Mga Hebreo 6

1Animan, indi ra adalan ta pa tang primirong mga n?dalan ta natetenged ong ni Cristo, kondi magpadayon ita ra ang magadal tang mga adadalem ang mga toldok, agod magimong mas mandalem pa tang yaten ang pagto. Indi ra balik-balikan ta tang primirong sinoldok ong yaten pario ong mga toldok ang natetenged ong pagtogat ig pagbo-wan tang mga boat ang anday kointa na agod magto ita lamang ong Dios; 2ang mga toldok natetenged ong mga pagboniag, ig ang mga toldok natetenged ong pagbondo tang kalima ong kolo; asta ang toldok natetenged ong pagaboing moman tang mga patay ig ang pagosgar tang Dios ong kada taw ang onopay magimong balet nang anday kataposan. 3Animan, ang boaten ta mga pagnan tang Dios, magpadayon itang magadal tang mas adalem ang mga toldok. 4Tenged monopa pa maekelan ang magtogat ig mapabalik sing oman ong Dios tang mga taw ang namansitaliod da? Indi enged poidi! Tenged dati nayagan da tang kinaisipan nira ig narisibi nira tang kaloy ang agto-dol tang Dios, asta nabilang da ka ong mga nangarisibi tang Ispirito Santo. 5Napasaran ka nira tang kao-yan tang bitala tang Dios ig naba-yagan nira tang gaem tang Dios ang bogos ang ipaita na ong timpong parakaboton. 6Mandian, mga taliodan pa nira matapos ang mapasaran nira tang tanan ang narin, indi ra poiding magtogat ig magbalik sing oman ong Dios, tenged midio aglalansang si nirang oman ong kros tang Ana tang Dios ig agpaeyaken ong talongan tang tanan ang mga taw. 7Itang mga taw, ang kalimbawan ta pario ong tanek ang agkomaen. Ang tanek ang pagosto ong koran, mga dorong pa-bat ang mapakinabangan tang manigkoma, ang tanek ang asi bindisionan tang Dios. 8Piro mga ang pamansitolpot don poros kalarang ig mga ibabawen lamang, ang tanek ang asi anda ray kointa na. Narin sompaen tang Dios ig ong ori sirokon lamang. 9Piro agmalenong mga logod, maski maning ta na tang agganingo, gasigor? ang yamo mas mo-ya tang mabetangan mi, sigon ong kalibrian ang narisibi mi. 10Ang Dios mato-lid. Indi maimong lipatan na tang mga boat ming mo-ya ig ang paggegma ang pinaita mi ong nandia ig asta mandian agpaita mi pa ong pagtabang mi ong mga aroman ming sinakepan tang Dios. 11Ang galiliagano rin, kada tata ong nindio prosigiran ming ipadayon tang pagto mi mintras gaboi amo pa, agod sigoradong marisibi mi tang kao-yan ang aggelaten mi. 12Animan indi amo magpabaya-baya, kondi patoladan mi tang mga taw ang pamagtalig ong Dios ig pamagelat ong mo-yang nem, ig ong maning don gangarisibi tang mga pinangako na. 13Isipen ta si Abraham: Asing nangako tang Dios ong ni Abraham asing tokaw, nanompa pa tanandia ong sadiling aran na, tenged anday mas alawig ong nandia. 14Maning ta na tang pangako tang Dios ong ni Abraham: "Aloyana yen ig payadieno tang mga inampo mo." 15Mandian, si Abraham bogos ong nem nang nagelat tang pinangako tang Dios, ig ong ori narisibi na kaman. 16Ang taw, mga galiag ang magpaita ang matod tang bitala na, panompa ong tatang mas alawig ong nandia, ig ong pagpanompa na gatapos ang lagi tang mga arampangen. 17Maning ka ta si tang Dios, pinamatodan na tang pangako na ong tatang sompa para ipaita na ong mga taw ang pinangakoan na ang indi enged magoman tang plano na. 18Ig ang Dios indi enged pagbo-li, animan ang doroang bagay ang na, ang pangako may ang sompa na, indi enged magoman. Animan itang liminenget da ong nandia, may kasigoroan ta ra mintras pamagelat ita ong mga pinangako na ong yaten. 19Ang kasigoroan tang narin yay ang mapoirsa ig mabaked ang pondo tang yaten ang kaboi. Ig na sa-sad don ong dobali tang sagradong kortinang pagelang, don mismo ong kasagradoan ang logar ong langit. 20Tenged si Jesus na-kaw dang napaning don agod tomalonga ong Dios para ong yaten, komo tanandia tang nagimong kalawigan ang padi ta ang pario ni Melquisedec, asta ong tanopa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\