Santiago 1

1Ang pagsolat ta na ay yo, si Santiago, tatang torobolon tang Dios ig ni Ginong Jesu-Cristo. Komosta ong nindiong mga pinilik tang Dios, ang namagbelag-belag da ong tanan ang logar ong kalibotan. 2Mga logod, ibilang ming poros kalipayan mga gapasaran mi tang sari-saring pagsobok ong kaboi mi. 3Tenged gata-wanan mi, ang pagto mi magimong mas mabaked pa mga nadeg mi ra tang mga sobok ang asi. 4Animan dapat magprosigir amo pa enged agod ang risolta ta sia, anda rang pisan ay sarawayen ong nindio ig anday kakorangan ong pagkataw mi. 5Piro mga korang tang kinata-wanan tang maski sinopa ong nindio, dapat mama-dol tanandia ong Dios. Ig sia, oldan tanandia. Tenged ang Dios abondang magtorol ig indi basolon na tang taw ang pama-dol ta tabang. 6Piro mga mama-dol amo ong Dios, kaministiran ang magparet amo ig indi amo magdoadoa. Tenged ang pagdoadoa, midio langeb ang agpanonot lamang maski ong aypa eyepen tang mageyep. 7Ang taw ang maning atan, indi ra magelat ang magrisibi ta maski onopa ang magalin ong Gino. 8Indi gata-wanan na mga onopa enged tang galiliagan na. Pirming pagoman-oman tang isip na. 9Ang logod ang malised, dapat malipay ta mo-ya tenged tanandia pinalawig da ong pama-dek tang Dios. 10Ig ang manggaden, dapat malipay ka maski pinababak tanandia. Tenged malipat ka lamang tang mga manggaden ang midio talay ta ibabawen. 11Ang ibabawen, mga koko-to ra tang kaldaw, malanet lamang ong sobrang kinit. Gabo-log tang mga talay na ig pagkopas tang kasinloan na. Pario ka ta tatang manggaden. Malipat ka lamang tanandia mintras aggintindien na pa tang manggad na. 12Masoirti tang taw ang pagprosigir maski ong mga pagsobok. Tenged mga nadeg na ra tang mga kaliwagan ang gapasaran na, risibien na tang primio na. Narin yay ang kaboing anday kataposan ang pinangako tang Dios ong tanan ang pamaggegma ong nandia. 13Mandian, mga may taw ang agtokson, indi dapat basolon na tang Dios, ang maning, "Agtoksono tang Dios." Tenged ang Dios indi matokso ta anday sayod ig indi ka manokso maski ong ninopa. 14Ong kamatodan, gatokso itang taw ang magkatalak mga agbetengen ita tang sadiling kaliliagan tang anday sasayod ig panonot ita. 15Mga panonotan ta tang kaliliagan tang anday sasayod, talak tang risolta ta sia. Ig ong kaboayan, ang risolta tang talak magimong kamatayen ang anday kataposan. 16Mga agmalenong mga logod, indi amo paloko. 17Ang tanan ang mo-ya ig anday kakorangan na ang kakabot ong yaten pagalin ong Dios ang Tatay ta. Tanandia tang nagboat tang tanan ang mga de-kal ang gitaen ong langit. Piro ang Dios, belag ta pario tang mga bagay ang asi, tenged indi tanandia pagoman-oman, ig anday delman ong nandia. 18Nagisip tanandia ang oldan ita nandia ta kaboi asing nagparet ita ong kamatodan, agod palabien ita ong tanan ang mga bindoat na bilang mga primirong pamagto ong nandia. 19Tandan mi, agmalenong mga logod. Dapat ma-sik among mamasi, piro loay-loay ang mitala ig loay-loay ang masilag. 20Tenged ang kasisilagen ta indi matabang ong yaten ang magboat ta mato-lid ong pama-dek tang Dios. 21Animan, bo-wanan mi ra tang tanan ang mga boat ang maboboling ig ang sobrang mga ogaling anday sasayod. Magpalepe amo ig risibien mi tang mga toldok ang pinatako ong nindio. Tenged na, yay ang mapaglibri ong nindio. 22Indi amo lamang mamasi ong bitala tang Dios, kondi boaten mi ka tang agganing na. Mga pama-yan mi lamang ig indi boaten mi, lokon mi lamang tang sadili mi. 23Tenged ang taw ang pamasi ong bitala ig indi ka agboaten na, pario ta tatang taw ang tatalonga ong salamin ig agpa-dekan na tang sadili na mga onopa tanandia. 24Pagatelek na tang sadili na, dayon da lamang manaliod ig malipatan na ra mga onopay itsora na. 25Mandian, anday korang ong mga tobol tang Dios ang pamaglibri ong yaten ong mga talak ta. Animan, mga adalan ta ta mo-ya, ig indi lamang agpama-yan ig aglipatan ta, kondi dayon-dayon ang agboaten ta, asia aloyan ita ong tanan ang boaten ta. 26Mga may taw ang ganing tanira ono madinioson, piro indi mapedan nira tang anga nira, anday data tang pagkamadinioson nirang asi. Aglokon lamang nira tang sadili nira. 27Tenged ong pama-dek tang Dios ang Tatay ta, maning ta na tang boaten ta tatang taw ang madinioson ang anday korang ong pagto na: Magasikaso tanandia ong mga molang anda ray mga ginikanan nira, asta ong mga babay ang balo ang agliwagan. Ig magdan tanandia ang indi mabolingan ta mga boat ang anday sasayod ang magalin ong kalibotan ang na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\