Santiago 2

1Mga logod, bilang pamagto ong ni Ginong Jesu-Cristo, ang makagagaem ang Ampoan ta, indi amo mamilik ta taw. 2Pabetang ta, may tatang taw ang na-pen ong pagsirimet-simet mi ang doro kasinlo tang lambong na ig pagsising pa ta bolawan. Ig may tata kang siminled ang doro kalised ig lasik-lasik pa tang lambong na. 3Mandian, sinagod mi ta mo-ya asing pagtok ta masinlo ig ganing amo, "Tarina ra lamang patigayon komarong ong masinlong kalarongan." Ig ganing amo ka ong malised, "Kendenga ra lamang atan" obin "Tania ra lamang komarong ong da-tal." 4Mga maning ta si tang boaten mi, pamilik amo ra ta taw ig pagosgar amo ra ta mali. 5Isipen mi, agmalenong mga logod. Pinilik tang Dios tang mga malilised tarin ong kalibotan para magimong manggaden ong pagto nira ig para maka-pen na ong inadian ang pinangako na ong mga pamaggegma ong nandia. 6Piro yamo, agge-ley ge-leyen mi tang mga malilised. Sinopa enged tang pamagdegdeg ong nindio? Sinopa enged tang pamagdimanda kontra ong nindio? Belag bato tang mga manggaden? 7Tanira mismo tang pamanlangga tang dengeg tang aggilalaen ming Gino. 8Piro masinlo tang ogali mi mga tomanen mi tang tobol tang inadian tang Dios, ang na-tang ka ong Kasolatan ang ganing, "Gegman mo tang masig ka taw mo, pario tang paggegma mo ong sadili mo." 9Piro mga pamilik amo ta taw, pagkatalak amo. Ig sigon ong mga tobol tang Dios dapat silotan amo ka, tenged pangontra amo ong mga tobol na. 10Pabetang ta, may taw ang nagtoman tang tanan ang mga tobol tang Dios, poira lamang tang tambilog. Ang taw ang asi, pario ra ka ang kinontra na tang tanan. 11Tenged Dios mismo tang naganing, "India mangombabay." Ig tanandia ka tang naganing, "India mamatay ta taw." Animan maski india nangombabay, piro namataya ka, asia nakontra mo ra tang Katobolan tang Dios. 12Animan magdan amo ong kaliek ig mga pamitala mi tenged osgaran amo sigon ong katobolan ang naglibri ong nindio ong mga talak mi. 13Ang taw ang indi gate-bek ong masig ka taw na, indi ka ate-bekan tang Dios mga osgaran da tanandia. Piro ang taw ang masine-bekanen, indi ra eldan ong oras ang magosgar tang Dios. 14Mga logod, onopay data na mga may taw ang ganing pagto tanandia ong Dios, piro anda kay agboaten na? Ang pagto nang asi inding pisan mapaglibri ong nandia. 15Pabetang ta, may mga logod atan ang korang ta lambong ig pamangan ong kaldaw-kaldaw. 16Ig may tata ong nindio ang ganing, "Aloyan amo tang Dios. Balampa maita amo ta pamangan ig lambong mi." Onopay data tang inaning nang asia, mga indi ka sindolan na tang mga kaministiran nira? 17Maning ka ta sia tang pagto ta. Mga indi patabidan ta mo-yang boat, anda kay data na. 18Mandian, pabetang ta, may ganing, "Yawa, may pagto mo. Yo, may mo-yang boato." Narin tang sabato, "Monopa itaeno tang pagto mo mga anda kay agboaten mong mo-ya? Piro yo, ipaitao ong nio tang yen ang pagto ong mismong pagboato ta mo-ya." 19Yawa, pagtoa ang tambilog lamang tang Dios. Mo-ya sia. Piro maski ngani ang mga dimonio pamagto ka, ig pamangelel pa ong sobrang eled nira. 20Yawa, anday isip mo? Onopa? Galiliaga pang ipaintindio ong nio ang anday data na tang pagto mo mga indi agpatabidan mo ta mga mo-yang boat? 21Angay bato ang kamepet-mepetan tang si Abraham, rinisibi tang Dios bilang mato-lid? Belag bato ta natetenged ong mga bindoat na asing sinagda na rin tang ana nang si Isaac para ipaita tang pagto ig pagparet na ong Dios? 22Animan gata-wanan mo ra, ang pagto ig ang pagboat ni Abraham namagtarabidan. Maliag yaning, anday kakorangan tang pagto na, tenged may bindoat na ka. 23Ong maning ta si, nainabo tang na-tang ong Sagradong Kasolatan ang ganing, "Si Abraham nagto ong Dios, animan binilang tanandia ang mato-lid," ig ginoyan pa tanandia ang "tangay tang Dios." 24Asia gata-wanan mo ang belag lamang ong pagto ta ang risibien ita tang Dios bilang mato-lid, kondi ong pagboat ta ka ta mo-ya. 25Maning ka ta sia si Rahab, ang babay ang nagpabakal tang sinangoni na asing tokaw. Binilang tanandia ang mato-lid tenged ong mga bindoat na, asing sinabangan na tang doroang taw ang sinobol ni Josue. Rinisibi na tanira ig sinoldokan na ta domang paranawan agod mangalibri tanira ong mga kasoay nira. 26Animan, ang pagto ta pario ong sinangoni ta. Mga ang sinangoni ta anda ray linawa na, maliag yaning patay ita ra. Ig ang pagto ta, mga anday aroman nang mo-yang boat, anda ra kay data na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\