Santiago 3

1Mga logod, indi dapat maliag ang magimong manigtoldok tang kayadian ong nindio. Tenged gata-wanan mi ka, yaming mga manigtoldok, mas maelet tang pagorosgaren tang Dios ong yamen. 2Madagmit itang tanan ang magkatalak. Piro ang taw ang indi pagkatalak ong pamitala na yay maning ta ang anda enged ay kakorangan ong pagkataw na. Gatako tanandiang magawid tang sadili na. 3Ang tatang kabayo, mga bosalan ta, gapatoman ta ig gapapanaw maski ong aypa lamang ang galiliagan ta. 4Maning ka ta si tang barko. Maski doro kabael ig agtotolmon pa ta doro kapoirsang mageyep, kaya pa ka enged ang e-lan tang ge-ley ang simon maski ong aypa galiliag ang iparombo tang manigsimon. 5Pario ka ta sia tang dilak ta. Kage-ley ang parti tang sinangoni ta, piro doro kabael tang kalainan ang gaboat na! Isipen mi lamang. Ang kageban ang doro kala-bang gasirok ta tatang ge-ley lamang ang apoy. 6Ang dilak ta, midio ka apoy. Tanga partian lamang tang sinangoni ta, piro doro-dorong kalainan tang gaboat na, asta gatalidan tang bilog ang sinangoni ta. Ang anday sasayod ang gabitala tang dilak ta midio apoy ang pagalin mismo ong impirno, ig panlangga pa ong bilog ang pagkataw ta. 7Mapatoman ta taw tang tanan ang klasi ta lamlam ig ayep ang papanaw, kakandoang obin pamansistar ong talsi. Ig doro ra kang napagpatoman. 8Piro anda enged ay maski sinopang taw ang mapagpatoman tang dilak ta. Ang dilak ta tatang kalain-lainan ang indi tatareng. Midio dalitan ang ma-kal ang poiding mapatay ta taw. 9Ang dilak ta ang na, yay ang aggamiten ta para magdayaw ong Ampoan ig Tatay ta. Ig ya ka enged tang aggamiten ta para manlangga tang dengeg tang masig ka taw ta, ang bindoat ka tang Dios ang magkaning-aning na. 10Ong tatang anga lamang pagalin tang pagdayaw ig panlangga. Piro, mga logod, belag ta dapat ang maning atan. 11May bobon bato ang pagpa-bod ta wing masabor ig wing makasin ong tanga toro-bodan lamang? 12Mga logod, ang papa ta igos indi pamorak ta olibo, ig ang papa ta obas indi ka mamorak ta igos. Maning ka ta si, ang wing makasin indi ka poiding mapagpa-bod ta wing masabor. 13Sinopa ong nindio tang matako ig maosay ang maintindi? Pamatodan mi sia ong tamang pagpangaboi ig ong pagboat ta mo-ya. Boaten mi na ong dibabak ang nem ang pagalin ong matod ang kinata-wanan. 14Piro mga gaibeg amo ong doma ig ang sadili mi ra lamang tang aggintindien mi, indi amo magpambog ig magbo-li kontra ong kamatodan ang ganing yamo matako. 15Indi nagalin ong Dios tang kinata-wanan ang asia. Sia nagalin tarin ong kalibotan, ong sadiling kinaisipan mi lamang, ig ong ni Satanas. 16Tenged mga mamagiribeg-ibegan da tang tanan ang taw ig sadili lamang nira tang intindien nira, mamagkagolo lamang sia ig mamagboat da tanira tang tanan ang klasi ta kalainan. 17Piro mga nagalin ong Dios tang kinata-wanan ta, primiro magimong limpio tang kaboi ta ig masinlo tang pagigtabid ta ong doma. Magimo itang neman ig matako ang magpatalobabak ong doma. Magimo itang masiadong masine-bekanen ig maderep ang magboat ta mo-ya. Indi ita mamilik ta taw ig belag lamang ta paita-ita tang mga boat ta. 18Mga may taw ang pirming pamagigayos ta soroayen, ang boat nira magang alibotod ang agloloak nira. Ig ang borak na, yay ang kato-lidan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\