Santiago 4

1Onopa tang agpagalinan tang mga pagsoroay-soayan ig pagkorontra-kontran mi? Belag bato tang sadiling kaliliagan ming anday sasayod ang paggolo-golo ong kinaisipan mi? 2May mga bagay ang galiliagan mi ta mo-ya, piro indi makomit mi. Animan pamatay amo ta taw. Gaibeg amo ong pagkabetang tang doma, piro indi ka makomit mi. Animan dayon among magigsoay ig maggolo. Ang matod, indi garisibi mi tang galiliagan mi tenged indi amo pama-dol ong Dios. 3Ig mama-dol amo man ong nandia, indi amo ka oldan na tenged belag ta tama tang gamitan mi. Pama-dol amo para gamiten ong mga galiliagan ming anday sasayod. 4Yamong mga traidor amo! Indi gata-wanan mi? Mga palabien mi tang mga bagay tarin ong kalibotan ang na, ang loloa, agkontraen mi tang Dios. Animan, mga palabien ta tang mga bagay tarin ong kalibotan, maliag yaning magimong kasoay ita ra tang Dios. 5Indi amo magisip ang anday data na tang ga-tang ong Sagradong Kasolatan ang ganing: "Doro kapoirsa tang paggegma tang Dios ong ispiritong sindol na ong yaten, ig indi tanandia galiliag ang may kakalaw na ong paggegma ta." 6Piro mas mapoirsa pa enged tang tabang ang to-dol tang Dios ong yaten. Tenged ganing ong Kasolatan, "Agkontraen tang Dios tang ambogon, piro aggaloyan na tang dibabak ta nem." 7Animan magpasakep amo ong Dios. Batokan mi si Satanas ig sia manikad ang palawid ong nindio. 8Palenget amo ong Dios, ig lemenget ka tanandia ong nindio. Limpion mi tang mga boat mi, yamong mga mapinagtalaken! Ig limpion mi tang mga popotokon mi, yamong may mga nem ang pagdoadoa! 9Dapat mamagtangol amo ig mamagtangit. Imbis ang maginimod, magini-yak. Imbis ang mangalipay, magsinti. 10Magpababak amo ong talongan tang Gino, ig sia ipalawig amo nandia. 11Mga logod, indi amo magbitala ta anday sayod kontra ong tata may tata. Tenged ang panlangga ong tatang logod, obin pagosgar ong nandia, midio agkontraen na ra ig aggosgaran na pa tang mga tobol tang Dios. Ig mga osgaran mo tang mga tobol na, maliag yaning belaga ra ta manigtoman, kondi manigosgara ra. 12Dios lamang tang mapagtorol ta katobolan, ig tanandia enged lamang tang manigosgar. Anday domang mapaglibri ig mapagpatay. Piro yamo, sino amo pa enged para magosgar ong masig ka taw mi? 13Ganing tang doma atan, "Mandian, obin ong damal, paning ami ong logar ang asi, ig don ami magpatakon ang magnigosio ig maita ita ta dorong koarta." Pama-yan mi tang maningo ong nindio: 14Indi ngani gata-wanan mi mga onopa tang mainabo ong damal. Ang kaboi ta, midio kato lamang ang mandian gitaen ta ig lagat-lagat anda ra. 15Maning ta narin din tang dapat ang yaning mi, "Mga pagnan ita tang Dios ang gaboi ita pa, maning ta na tang boaten ta." 16Ong kamatodan, pamagdayaw amo tang sadili mi ong sobrang kambog mi. Anday sayod tang tanan ang pagparambogon ang maning atan. 17Animan demdemen mi, ang taw ang gata-wanan na mga onopa tang dapat ang boaten na, piro indi ka agboaten na, pagkatalak tanandia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\