Santiago 5

1Pama-yan mi na, yamong mga manggaden. Mamagini-yak ig mamagtangol amo tenged ong mga kaliwagan ang mapasaran mi! 2Maronot tang mga manggad mi ig anayen tang mga lambong mi. 3Kalaten da lamang tang bolawan ig koarta mi, ig yay ang magimong ibidinsia kontra ong nindio ong Kaldaw tang Pagosgar. Ig ang kalat ang asi magimong maga apoy ang mamogdaw ong mga sinangoni mi. Doro kaman tang manggad ang sinalok mi para ong oring mga kaldaw. 4Telekan mi! Ang koartang indi sinol mi ong mga manigayeg mi, ya ray pagpamatod kontra ong nindio. Gakabot ong langit ig gaba-yan tang Ampoan ang Makagagaem tang i-yak tang mga manigayeg ang nang agdegdegen mi. 5Yamo, namagpagosto amo lamang tarin ong kalibotan. Nagpatambek amo ra ang midio ayep ang paratayen da. 6Nagosgar ig namatay amo ta mga taw ang mato-lid, ang indi mabatok kontra ong nindio. 7Animan, mga logod, magagoanta amo ong mo-yang nem asta komabot tang Gino. Isipen mi tang mga manigkoma. Pamagelat tanira tang masinlong prodokto tang mga lindoakan nira, ig ang pamo-logbo-log tang primirong koran asta ong oring koran. 8Magagoanta amo ka ta maning ta si. Papoirsaen mi tang mga nem mi, tenged alenget dang komabot tang Gino. 9Mga logod, indi amo mamagbarasol-basolan, agod indi amo osgaran tang Dios. Tenged alenget dang komabot tang Manigosgar. 10Patoladan mi, mga logod, tang mga propitang nagpakabot tang bitala tang Gino asing tokaw pa. Namagagoanta tanira ta mo-ya ong mga kaliwagan. 11Gata-wanan mi ka, ganing ita ang masoirti tang mga namagprosigir. Napama-yan mi ka tang natetenged ong pagprosigir ni Job asing tokaw, ig ang bindoat tang Gino para ong nandia ong kaorian. Tenged ang Gino, masiadong masinabangen ig masine-bekanen. 12Ang maningo ong nindio mandian, mga logod, doro kaimportanti. Indi amo enged manompa mga pangako amo. Indi amo maning ang "Pa-dek tang tanek!" obin "Pa-dek tang langit!" obin "Pa-dek tang maski sinopa!" Mga maning amo, "Ee" obin "Belag," tama ra si. Indi pasobran mi agod indi amo osgaran tang Dios. 13May galiwagan atan ong nindio? Dapat mangadi tanandia. May atan ang galipay? Magkanta tanandia ta pagdayaw ong Dios. 14May pagmasit ong nindio? Ipagoy na tang mga pangolokolo ong tarabidan tang mga pamagto para ipangadi tanandia ig baniosan nira ta langis ong aran tang Gino. 15Ig mago-ya tanandia tenged ong pangadi nira mga pamagtalig tanira. Pabangonon tanandia tang Gino, ig patawaden mga nagkatalak tanandia. 16Animan, aminen mi tang mga talak mi ong tata may tata, ig ipangadi mi ka tang tata may tata, para pao-yaen amo tang Dios. Doro kapoirsa tang pangadi ta tatang taw ang mato-lid. 17Isipen mi tang propitang si Elias ang asing tokaw pa. Tatang taw ang pario ta ka. Nangadi tanandiang de-dek ong popotokon na ang indi komoran. Ig ong teled ta tolong takon ig enem ang bolan, indi ka kaman kiminoran. 18Minoman tanandiang nangadi, ig kiminoran da. Ig namorak da tang mga iloloak. 19Mga logod, mga ma-ngi ong kamatodan tang tata ong nindio, ig may tatang magpabalik ong nandia, 20tandan mi na: Ang maski sinopay magpabalik ong tatang mapinagtalaken magalin ong maling pangaboi, yay maglibri tang taw ang asi ong kamatayen ang anday kataposan, ig mapatawad tang doro-dorong kasalanan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\