Juan 10

1Ganing pa si Jesus ong tatang palimbawa, "Agganingo ong nindio, ang sinopay tenled ong kolongan tang mga karniro ang indi pagpanaw ong portan na, kondi kaka-yat ong belag ta dapat ang palanawan na, ang taw ang asi traidor ig takawan. 2Piro ang pagpanaw ong portan tang kodal yay ang manigbadbad tang mga karniro. 3Agpa-leden tanandia tang goardia ong portan, ig ang mga karniro pamamasi ong nandia. Aggoyan na tang mga karniro na ong mga aran nira ig aggekelan na ong loa. 4Mga mapaloa na ra nganing tanan, to-kaw tanandia ong nira ig ang mga karniro pamansidaton ong nandia tenged gailala nira tang bosis na. 5Piro indi tanira mamansidaton ong taw ang indi gailala nira. Mamagsinikad pa tanirang palawid, tenged indi gailala nira tang bosis na." 6Ginamit ni Jesus tang palimbawang na, piro indi naintindian tang pamamasi tang maliag nang yaning. 7Animan nagtorol si Jesus ta tata sing palimbawa ang ganing, "Yo tang pagsirbing portan tang kodal agod ma-led tang yen ang mga karniro. 8Ang mga manigtoldok ang nanga-kaw ang kiminabot ong yen, ang kalimbawan nira mga traidor ig takawan, piro ang mga karniro indi namamasi ong nira. 9Yo tang portan. Maliag yaning, ang sinopay lemenget ong yen para ma-led ay malibri. Pario ra tanandia ong tatang karniro ang te-led ig loloa ig gaita ta mapamanganan na. 10Ang takawan te-led ong kodal tang karniro para lamang manakaw, mamatay, ig manlangga. Piro yo, napaningo tarin para oldan tang mga karniro ta kaboing masinlo ig anda enged ay korang na. 11"Yo tang mo-yang manigbadbad tang mga karniro. Ang mo-yang manigbadbad listong mapatay para tomabang ong mga karniro na. 12Piro ang taw ang agsolan lamang ang pamadbad tang mga karniro, maita ngani ta kirong boang ang gingabot, dayon ang laging bo-wanan na tang mga karniro ig magsinikad. Tenged belag ta tanandia tang matod ang manigbadbad ig belag ta nandia tang mga karniro. Oman dayon dang rotoson tang kirong boang tang mga karniro ig mamagwasag ang tanan. 13Ang taw ang asi magsinikad tenged agsolan lamang, animan baliwala ong nandia maski onopay mainabo ong mga karniro. 14Piro yo tang mo-yang manigbadbad. Gailalao tang yen ang mga karniro, ig tanira gangailala ka ong yen. 15Pario tang Dios ang Tatayo gailala ong yen, ig yo gailalao ong nandia. Ig yo, list?ng magbolontad tang kaboio para ong yen ang mga karniro. 16May doma pang karnir? ang anda pa ong teled tang kodal ang na. Kaministiran pa-ledeno ka tanira. Mamamasi ka tanira ong yen, ig ong maning don, ang tanan ang pamamasi ong yen magimong tang paneng da lamang ang may tatang manigbadbad ong nira. 17"Animan ang Tatayo paggegma ong yen tenged agbobolontado tang yen ang kaboi agod maboio sing moman. 18Anday mapagpatay ong yen mga belag ta kaliagano, kondi bolontad ang to-dolo tang yen ang kaboi. May gaemo ang i-dolo tang kaboio ig may gaemo kang bawieno. Yay na tang tobol tang Tatayo ong yen." 19Tenged ong mga binitalang na ni Jesus, indi si mamaginigoan tang mga pangolokolong Judio. 20Yadi ong nira tang ganing, "Sinled ta dimonio tang taw ang na, animan gabeyeg da! Angay pamamasi amo pa ong nandia?" 21Piro ang doma ganing ka, "Ang taw ang sinled ta dimonio indi mapagbitala ta maning atan ang kasinlo. Ang mga dimonio indi enged mapagpao-ya ta boray!" 22Mandian, timpo rang taglalamig ig pista ra ong Jerusalem, pista tang pagdemdem ong pagbindision tang Timplo tang Dios asing tokaw. 23Ang oras ang asi pagpanaw-panaw si Jesus don ong solar tang Timplo, don ong logar ang aggoyan ta Balkon ni Solomon. 24Maboay-boay ta ge-ley, pinalibotan tanandia tang mga Judio ig ganing tanira ang nane-ma, "Angay pagtalok-taloka pa enged ong yamen mga sinoapa? Mga yawa tang Cristo, magbega ta osto." 25Siminabat si Jesus, "Bineg amo ra yen, piro indi amo ka mamagparet. Ang mga milagrong agboateno ong gaem tang Tatayo, yay ang pagpamatod ong sadilio. 26Piro indi amo mamagparet ong yen, tenged belag amo ta kabilang ong yen ang mga karniro. 27Ang yen ang mga karniro pamamasi ong yen. Gailalao ong nira ig tanira pamagosoy ong yen. 28Agtoldano tanira ta kaboing anday kataposan, animan indi enged tanira malbag ong Dios para silotan asta ong tanopa; indi tanira makalaw ong yen ta maski sinopa. 29Ang Tatayo tang nagtorol ong nira ong yen, ig tanandia makagagaem ong tanan. Animan anda enged ay mapagkalaw ong nira ong kalima na. 30Yo ig ang Tatay tata lamang." 31Pagabasi ta na tang mga Judio, dayon sing namamisik ta mga bato para banggilen nira si Jesus. 32Piro ganing si Jesus ong nira, "Yadi rang mga mo-yang boat ang nagalin ong Tatay tang pinaitao ong nindio. Ong aypa don ong mga bindoatong asi tang dailan ang angay banggileno nindio?" 33Sinabat tanandia tang mga Judio, "Belag tang maning ong mga mo-yang boat mo ang yawa banggilena yamen, kondi tenged yawa tawa ka lamang, piro pangamboa ang yawa Dios! Dorog kabelat tang kasalanan ang na!" 34Siminabat si Jesus, "Ga-tang ong Katobolan mi mismo tang inaning tang Dios ang ganing, 'Yamo mga dios.' 35Ig gata-wanan ta kang maski onopay ga-tang ong Kasolatan, sia matod enged asta ong tanopa. Animan mandian, mga 'dios' tang goy tang Katobolan ong mga taw ang sindolan tang bitala tang Dios asing tokaw, 36monopa maning ming yo pagkatalako kontra ong Dios ong paganingo ang yo tang Ana tang Dios? Yo tang mismong pinilik ig sinobol tang Tatay tarin ong kalibotan. 37Mga indi agboateno tang agpaboat tang Tatayo ong yen, maski indi amo magparet ong yen. 38Piro ong matod, yay ang agboateno, agod maski indi amo maliag ang magparet ong yen, kaministiran pa ka enged ang magparet amo ong mga agboateno. Ong maning don, mata-wanan ming ang Dios ang Tatay nani ong yen ig yo ong nandia." 39Tenged tarin, namagprosigir tanirang oman ang depen din si Jesus, piro napalipat tanandia ong nira. 40Pagatapos ta si, limina-ted ang oman si Jesus ong soba tang Jordan, don ong logar ang pinagboniagan ni Juan tanopa sia. Ig don tanandia nagtinir. 41Dorong mga taw ang pamansipaning don ong nandia. Ganing tanira. "Si Juan anday bindoat nang mga milagro, piro ang tanan ang inaning na natetenged ong taw ang na matod ang enged." 42Animan yading mga taw don tang namagto ra ong ni Jesus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\