Juan 10:1

1Ganing pa si Jesus ong tatang palimbawa, "Agganingo ong nindio, ang sinopay tenled ong kolongan tang mga karniro ang indi pagpanaw ong portan na, kondi kaka-yat ong belag ta dapat ang palanawan na, ang taw ang asi traidor ig takawan.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More