Juan 10:12

12Piro ang taw ang agsolan lamang ang pamadbad tang mga karniro, maita ngani ta kirong boang ang gingabot, dayon ang laging bo-wanan na tang mga karniro ig magsinikad. Tenged belag ta tanandia tang matod ang manigbadbad ig belag ta nandia tang mga karniro. Oman dayon dang rotoson tang kirong boang tang mga karniro ig mamagwasag ang tanan.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More