Juan 11

1May tatang taw ang aran na si Lazaro. Gistar tanandia ong bario tang Betania, sakep tang probinsia tang Judea, aroman tang mga logod nang da Maria ni Marta. (Ang Mariang narin ong ori yay ang nagbo-bok ta pabanglo ong kakay ni Ginong Jesus oman tinrapoan na tang boa na.) Mandian, pagmasit si Lazaro. 3Animan nagpatobol tang maglogod ong ni Jesus ang ganing, "Gino, ang agmalen mong tangay pagmasit." 4Piro asing pagabasi ni Jesus ganing tanandia, "Ang masit ang asi belag ta kamatayen tang tegkan na. Nainabo na agod itaen tang gaem tang Dios ig ong maning don dayawen tanandia asta yo, ang Ana na, dayawen ka." 5Agmalen ta mo-ya ni Jesus tang mamaglogod ang da Marta, Maria ig Lazaro. 6Piro pagatako nang pagmasit si Lazaro, pinata-lib na pa tang doroang kaldaw, 7ba-lo minaning ong mga sinagpan na, "Maytara, magbalik ita don ong Judea." 8Ganing tang mga sinagpan nang siminabat, "Maistro, tanopa sia ka lamang ang banggilena ra rin tang mga Judio don! Mandian magbalika si don?" 9Siminabat si Jesus, "Anday kaso sia. Gata-wanan mi ka, tampolok may doroang oras tang magapon. Indi matampok tang papanaw mga may kaldaw pa, tenged mayag pa. 10Piro mga magpanaw tanandiang labi ra, matampok enged tenged anda ray kaldaw." 11Oman ganing pa si Jesus, "Gapoyat tang tangay tang si Lazaro. Paningano don agod poaweno." 12Siminabat tang mga sinagpan na, "Gino, mga gapoyat tanandia, maliag yaning mago-ya ra." 13Ang kalaom nira gapoyat lamang si Lazaro, piro ang maliag yaning ni Jesus patay da. 14Animan bineg da ni Jesus ong nira ta osto, "Si Lazaro patay da, 15piro mo-ya lamang andao don asing pagapatay na, agod mas mamoirsa pa tang pagtalig mi ong yen. Na para ka ong ikakao-ya mi. Ta ra! Paningan ta si Lazaro." 16Ig si Tomas ang aggoyan ta Kambal ganing ka ong mga karomanan na, "Ala, tomabid ita agod mapatay ita ka ang aroman na." 17Pagakabot da Jesus ong Betania, nabalitan nirang epat dang kaldaw ang limbeng si Lazaro. 18Mga tolong kilomitro lamang tang kalawid tang Jerusalem ong Betania. 19Animan dorong mga Judio ang taga Jerusalem tang namamisita ong da Marta ni Maria para lipayen tanira. 20Asing mabalitan ni Marta ang kakabot da si Jesus, binagat nang lagi, piro si Maria napabo-wan ong balay. 21Ganing si Marta ong ni Jesus, "Gino, mga tarina lamang, indi rin napatay tang logod amen. 22Piro gata-wanano ang maski mandian, mga onopay pa-dolon mo ong Dios, boaten na para ong nio." 23Ganing si Jesus ang siminabat, "Maboing oman tang logod mi." 24Siminabat ka si Marta, "Gata-wanano ang maboi tanandia ong oring kaldaw, mga boien ang moman tang mga patay." 25Ganing si Jesus, "Yo tang pagboi ong mga patay ig yo tang pagtorol ta kaboi. Ang pagto ong yen, maski mapatay, maboi tanandiang moman. 26Ig ang sinopay gaboi ang pagto ong yen indi enged mapatay asta ong tanopa. Onopa? Pagpareta ta na?" 27Ganing si Marta, "Ee, pagpareto, Gino! Pagpareto ra ang yawa tang Cristo, ang Ana tang Dios, ang aggelaten amen ang komabot ong kalibotan." 28Pagabitala ta si ni Marta, dayon da tanandiang minolik. Ginoyan na si Maria ig liminalat ang ganing, "Asia ra tang Maistro, agpagoya nandia." 29Pagabasi ni Maria, dali-daling kimindeng ig napaning don ong ni Jesus. 30Si Jesus indi pa ga-led ong bario, don pa tanandia ong logar ang don binagat tanandia ni Marta. 31Namansidaton ong ni Maria tang mga bisita nirang Judio ang pamaglipay ong nira, tenged asing pagaita nira ong nandiang nagdali-daling kimindeng ang nagalin ong balay, ang kalaom nira paning ong lebengan ni Lazaro para magini-yak don. 32Pagakabot ni Maria ong ni Jesus, liminod tanandia ong kakayan na ig minaning, "Gino, mga tarina lamang, indi ka rin napatay tang logod amen." 33Pagaita ni Jesus ang pagini-yak si Maria asta ang mga Judiong aroman na, nagsinti tanandia ta mo-ya ig doro kabelat tang nem na. 34Oman ganing si Jesus, "Ong aripa limbeng mi si Lazaro?" Ganing tanira, "Gino, maytara! Aromanana yamen." 35Ig nagini-yak si Jesus. 36Animan ganing tang mga Judio, "Telekan mi, pisan kaman agmalen na si Lazaro." 37Piro ang domang mga Judio don ganing, "Napao-ya na tang taw ang boray, angay bato indi inawidan na tang kamatayen ni Lazaro?" 38Doro sing pagsinti ni Jesus pagakabot na ong lebengan ni Lazaro. Ang lebengan ang na tatang koiba ang anga na agdapan ta bato. 39Ganing si Jesus ong nira, "Komiten mi ra tang batong agdadapa." Piro ganing si Marta, "Gino, sia epat dang kaldaw ang limbeng, mandian makalpot da." 40Ganing si Jesus ang siminabat, "Demdemen mo tang inaningo ong nio, Marta. Mga magtaliga ong yen, itaen mo tang gaem tang Dios." 41Oman pinaigod da nira tang bato. Dayon ang siminingara si Jesus ong langit ig minaning, "Tatayo, pagpasalamato ong nio, tenged pinama-yano nio. 42Gata-wanano ang pirmiong agpama-yan mo, piro na agganingo mandian para ba-yen tang mga taw ang nani ong paliboto, agod mamagparet tanira ang yawa tang nanobol ong yen tarin ong kalibotan." 43Pagabitala na ta si, dayon ang miniteg ta mapoirsa ang ganing, "Lazaro, lombo? atan!" 44Limindoa ka kaman si Lazaro. Ang mga kakay na ig kalima na agtabed-tabedan pa tang abel ang panlebeng, asta ang emet na agbongoton ta mala-bang ang ta-leng. Oman ganing si Jesus ong nira, "Obadan mi tanandia agod mapanaw." 45Yadi ong mga Judiong namamisita ong da Maria tang namagto ra ong ni Jesus pagaita nira ong bindoat na. 46Piro ang doma, pagapagalin nira ong da Maria, don namagdiritso ong mga Pariseo ig bineg nira tang bindoat ni Jesus. 47Animan ang mga Pariseo ig ang mga pangolokolong padi nagpagoy tang tanan ang mga opisialis tang banoa. Ganing tanira, "Onoray boaten ta? Doro rang makabebereng ang mga bagay ang bindoat tang taw ang na! 48Mga pabayan ta ra lamang tanandia, itaben ang tanan ang kasimanoa ta mamagto ra ong nandia. Oman ang mainabo, papaningen tarin tang adi tang Roma tang mga sondalo na. Langgaen nira tang Timplo ta asta ang bilog ang nasion ta!" 49Mandian, tata ka ong napasakep don si Caifas. Tanandia tang kalawigan ang pangolokolo ong mga padi asing takon ang asi, ig ganing ong nira, "Indi amo pa pamagisip? 50Mas mo-ya para ong yaten mga tanga tawan lamang tang mapatay, kaysa ang bilog ang banoa." 51Ang binitala nang na indi nagalin ong sadiling kinaisipan na lamang. Sia, bilang kalawigan ang padi, pinabitala tanandia tang Dios mismo ig ang maliag yaning mapatay si Jesus para ong kasimanoa nang mga Judio. 52Ig belag lamang ta para ong nira, kondi para ong tanan ang mga ana tang Dios ang gingistar ong sari-saring banoa ong kalibotan, agod boaten tanira ang magimong tatang pamilia. 53Impisa don, ang mga pangolokolo ong mga Judio pamagdilem da ta midios mga monopa ipapatay nira si Jesus. 54Animan si Jesus indi ra poiding maglibot-libot ong Judea. Ang bindoat na, nagalin tanandia don ig napaning ong bario tang Efraim, don alenget ong logar ang anday gistar ang taw. Ig don tanandia nagtinir aroman na tang mga sinagpan na. 55Mandian, galenget da tang Pista tang Pagta-lib tang Anghil. Animan yadi rang mga taw ang namagalin ong mga kababarioan ang namansipaning ong Jerusalem agod ba-lo komabot tang pista, mapamanlimpio ra tanira tang sadili nira sigon ong kaogalian tang rilihion nira. 56Dinilem nira si Jesus don, piro indi inita nira. Animan mintras pamagsirimet-simet tanira ong Timplo, pamagtere-ma te-man tanira ang ganing, "Onopa bato, paning pa tanandia mandian ang pista obin indi?" 57Pamagtere-ma te-man tanira tenged gangatako rang lagi ang nagordin da tang mga pangolokolong padi ig ang mga Pariseo nga ang maski sinopay gatako mga ong aripa si Jesus, dapat ang magbeg ong nira agod ipadep nira tanandia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\