Juan 12

1Mandian, enem da lamang kaldaw ba-lo komabot tang Pista tang Pagta-lib tang Anghil. Si Jesus napaning si ong Betania, don ong logar ni Lazaro, ang taw ang binoi nang oman. 2Sinimpanan tanandia don ta kombida. Si Lazaro tata ka ong mga aroman ni Jesus ang pamamangan, ig si Marta tang manigsirbi ong nira. 3Mandian, nangomit si Maria ta tengang litrong pabanglo ang aggoyan ta nardo. Ang pabanglong na andang pisan ay sampora na ig kamal-malan. Na dayon ang bino-bok ni Maria ong kakay ni Jesus. Pagatapos, tinrapoan na tang boa na. Ig minongaw ta pabanglo tang bilog ang balay. 4Ang tata ong mga sinagpan don ay si Judas Iscariote ang yay magtraidor ong ni Jesus ong ori. 5Ganing si Judas, "Aroy! Angay indi lamang pinabakal tang pabanglong asia? Ang bayad na kapario ra tang sol ta tang taw ong teled ta magpatakon ig sia malimos pa rin ong mga malilised." 6Belag tang maning gate-bek si Judas ong mga malilised animan inaning na si, kondi ong kamatodan takawan tanandia. Tanandia tang manigbiot tang koarta nira ig pirming agkomit-komitan na. 7Mandian ganing si Jesus, "Angay pagpalabet amo ong ni Maria? Pabayan mi lamang ang gamiten na tang pabanglo na. Sinalok na para ibanios na ong sinangonio mga ilbengo ra. 8Ang mga malilised pirming ka-pen mi ig poidi pang matabangan mi. Piro yo, indio ra maka-pen mi ong maboay ang timpo." 9Ang oras ang asi yading mga Judio tang nangabalita ang si Jesus don ong Betania. Namansipaning tanira don belag lamang ta tenged ong nandia, kondi gangaliliag kang itaen nira si Lazaro ang binoi nang oman. 10Animan ang mga pangolokolo ong mga padi namagplano ang patayen nira asta si Lazaro. 11Komo natetenged ong ni Lazaro, yadi rang mga masig ka Judio nira tang namampabelag da ig pamagto ra ong ni Jesus. 12Pagaramal, nangabalita tang dorong mga taw ang pamamista ang si Jesus komabot da ong Jerusalem. 13Animan namangomit tanira ta mga kolbot ta nioy ig namansipanaw da tanira para bagaten nira si Jesus. Ganing tanira ang pamansiteg, "Hosanna! Aloyan ang enged tang Dios tang sinobol na ang kiminabot mandian! Dayawen tang Adi tang Israel!" 14May inita ni Jesus ang tatang asno ang mola pa, ig yay ang sinayan na. Ang bindoat nang na, pario enged tang na-tang dang lagi ong Kasolatan ang ganing: 15"Indi amo meled, yamong mga taga Sion! Telekan mi! Narin da tang adi ming kakabot, ang pagtay ta tatang asnong mola pa!" 16Ang oras ang asi, indi pa gaintindian tang mga sinagpan ni Jesus tang mga gangainabong na. Piro pagatapos ang si Jesus naboing oman, ba-lo nademdeman nira nga ang mga bagay ang na na-tang dang lagi ong Kasolatan natetenged ong ni Jesus, ig ya enged kaman tang nainabo ong nandia. 17Mandian, ang mga taw ang nangaita ong paggoy ig pagboi ni Jesus ong ni Lazaro don ong lebengan, sigi lamang tang balita nira natetenged ong inita nirang asi. 18Yay sia animan si Jesus binagat ta kadoro-doroan ang mga taw, tenged nabalitan dang lagi nira tang bindoat nang asing milagro. 19Ig tenged tarin namagampang-ampang tang mga Pariseo ang ganing, "Ta, mandian teleken mi! Ang mga taw pamagosoy dang tanan ong nandia! Anda ray maimo ta!" 20May mga Grigo kang namansipaning ong pista para magsimba ong Timplo. 21Namansipalenget tanira ong ni Felipe ang taga Betsaida, ang sakep tang probinsia tang Galilea. Ganing tanira, "Magino, galiliag ami rin ang magigbagat ong ni Jesus." 22Bineg narin ni Felipe ong ni Andres, ig namansipalenget tanirang doroa ong ni Jesus para ipatako ang agdilemen tanandia tang mga taw ang asi. 23Ganing si Jesus ong nira, "Kiminabot da tang oras, ig itaen da tang makabebereng ang dengeg tang Ana ta Taw! 24Ang kalimbawano midio tang legat ang trigo. Ong matod, ang binik mga indi iloak ong tanek, indi lomongay ig indi ka mamorak. Narin tegka ka enged lamang ong tang legat. Piro mga maloak da ngani, midio mapatay tenged lengkag. Ig pagatapos, lomongay da ig mamorak ta kadoro-doroan pang mga binik. 25Ang taw ang agpalabien na tang kaboi na tarin ong ta-paw tang kalibotan, tanandia tang malipatan tang kaboi na. Piro ang taw ang indi palabien na tang kaboi na tarin ong kalibotan, tanandia tang marisibi ta kaboing anday kataposan. 26Ang maski sinopay galiag ang magsirbi ong yen, kaministiran ang magosoy ong yen agod maski ong ariopa, don ka tanandia. Ig ang taw ang magsirbi ong yen dayawen ang enged tang Tatayo." 27Pagatapos, ganing si Jesus, "Mandian gaborido ra tang isipo. Mga maimo lamang, pa-dolono rin ong Tatayo ang ilibrio nandia ong kaliwagan ang nang agtalongaeno. Piro indi poidi! Tenged napaningo tarin ong kalibotan para mapasarano tang kaliwagan ang na." 28Oman minaning tanandia, "Tatayo, ipaita mo kay tang gaem mo agod dayawen tang aran mo." Yay asi may naba-yan ang tatang bosis ang nagalin ong langit ang ganing, "Pinaitao ra, ig ipaitao pang oman." 29Naba-yan tang kadoro-doroan ang mga taw don tang bosis ang narin animan ganing tanira, "Dodoldol!" Ang doma ganing, "May anghil ang pagigampang ong nandia!" 30Piro ganing si Jesus ong nira, "Ang bosis ang asia pinabasi tang Dios belag ta para ong yen. Sia para ong nindio. 31Kiminabot da tang oras ang osgaran da tang tanan ang taw ang indi pangilala ong yen, ig pirdien da si Satanas ang yay ang paggaem tarin ong kalibotan ang na. 32Ig yo, mga ipalawigo ra ngani ong kros, palengeteno tang tanan ang taw ong yen." 33Inaning narin ni Jesus para ipatako na mga monopa tanandia mapatay. 34Piro siminabat tang mga taw, "Onora ka? Sigon ong Kasolatan, ang Cristo anday kamatayen na! Angay ganinga ang Ana ta Taw kaministiran mapatay? Sinopa enged sing agsambiten mong Ana ta Taw?" 35Ganing si Jesus ong nira, "Indi ra lamang maboay malipat da ong nindio tang tolok. Animan osoyon mi tang tamang dalan mintras tarin pa ong nindio tang tolok agod indi amo kabotan tang maki-lep. Tenged ang papanaw ong maki-lep, indi matako ta paningan na. 36Animan mintras aroman mi pa tang tolok, mamagtalig amo ong tolok agod magimo among mga taw ang gistar da ong sinag tang tolok." Pagabitala ni Jesus ta si, nagalin da tanandia don ig nantalok. 37Maski yadi rang mga makabebereng ang bagay ang inita tang mga Judio ong ni Jesus, indi pa ka enged tanira mamagto ong nandia. 38Indi tanira namagto agod magmatod tang inaning tang propitang si Isaias asing tokaw pa ang ganing, "Gino, sinopa lamay nagparet tang binalita amen? Maski pinaita mo ra ong nira tang gaem mo, indi pa enged tanira mamagto ong nio." 39Pario tang inaning pa ni Isaias, indi tanira mamagto tenged: 40"Binoray tanira tang Dios ig pinategat na tang kolo nira, Agod indi tanira mangaita ig indi tanira mangaintindi, Itaben magbalik pa tang nem nira ong Dios agod pao-yaen na tanira." 41Ang mga bitala ang narin, binitala ni Isaias natetenged ong ni Jesus, tenged asing tokaw pa kanay, inita na rang lagi tang gaem ig pagkadios na. 42Piro maski maning don tang binitala ni Isaias, may atan pa ka enged ang namagto ong ni Jesus, asta ang mga pangolokolong Judio yadi kang namagto. Piro indi agbebeg nira maski ong ninopa ang pamagto tanira ong ni Jesus, itaben palayasen tanira ong mga simban nira. 43Tenged mas agpalabien pa nirang dayawen tanira ta taw kaysa ang Dios tang magdayaw ong nira. 44Pagatapos, minitala si Jesus ta mapoirsa ang ganing, "Mga ang tatang taw pagto ong yen, belag lamang ta yo tang agtowan na, kondi asta ang nanobol ong yen. 45Ig ang naita ong yen, naita ra ka ong nanobol ong yen. 46Yo, napaningo tarin bilang tolok para ong kalibotan, agod ang mamagto ong yen indi ra mangabo-wan ong maki-lep. 47Mga may taw ang nabasi tang mga toldoko piro indi ka agtomanen na, belag ta yo tang magosgar ong nandia. Tenged indio napaning tarin ong kalibotan para sintinsian tang mga taw. Napaningo ta para ilibri tanira ong silot ang para ong mga kasalanan. 48Piro may atan enged ang magosgar ong mga taw ang indi mangilala ong yen ig indi ka magtoman ong yen mga bitala; ang mga bitalang nang mismong sinoldoko yay ang magosgar ong nira ong oring kaldaw. 49Tenged indio bibitala ong yen ang sadiling kaliagan. Ang Dios ang Tatay ang nanobol ong yen yay ang pagtoldok ong yen tang onopay ibitalao ig itoldoko. 50Ig gata-wananong ang mga bitala na pagtorol tang kaboing anday kataposan. Animan ang tanan ang agtotoldok tang Tatay ong yen ya kay ang agganingo ong nindio."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\