Juan 13

1Bispiras da tang Pista tang Pagta-lib tang Anghil. Gata-wanan ni Jesus ang kiminabot da tang oras ang magalin da tanandia ong kalibotan ang na agod magbalik da ong Tatay na ong langit. Impisa ong primiro ginegman nang pisan tang mga sinagpan na tarin ong kalibotan, ig mandian agpaita na ra mga monopag kabael tang pagmal na ong nira. 2Ang labing asi, pamanapon da Jesus aroman na tang mga sinagpan na. Si Judas, ang ana ni Simon Iscariote, pinaisip dang lagi ni Satanas ang traidoron na si Jesus. 3Mandian, gata-wanan ni Jesus ang sindol da ong nandia tang Dios ang Tatay tang tanan ang gaem. Ig gata-wanan na kang nagalin tanandia ong Dios ig ong Dios ka magbalik. 4Animan asing pamanapon tanira, dayon ang kimindeng si Jesus, oman nagloat tang lambong nang panta-paw ig nangampit ta toalia ong awa na. 5Nagtayon tanandia ta wi ong planggana, ig nagimpisang nagogat tang mga kakay tang mga sinagpan na. Kada maogatan na, agtrapoan na tang toaliang aggampiten na ong awa na. 6Pagalenget ni Jesus ong ni Simon Pedro, ganing si Pedro, "Gino, angay yawa ray magogat tang kakayo?" 7Siminabat si Jesus, "India pa gaintindi mandian tang agboateno, piro maintindian mo ka enged may pirapang kaldaw." 8Ganing ong nandia si Pedro, "India ka enged papagogaten ta tang kakayo!" Piro ganing si Jesus, "Mga india magpaogat tang kakay mo ong yen, maliag yaning india enged ma-pen ong yen." 9Animan ganing si Pedro, "Gino, mga maning atan, belag lamang tang kakayo tang ogatan mo, asta ra ka ang kalimao may ang kol?!" 10Siminabat si Jesus, "Ang napandigo ra, limpio ra tang bilog ang sinangoni na, ig anda ray kaministiran ang ogatan poira lamang ong kakay na. Limpio amo ra, piro belag ta yamong tanan." 11Minaning si Jesus ang belag ta limpio tanirang tanan tenged gata-wanan na rang lagi mga sinopa tang magtraidor ong nandia. 12Pagapagogat ni Jesus tang mga kakay nira, nagtok sing oman tang lambong na ig nagbalik ong lamisan. Ganing tanandia ong mga sinagpan na, "Onopa? Gaintindian mi mga onopay maliag yaning tang bindoatong na ong nindio? 13Aggoyano nindio ta Maistro ig Gino, ig tama amo, tenged yo Maistro ig Gino mi ka kaman. 14Mandian, mga yo, ang Maistro mi ig Gino, nagogat tang kakay mi, dapat mamagogat amo ka tang kakay tang kada tata may tata. 15Bindoato narin bilang alimbawa agod sia tang patoladan mi. 16Agganingo ong nindio, anday torobolon ang mas alawig ong agalen na, ig anda kay sinobol ang alawig ong nanobol ong nandia. 17Mandian gaintindian mi ra tang mga bagay ang na, animan mga boaten mi, masoirti amo. 18"Belag ta yamong tanan tang agganingeno, tenged gailalao tang tanan ang mga piniliko. Ig kaministiran mainabo tang na-tang ong Kasolatan ang ganing, 'Ang taw ang sasaro ong yen yay ang magtraidor ong yen.' 19Narin agbebego ra mandian ong nindio mintras indi pa gainabo, agod mga mainabo ra, mamagparet amo ang yo yay ang Cristo. 20Tandan mi na: Ang magrisibi ong maski sinopang agtobolono, pagrisibi ka ong yen. Ig ang pagrisibi ong yen, sia pagrisibi ka ong nanobol ong yen." 21Pagatapos ang minitala si Jesus, nagsinti tanandia ta mo-ya, ig nagbeg da ta osto ong mga sinagpan na ang ganing, "Ong matod, traidorono tang tata ong nindio." 22Namagpina-dekan da lamang tang mga sinagpan ni Jesus ang pamagisip, tenged indi gangatako mga sinopa ong nira tang agganingen na. 23Mandian, ang katepad ni Jesus don ang pamangan ay ang sinagpan nang agmalen na ta mo-ya. 24Sininiasan narin ni Simon Pedro ang ganing, "Te-maen mo mga sinopay agganingen na." 25Animan siminandig tang tatang sinagpan ang asi ong debdeb ni Jesus ig nane-ma, "Gino, sinopa tang magtraidor ang asi ong nio?" 26Siminabat si Jesus, "Ite-meo tang tinapay ang na ong mangkok, ig ang dawatano yay ang magtraidor ong yen." Pagate-me na tang tinapay, dayon ang dinawat na ong ni Judas, ang ana ni Simon Iscariote. 27Pagarisibi ni Judas tang tinapay, ya ray asi siminled da ong nandia si Satanas. Ig minaning si Jesus ong ni Judas, "Ala, boaten mo rang lagi tang boaten mo." 28Piro maski tata ong mga aroman nira ang pamangan, indi gatako mga angay maning ta si tang inaning ni Jesus ong ni Judas. 29Si Judas tang manigbiot tang koarta nira, animan ang kalaom tang doma ong nira, agpapamakalen tanandia ni Jesus ta kaministiran pa nira ong pista, obin sigoro papaglimoson na ong mga pobri. 30Ig pagapamangan ni Judas tang tinapay, dayon da tanandiang nagalin. Labi ra asing oras ang asi. 31Pagapagalin ni Judas, ganing si Jesus, "Indi ra lamang maboay, yo, ang Ana ta Taw, padengegan ong mainabo ong yen. Ig tenged ong yen, ang Dios padengegan ka. 32Ig mga ang Dios padengegan tenged ong yen, yo padengegano ka nandia don mismo ong langit. Ig narin boaten nang lagi. 33Mga anao, indi ra lamang maboay tang pagtarabidan ta. Dilemeno nindio piro pario tang inaningo ong mga pangolokolong Judio, sia tang agganingo ra ong nindio mandian: indi amo mapaning ong paningano. 34"Animan mandian may ba-long tobol ang agto-dolo ong nindio ig yay na: Mamaggeregman amo. Mga monopa tang paggegmao ong nindio, dapat maning ka ta si tang paggegma mi ong kada tata may tata. 35Mga mamaggeregman amo, asia mata-wanan tang tanan ang yamo mga sinagpano." 36Ganing si Simon Pedro, "Gino, ong ariapa paning?" Siminabat si Jesus, "Mandian india pa matabid ong paningano, piro ong ori domatona ka ong yen don." 37Piro ganing pa si Pedro, "Gino, angay indio pa matabid ong nio mandian? List? kang magbolontad tang kaboio para ong nio!" 38Siminabat si Jesus, "Onopa, listoang enged ang mapatay para ong yen? Tandan mo na, Pedro: Ba-lo manol?k tang mano mandian ang garamal, ma-long bisisang magbo-li ang maning india gailala ong yen."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\