Juan 14

1Oman, ganing si Jesus ong mga sinagpan na, "Indi amo magpalibeg tang kolo mi. Magtalig amo ong Dios ig magtalig amo ka ong yen. 2Don ong balay tang Tatayo yading maistaran. Tongkawo don para magsimpan ta logar para ong nindio. Indio magbeg ta narin ong nindio mga belag ta matod. 3Ig mga dono ra ig nasimpanan amo ra yen ta istaran mi, magbaliko si tarin para komiten amo, agod mga ong ariopa, don amo ka. 4Ig gata-wanan mi ra tang dalan ang paning ong paningano." 5Ganing ong nandia si Tomas, "Gino, indi ami gatako mga ong ariapa paning, monopa mata-wanan amen tang dalan?" 6Ganing si Jesus, "Yo tang dalan, ang kamatodan ig ang kaboi. Anday mapaning ong Dios ang Tatay mga belag ta yo tang dalan ang osoyon na. 7Mga matod ang gailalao nindio, maliag yaning gailala mi ra ka asta ang Tatayo. Ig mimpisa mandian gailala mi ra enged tanandia ig inita mi ra ka." 8Ganing ong nandia si Felipe, "Gino, ipaita mo kay ong yamen tang Tatay agod magkontinto ami ra." 9Siminabat si Jesus, "Felipe, kaboay da tang pagtarabidan ta! Indio pa enged gailala mo? Ang naita ong yen, naita ra ka ong Dios ang Tatay. Angay ganinga pa, 'Ipaita mo ong yamen tang Tatay'? 10Onopa? India pagparet ang yo ong Tatay ig ang Tatay nani ka ong yen? Ang mga bitalang agtotoldoko indi pagalin ong sadilio. Ang Dios ang Tatay ang nani ong yen, tanandia mismo tang pagboat tang mga bagay ang agboateno. 11Animan magparet amo ong agganingo nga ang Tatay nani ong yen ig yo ong nandia. Piro maski indi amo maliag ang magparet ong agganingong na, dapat magparet amo ka enged tenged ong mga milagrong inita mi. 12Tandan mi na: Ang pagto ong yen mapagboat ka tang pario tang agboateno, ig mas sobra pa ngani, tenged yo magbaliko ra ong Dios ang Tatay. 13Ig maski onopay pa-dolon mi ong nandia ong arano, sia boateno, agod dayawen tang Tatayo tenged ong yen, ang Ana na. 14Maski onopay pa-dolon mi ong arano, sia boateno ka kaman." 15Ganing pa si Jesus, "Mga matod ang agmaleno nindio, tomanen mi tang mga tobolo. 16Pa-dolono ong Tatayo ang oldan amo nandia tang Manigtabang ang tenlet ong yen, agod magimo rang aroman mi asta ong tanopa. 17Na anday doma, ang Ispirito Santo ang yay ang magtoldok ong nindio tang kamatodan natetenged ong Dios. Ang mga taw ang indi pangilala ong yen, indi marisibi tang Ispirito tenged indi tanira gaita ig indi ka gailala ong nandia. Piro yamo, gailala mi tanandia, tenged asia ra tanandia ang aroman mi mandian, ig magtinir ong nindio asta ong tanopa. 18"Indi amo bo-wanan ta ang anday aroman mi. Magbaliko ka ong nindio. 19Indi ra lamang maboay, indio ra itaen tang mga taw ang sakep tang kalibotan ang na. Piro yamo, itaeno pa nindio tenged maboio sing oman. Ig tenged yo maboio, maliag yaning asta yamo maboi amo ka. 20Ong kaldaw ang asi, don mata-wanan mi enged ang yo ong Tatay, ig yamo nani ka ong yen, ig yo atano ka ong nindio. 21"Ang sinopay pagrisibi ig pagtoman ong mga tobolo, tanandia yay ang paggegma ong yen. Ig ang taw ang paggegma ong yen, gegman ka tanandia tang Tatayo. Asta yo, gegmano ka tanandia, ig bogos ang ipailalao tang sadilio ong nandia." 22Mandian, ang tata pang Judas, ang belag ta Judas ang Iscariote, nane-ma ong ni Jesus ang ganing, "Gino, angay ong yamen lamang agpailala mo tang sadili mo? Angay india magpailala ong tanan?" 23Siminabat si Jesus, "Asia tenged ang taw ang paggegma ong yen, tanandia tang magtoman ong mga bitalao. Gegman tanandia tang Tatayo, ig yo may ang Tatayo ma-pen ami ong nandia. 24Piro ang indi paggegma ong yen, indi magtoman tang mga bitalao. Ang mga bitalang gaba-yan mi ong yen, indi pagalin ong sadilio. Sia pagalin ong Dios ang Tatay ang yay ang nanobol ong yen tarin ong kalibotan. 25"Ang mga bagay ang na agpatak? rang lagi ong nindio mintras aromano pa nindio. 26Piro mga mapagalino ra ngani, ipekel tang Tatayo tang Manigtabang, ang yay ang Ispirito Santo, bilang kateleto. Tanandia tang magtoldok ong nindio tang tanan ang bagay ig magpademdem ong nindio tang tanan ang inaningo. 27"Kao-yan tang agbobo-wano ong nindio. Ang kao-yan ang nang agto-dolo ong nindio pagalin ong yen, ig belag ta pario tang kao-yan ang pagalin ong kalibotan ang na. Animan indi amo magpalibeg tang kolo mi ig indi amo mageled. 28Naba-yan mi ra tang inaningo ong nindio: Magalino ra piro magbaliko si. Mga matod ang aggegmano nindio, mangalipay amo rin ang mapaningo ra ong Tatayo, tenged ang Tatay mas makagagaem pa ong yen. 29Na agpatak? rang lagi ong nindio mintras indi pa gainabo, agod mga mainabo ra ngani, mamagparet amo. 30Indi ra paboateno tang bitalao tenged komabot da tang pangolokolo ong kalibotan ang na. Anda enged ay gaem na ong yen. 31Piro tomaneno tang agtotobol tang Tatayo ong yen, agod mata-wanan tang tanan ang taw ang aggegmano kaman tanandia. Animan, maytara! Panaw ita ra!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\