Juan 15

1Nagtoldok si Jesus ong mga sinagpan na ta tatang palimbawa ang ganing, "Yo tang matod ang papa ta obas, ig ang Tatayo tang manigsagod. 2Agpotolon na tang yen ang mga tanga ang indi pamorak. Piro ang kada tanga ang pamorak, aglimpioan na agod manaringsing ig mas manyadi pa tang borak na. 3Yamo tang mga tanga ang nalimpioan da tenged ong mga bitalao ang sinoldoko ong nindio. 4Animan indi amo palbag ong yen, ig yo indio ka palbag ong nindio. Indi ra mapamorak tang tangang indi ra toto-pat ong papa na. Maning amo ka don, mga palbag amo ong yen, indi amo ra mapamorak. 5"Animan ganingo, yo tang papa ta obas ig yamo tang mga tanga na. Ang taw mga indi tanandia palbag ong yen, ig yo indio ka palbag ong nandia, tanandia yay ang mamorak ta doro. Tenged mga yo andao ong nindio, anda enged ay maboat mi. 6Piro ang taw ang agpalbag ong yen igpere-lek lamang, pario tang mga tangang pinlek ig lango ra, simeten oman tolpokan da. 7Piro mga indi amo palbag ong yen, ig mga iloak mi ong mga popotokon mi tang mga bitalao, mama-dol amo tang maski onopay galiagan mi, sia oldan amo. 8Mga magpadayon among mamorak ta doro, maliag yaning yamo mga sinagpano, ig ong maning don mapagtorol amo ta mabael ang dengeg ong Tatayo. 9Mga monopa tang paggegma tang Tatay ong yen, maning ka don tang paggegmao ong nindio. Indi amo magpabelag ong paggegmao. 10Mga tomanen mi tang mga tobolo, indi amo kaman malbag ong paggegmao ong nindio. Pario ka ong yen, ang agtomaneno tang mga tobol tang Tatayo, animan indio galbag ong paggegma na. 11"Agganingo ong nindio tang mga bagay ang na agod mangalipay amo pario ong yen, ig agod magimong bogos tang kalipay mi. 12Na tang tobolo ong nindio: mamaggeregman amo pario tang paggegmao ong nindio. 13Anda enged ay kapario na tang paggegma ta tatang taw ang magbolontad tang kaboi na para ong mga tangay na. 14Tangay amo yen mga agtomanen mi tang mga tobolo. 15Indi amo ra agkabigen ta ang mga torobolon, tenged ang torobolon indi gatako tang tanan ang agboaten tang agalen na. Agkabigen amo ra yen ang mga tangayo, tenged ang onopay naba-yano ong Tatayo, ya kay ang agganingo ong nindio. 16Belag ta yamo tang namilik ong yen. Yo tang namilik ig nanobol ong nindio agod magkatinir amo ta borak ong pagtoldok mi. Ig ang mga borak ang asi indi malipat asta ong tanopa. Ong maning don, maski onopay pa-dolon mi ong Dios ang Tatay ong arano, sia i-dol na ong nindio. 17Animan agganingo si ong nindio: mamaggeregman amo." 18Ganing pa si Jesus, "Mga asilagan amo ra tang mga taw ang sakep tang kalibotan ang na, demdemen ming yo tang primirong inasilagan nira ba-lo yamo. 19Mga kapario amo rin tang mga taw ang asi, ginegman amo ka rin nira tenged aroman amo nira. Piro ong matod, belag amo ra ta aroman nira, tenged pinilik amo ra yen agod pabelag amo ong nira ig yay sia animan gangasilag tanira ong nindio. 20Demdemen mi tang inaningo ong nindio ang anday torobolon ang mas alawig ong agalen na. Maliag yaning, tenged yo agpaliwagano tang mga taw, indi maimong indi amo ka paliwagan nira. Ya ka mga may atan ang namagparet ong toldoko, pareten ka nira tang itoldok mi. 21Piro paliwagan amo enged tang mga taw tenged mga sinagpan amo yen ig indi tanira gangailala ong nanobol ong yen. 22Mga indio rin napaning tarin ong kalibotan para begen tanira tang natetenged ong sadilio, indi ka rin namagkatalak tanirang indi namagto ong yen. Piro mandian ang napaningo ra tarin, indi ra tanira mapagbalibad ong talak nirang asi. 23Ang taw ang anday gegma na ong yen, anda kay gegma na asta ong Tatayo. 24Mga indio ka nagboat ig nagpaita ta mga milagrong indi enged maboat ta taw, anda ka rin ay kasalanan nira maski indi mamangilala ong yen. Piro maski inita ra nira tang mga bindoato, ong dobali ta sia gangasilag pa ka enged tanira ong yen asta ong Tatayo. 25Piro dapat dang mainabo na agod magmatod tang na-tang ong Katobolan nira ang ganing, 'Gangasilag tanira ong yen ang anda kay dailan.' 26"Piro magpekelo ong nindio tang Manigtabang, ang yay ang Ispirito Santo ang magalin ong Tatayo. Tanandia tang Manigtoldok tang kamatodan, ig mga komabot magpamatod tang natetenged ong yen. 27Ig yamo kaministiran kang magpamatod ong mga taw natetenged ong yen, tenged impisa pa lamang ang tarino, aroman amo rang lagi yen."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\