Juan 16

1Ganing pa si Jesus ong mga sinagpan na, "Ang tanan ang narin agpatak? rang lagi ong nindio agod maski onopay mainabo, indi malipat tang pagto mi ong yen. 2Tenged palayasen amo tang mga masig ka Judio mi ong mga simban mi. Ig komabot tang oras nga ang doma mamamatay ong nindio ang kalaom nira tama tang agboaten nirang asi ong pagsirbi nira ong Dios. 3Maning ta sia tang boaten nira ong nindio tenged indi tanira gangailala ong yen asta ong Dios ang Tatay. 4Agbebego narin mandian agod mga mainabo ra, mademdeman ming pinatak? rang lagi ong nindio tang natetenged ong nira." "Ang mga bagay ang nang mainabo ong nindio, indi pang lagi binego tanopa sia tenged ka-peno pa nindio. 5Mandian agbebego ra tenged magbaliko ra ong nanobol ong yen. Piro angay bato maski tata ong nindio anda enged ay pane-ma mga ong ariopa paning? 6Asia tenged sigoro pamagsinti amo ta mo-ya natetenged ong mga bagay ang ba-lo lamang binego ong nindio. 7Piro dapat mata-wanan mi, ang pagalino tarin ong kalibotan ay para ong ikakao-ya mi. Tenged mga indio magalin, ang Manigtabang, ang yay ang Ispirito Santo, indi paning ong nindio. Piro mga magalino, ipekelo tanandia tarin agod tomabang ong nindio. 8Mga komabot tanandia, ipaita na ong mga taw ang sakep tang kalibotan ang na nga mali tang aggisipen nira natetenged ong onopa enged tang kasalanan ig mga sinopay mato-lid, ig mga monopa tang pagorosgaren tang Dios. 9Ipaita na ong nira nga pamagkatalak tanira tenged indi tanira pamagto ong yen. 10Ipaita na mga sinopa tang mato-lid tenged yo magbaliko ra ong Dios ang Tatay, ig indio ra itaen ming moman. 11Ipaita ka tang Ispirito mga monopa tang pagorosgaren tang Dios, tenged nasintinsian dang silotan si Satanas, ang yay ang pangolokolo ong mga taw ang sakep tang kalibotan ang na. 12"Doro pa rin tang yaningo ong nindio, piro belag pa ta kaya mi. 13Piro mga komabot da tang Ispirito Santo, ang yay ang Ispirito tang kamatodan, tanandia tang magtoldok ong nindio tang tanan ang kamatodan natetenged ong Dios. Indi tanandia magbitala ong sadiling kaliagan na lamang, kondi ang onopay gaba-yan na ong Dios ang Tatay, ya kay ang yaning na ong nindio. Ig ipatako na tang onopay mainabo ong parakaboton. 14Ang Ispirito magtorol ta mabael ang dengeg ong yen, tenged ang mga bitalao mismo tang yaning na ong nindio. 15Ganingo ang mga bitalao yay ang yaning tang Ispirito ong nindio, tenged mga onopa tang bitala tang Tatayo, ya kay ang yen." 16Ganing pa si Jesus ong mga sinagpan na, "Indi ra lamang maboay, indio ra itaen mi. Piro mata-lib tang indi ka lamang maboay ang timpo, itaeno si nindiong moman." 17Animan ang doma ong mga sinagpan ni Jesus namagtere-ma te-man tang ganing, "Onopa bato tang maliag nang yaning? Angay bato ganing tanandia indi ra lamang maboay, indi ra itaen ta tanandia, piro mata-lib tang indi lamang maboay ang timpo, itaen ta si ka onong oman? Ig ganing pa, tenged magbalik ono ong Tatay na. 18Onopa bato tang maliag nang yaning, 'Indi ra lamang maboay'? Indi ita baya maintindi!" 19Gata-wanan ni Jesus ang gangaliliag ka rin tanirang mamane-ma ong nandia, animan ganing tanandia ong nira, "Pamagtere-ma te-man amo atan natetenged ong inaningo ang indi ra lamang maboay indio ra itaen mi, piro mata-lib tang indi lamang maboay ang timpo, itaeno si nindiong moman. 20Ong matod, ang mga taw ong kalibotan ang indi pangilala ong yen, mangalipay ta mo-ya ong mainabo ong yen. Piro yamo, mamagini-yak amo tenged ong sobrang sinti mi. Piro indi lamang maboay, ang kapongawan ming asia malipat ig teltan ta kalipayan. 21Pario ong babay ang pagpasit. Aggagoantaen na tang kasitan tenged mangana ra. Piro mga maloa ngani tang mola, malipatan na ra tang napasaran nang kasitan. Galipay da tanandia tenged nataw da tang ana na. 22Pario ka ong nindio, pamagsinti amo ka mandian, piro mga mamaginitan ita sing moman, mangalipay amo ta mo-ya. Ig indi enged makalaw ong nindio ta maski sinopa tang kalipayan ang asi. 23"Ong kaldaw ang asi, anda ray kaministiran ang mane-ma amo pa ong yen. Ong matod, maski onopay pa-dolon mi ong Tatayo ong arano, asia i-dol na ong nindio. 24Asta mandian, indi amo pa pama-dol ta maski onopa ong arano. Mama-dol amo, ig sia marisibi amo, agod magimong bogos tang kalipay mi." 25Ganing pa si Jesus, "Ang mga bagay ang na agganingo ong nindio ong paggamito ta mga palimbawa. Piro komabot tang kaldaw ang indio ra maggamit ta mga palimbawa. Idirits? ra lamang ipatako ong nindio tang natetenged ong Tatayo. 26Ong kaldaw ang asi, indio ra mama-dol ong nandia para ong nindio. Yamo ra mismo tang mama-dol ong nandia ong arano, 27tenged ang Dios ang Tatay mismo paggegma ong nindio. Aggegman amo tang Tatay tenged aggegmano nindio, ig pamagparet amo ang yo nagalino ong nandia. 28Nagalino ka kaman ong Dios ang Tatay ig napaningo tarin ong kalibotan. Ig mandian magalino ra tarin ig magbalik ong nandia." 29Dayon ang minaning tang mga sinagpan ni Jesus, "Asia, mayag da tang mga pamitala mo! Tenged diritso lamang ang india ra paggamit ta palimbawa. 30Mandian gasigoro amen dang gata-wanan mo tang tanan ang bagay. Maski indi pa gapane-ma ong nio tang tatang taw, gata-wanan mo rang lagi tang onopay gisipen na. Animan pamagparet ami ra ang yawa nagalina ong Dios." 31Siminabat si Jesus, "Onopa, pamagto amo ra ong yen mandian? 32Piro tandan mi: Komabot tang oras, ig kiminabot da mandian, ang yamong tanan mamagbelag-belag. Mamansiolik amo ig bo-wanano nindio. Piro maski bo-wanano nindio, may aromano pa ka enged tenged ang Dios ang Tatay aromanong pirmi. 33Animan mandian ang tanan ang narin sinayodo ra ong nindio agod indi magoloan tang isip mi, tenged na-pen amo ra ong yen. Mapasar amo ta kaliwagan ong kalibotan ang na, piro papoirsaen mi tang nem mi! Ang tanan ang kalainan tang kalibotan dinego ra."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\