Juan 17

1Pagatapos ang minitala si Jesus, siminingara tanandia ong langit ig minaning, "Tatayo, kiminabot da tang oras. Padengegan mo kay tang Ana mo, agod ang Ana mo mapagtorol ka ta dengeg ong nio. 2Tenged sindolano nio ta podir ang maggaem ong tanan ang taw, agod magtorolo ta kaboing anday kataposan ong tanan ang mga taw ang sindol mo ong yen. 3Magkatinir tanira tang kaboing anday kataposan mga mangilala tanira ong nio, ang matod ig tambilog lamang ang Dios, ig mga mangilala ka ong yen, ang sinobol mo. 4Mandian nataposo ra tang tanan ang pinaboat mo ong yen, ig ong maning don napagtorolo ra ta mabael ang dengeg ong nio tani ong tanek. 5Animan mandian, Tatay, padengegano si nio atan ong podir mo, pario asing aromano pa nio ba-lo bindoat tang kalibotan. 6"Pinailal? ra yen ong mga taw ang nang pinilik mo ong kalibotan ig sindol mo ong yen. Tanira nio ig inintriga mo tanira ong yen. Sinoman nira tang mga tobol mo, 7ig mandian gangatako ra tanirang ang tanan ang sindol mo ong yen, ong nio enged nagalin. 8Tenged mga onopa tang inaning mo ong yen, ya kay ang sinoldoko ong nira, ig rinisibi ka nira. Ig mandian gangatako ra enged ang yawa mismo tang pinagalinano ig yawa ka tang nanobol ong yen. 9"Animan, Tatay, pangadio para ong mga sinagpanong narin. Belag ta maning ang pangadio para ong tanan ang taw ong kalibotan. Ang agpangadio lamang ay ang mga taw ang sindol mo ong yen tenged tanira nio. 10Ang tanan ang nio ay yen. Ig ang tanan ang yen ay nio. Ig yo agpadengegano tenged ong nira. 11Indi ra lamang maboay, magalino ra ong kalibotan ang na ig magbaliko ra atan ong nio. Piro tanira mangabo-wan pa tani. O, Tatay ang Sagrado, bantayan mo kay tang mga taw ang na ong gaem mong mismo ang sindol mo ong yen, agod magimong tata ra lamang tanira, pario tang ita tata lamang. 12Asing aromano pa nira, binantayano tanira ong gaem mong sindol mo ong yen. Binantayano tanira ta mo-ya, ig maski tata ong nira anday napatay, poira lamang ong tambilog ang dapat enged silotan ang i-lek ong impirno agod magmatod tang na-tang dang lagi ong Kasolatan. 13Indi ra lamang maboay, magbaliko ra atan ong nio, Tatay. Animan mintras tanio pa ong kalibotan, agpangadio tang mga bagay ang na para ong mga sinagpano agod bogos ang marisibi nira tang kalipayan ang magalin ong yen. 14Sindolo ra ong nira tang mga bitala mo ig yay sia animan gasilagan tanira tang mga taw ang sakep tang kalibotan ang na. Gasilagan tanira tenged belag da tanira ta pario tang mga taw ang asi, pario ong yen ang belago ka ta pario nira. 15Indio pagampo ang komiten mo tanira ong kalibotan, kondi ilibri mo kay tanira ong ni Satanas. 16Belag tanira ta pario tang mga taw ang sakep tang kalibotan ang na, pario ang yo belago ka ta pario nira. 17Animan boaten mo kay tanirang mga sagradong sinakepan mo ong tabang tang bitala mo, ang yay ang kamatodan. 18Na agpa-dolono ong nio tenged mga monopa yo sinobolo nio tani ong kalibotan, ya kay mandian tobolono ra ka tanira ong mga taw ong kalibotan. 19Ig para ong nira, agbobolontado ra tang sadilio ong nio, agod bogos tanirang magimong mga sagradong sinakepan mo. 20"Belag lamang tanira tang agpangadio, kondi asta ang tanan ang taw ang mamagto ong yen tenged ong pagtoldok nira. 21Tatayo, agpa-dolono ong nio ang magimong tata lamang tanirang tanan. Mga monopa yawa tani ong yen ig yo atano ong nio, balampa magimong tata lamang tanira ong yaten, agod mamagparet tang mga taw ong kalibotan ang yawa tang nanobol ong yen. 22Ang dengeg ang sindol mo ong yen, sindolo ka ong nira agod magimong tata lamang tanira pario tang ita tata lamang. 23Maliag yaning mga monopa yawa tani ong yen, yo ya ka ong nira agod magimong tata lamang enged tanira. Ong maning don, mata-wanan tang mga taw ong kalibotan ang yawa tang nanobol ong yen ig aggegman mo tanira pario tang paggegma mo ong yen. 24"O Tatay, galiagano ang ma-pen ka ong yen atan mismo ong langit tang mga taw ang inintriga mo ong yen, agod itaen ka nira tang mabael ang dengeg ang sindol mo ong yen. Sindolano nio tang dengeg ang na tenged asing indi pa gaboat tang kalibotan, ginegmanong lagi nio. 25Tatayong mato-lid, ang mga taw ang sakep tang kalibotan ang na, indi gailala ong nio. Piro yo gailalao ong nio. Ig gata-wanan tang mga aromanong na ang yawa tang nanobol ong yen. 26Pinailal? yen ong nira, ig ipailal? pa ka enged yen agod bogos ang mapasaran nira tang paggegma mo ong yen, ig agod yo mismo atano kang pirmi ong nira."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\