Juan 18

1Pagatapos ni Jesus ang nangadi, napanaw tanandia aroman na tang mga sinagpan na. Namansila-ted tanira ong dobali tang soba tang Cedron ig don tanira namansipaning ong tatang mala-bang ang logar ang lindoakan ta mga ayo. 2Ang logar ang narin gatoman ka tang traidor ang si Judas tenged pirming pamansipaning don da Jesus may ang mga sinagpan na. 3Animan napaning ka don si Judas, pagated tang mga sondalong taga Roma asta ang mga goardia tang Timplo ang sinobol tang mga Pariseo ig ang mga pangolokolong padi. May ekel nirang mga tolok, mga lampara asta mga armas. 4Gata-wanan dang lagi ni Jesus tang tanan ang mainabo ong nandia, animan binagat nang lagi tang mga taw ang asi ig minaning, "Sinopay agdilemen mi?" 5Siminabat tanira, "Si Jesus ang taga Nazaret." Ganing si Jesus ong nira, "Yo si Jesus." Mandian, si Judas, ang nagtraidor ong nandia, don kang aroman tang mga taw ang asi. 6Pagabitala ni Jesus ang ganing, "Yo si Jesus," golping nangatras tang mga taw ig nangatomba ong tanek. 7Oman sine-ma si tanira ni Jesus, "Sinopa enged tang agdilemen mi?" "Si Jesus ang taga Nazaret," tang sabat nira. 8Siminabat si Jesus, "Ganingo ra ong nindio, yo si Jesus. Mga yo tang agdilemen mi, pabayan mi lamang mapagalin tang mga aromanong na." 9Maning ta na tang bitala ni Jesus agod magmatod tang inaning na rang lagi tanopa sia ong Dios ang ganing, "Tatayo, anda enged ay napatay maski tambilog ong mga taw ang inintriga mo ong yen." 10Mandian, na pala si Simon Pedro may ekel nang ispada. Golping binonlok na ig dayon ang tinagpas na tang torobolon tang kalawigan ang padi ig nalampong tang talinga nang to. Ang aran tang torobolon ang asi ay si Malco. 11Oman ganing si Jesus ong ni Pedro, "Itageb mo sia! India gatako? Kaministiran ang mapasarano tang kaliwagan ang na ang agto-dol tang Tatayo ong yen." 12Oman dayon dang dinep si Jesus ig linapot tang mga sondalo ong pagpangolokolo tang kapitan nira, aroman ka tang mga goardiang Judio. 13Primiro, don ingkelan nira ong ni Anas ang panogangan ang lali ni Caifas. Si Caifas ang na yay ang kalawigan ang padi tang mga Judio asing takon ang asi. 14Tanandia ka tang naglaygay tanopa sia ong mga pangolokolo ong mga Judio ang ganing mas mo-ya ono para ong nira mga tanga tawan lamang tang mapatay kaysa ang bilog ang banoa. 15Si Simon Pedro asta ang tata pang sinagpan ni Jesus diminaton ka don. Ang sinagpan ang asi, gailala tang kalawigan ang padi, animan na-led tanandiang aroman ni Jesus ong kodal tang balay tang padi. 16Piro si Pedro nabo-wan don ong loa tang kodal. Animan indi naboay, nagbalik don tang aroman nang sinagpan ang gailala tang kalawigan ang padi, ig nagigampang ong babay ang manigbantay ong portan, oman pina-led na si Pedro. 17Ganing tang babay ong ni Pedro, "Belag bato ta yawa tata ong mga sinagpan tang taw ang asi?" "Belag!" tang sabat ni Pedro. 18Tenged malamig asing labing asi, ang mga torobolon ig ang mga goardia namagpadet ta koring ig namansi-deng ong palibot na para magpakinit-kinit. Don minimbeng ka si Pedro ong nira ang nagpakinit-kinit. 19Mandian, inimbistigar si Jesus tang kalawigan ang padi natetenged ong mga sinagpan na ig ong mga agtotoldok na. 20Siminabat si Jesus ang ganing, "Yo indio pagtoldok ong talok. Pirmiong bibitala ong talongan tang tanan. Tenged pagtoldoko mismo ong mga simban ig ong Timplo, ang palagsimetan tang tanan ang mga Judio. 21Angay yo tang agte-maen mi? Ang mga taw ang nangabasi ong yen tang dapat te-maen mi. Sia gata-wanan nira tang onopay sinoldoko." 22Pagabitala ni Jesus ta na, sinampaling tanandia tang tata ong mga goardia ang ke-deng alenget ong nandia. "Angay maning atan tang pagsarabaten mo ong kalawigan ang padi?" ganing tang goardia. 23Siminabat si Jesus, "Mga may inaningong malain, isayod mo. Piro mga anda, angay sinampalingo nio?" 24Oman, asing aglapoton pa si Jesus, pinekel da tanandia ni Anas don ong ni Caifas, ang yay enged ang kalawigan ang padi asing takon ang asi. 25Asing oras kang asi, don pa si Simon Pedro ong loa ang pagpakinit-kinit ong apoy. Sine-ma tanandia tang mga taw don ang ganing, "Belag bato ta yawa tata ong mga sinagpan tang taw ang asi?" Nagbo-li si si Pedro ang ganing, "Belag baya!" 26Mandian may don ka ang tatang torobolon tang kalawigan ang padi ig parinti tang taw ang asing tinagpas ni Pedro tang talinga na. Ganing tanandia ong ni Pedro, "Midio yawa ka kaman tang initao ang aroman ni Jesus don ong kayoan!" 27Piro nagbo-li sing oman si Pedro. Ig ya kay ang pagpanol?k tang mano. 28Magalin ong ni Caifas, ingkelan si Jesus tang mga pangolokolong Judio don ong palasio tang gobirnador. Maga pang pisan asing oras ang asi. Pagakabot nira don ong palasio, ang mga Judio indi maliag ang tenled tenged galenget da tang Pista tang Pagta-lib tang Anghil, ig sigon ong toromanen nira, mga tenled tanira ong balay ta belag ta Judio, bawal da ong nira ang ma-pen ang mamangan ong pista nira. 29Animan si Pilato tang limindoa ong nira ig minaning, "Onopa tang riklamo mi kontra ong taw ang na?" 30Siminabat tang mga Judio ang ganing, "Mga indi nagboat ta malain, indi ingkelan amen tarin ong nio!" 31Ganing si Pilato ong nira, "Ala, bala amo ang magosgar ong nandia sigon ong katobolan mi." Piro siminabat tanirang ganing, "Yaming mga Judio, anday podir amen ang magsintinsia ta kamatayen ong maski sinopa." 32Maning ta na tang binitala nira agod ong ori magmatod tang inaning ni Jesus mga monopa tanandia mapatay. 33Animan dayon ang siminled si Pilato ong palasio. Pinagoy na si Jesus ig sine-ma na ang ganing, "Onopa? Matod ang yawa tang adi tang mga Judio?" 34Siminabat si Jesus, "Onopa? May nagbeg ong nio natetenged ong yen? Obin sia sadiling isip mo lamang?" 35Ganing si Pilato, "Angay? Pabetang mo ong yen tatang Judio? Ang mga kasimanoa mong Judio ig ang mga pangolokolong padi mi mismo tang namagekel ong nio tarin ong yen! Angay? Onopay bindoat mo?" 36Ganing si Jesus ang siminabat, "Ang paggaraemeno bilang adi belag ta pario ong paggaraemen tang mga adi tarin ong kalibotan ang na. Tenged mga maning don, magigbatok ka rin tang mga tawano agod indio madep tang mga pangolokolong Judio. Piro ong matod, ang paggaraemeno bilang adi belag ta pario tang mga adi ong kalibotan ang na." 37Animan ganing si Pilato, "Maliag yaning adia ka kaman!" Siminabat si Jesus, "Yawa ra ka tang naganing! Ig yo napaningo tarin ong kalibotan ig nagimong taw para magpatako ong mga taw natetenged ong kamatodan. Ig ang maski sinopay galiliag ang matako tang kamatodan, pamamasi ong yen ang mga bitala." 38Ganing si Pilato, "Onopa enged tang kamatodan?" Pagabitala ta si ni Pilato, dayon sing oman ang limindoa don ong mga Judio ig ganing ong nira, "Anda kay initao ang kakamalian ong taw ang na para sintinsian. 39Piro sigon ong kaogalian mi, kada Pista tang Pagta-lib tang Anghil, dapat magpalpato ta tatang priso. Onopa? Palpatano para ong nindiong mga Judio tang adi ming narin?" 40Namansisabat tang mga taw ang pamaginiteg, "Indi! Belag ta tanandia! Si Barabbas tang palpatan mo!" Si Barabbas ang na tatang ribildi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\