Juan 18:1

1Pagatapos ni Jesus ang nangadi, napanaw tanandia aroman na tang mga sinagpan na. Namansila-ted tanira ong dobali tang soba tang Cedron ig don tanira namansipaning ong tatang mala-bang ang logar ang lindoakan ta mga ayo.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More