Juan 18:28

28Magalin ong ni Caifas, ingkelan si Jesus tang mga pangolokolong Judio don ong palasio tang gobirnador. Maga pang pisan asing oras ang asi. Pagakabot nira don ong palasio, ang mga Judio indi maliag ang tenled tenged galenget da tang Pista tang Pagta-lib tang Anghil, ig sigon ong toromanen nira, mga tenled tanira ong balay ta belag ta Judio, bawal da ong nira ang ma-pen ang mamangan ong pista nira.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More