Juan 18:36

36Ganing si Jesus ang siminabat, "Ang paggaraemeno bilang adi belag ta pario ong paggaraemen tang mga adi tarin ong kalibotan ang na. Tenged mga maning don, magigbatok ka rin tang mga tawano agod indio madep tang mga pangolokolong Judio. Piro ong matod, ang paggaraemeno bilang adi belag ta pario tang mga adi ong kalibotan ang na."

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More