Juan 18:37

37Animan ganing si Pilato, "Maliag yaning adia ka kaman!" Siminabat si Jesus, "Yawa ra ka tang naganing! Ig yo napaningo tarin ong kalibotan ig nagimong taw para magpatako ong mga taw natetenged ong kamatodan. Ig ang maski sinopay galiliag ang matako tang kamatodan, pamamasi ong yen ang mga bitala."

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More