Juan 19

1Animan pinakomit ni Pilato si Jesus ig pinalatigo. 2Namagboat tang mga sondalo ta korona-koronang poros tenek oman pinakorona nira ong ni Jesus. Pinatokan nira ta kapang granati bilang intirimis, 3oman kada tata agpalenget ong nandia ang ganing "Biba ong adi tang mga Judio!" Ig agtampalingen pa nira. 4Limindoa sing oman si Pilato don ong mga Judio ig minaning, "Ipaloao ra tanandia tarin ong nindio agod itaen ming anda enged ay kakamalian ang initao ong nandia." 5Animan pinaloa si Jesus ang pagkorona ra ta tenek ig pagtok ta sing kapang granati. Ganing si Pilato ong mga Judio, "Telekan mi! Nani ra tang taw!" 6Pagaita ong ni Jesus tang mga pangolokolo ong mga padi ig ang mga goardia tang Timplo, dayon ang namansiteg ang ganing, "Ilansang tanandia ong kros! Ilansang ong kros!" Ganing si Pilato ong nira, "Ala, komiten mi tanandia! Yamo tang balang maglansang ong kros! Yo, anda enged ay initao ang talak na para sintinsian." 7Siminabat tang mga Judio, "Piro sigon ong yamen ang katobolan, ang taw ang na dapat ang patayen, tenged pangambong tanandia tang Ana tang Dios." 8Pagabasi ta si ni Pilato, mas inledan da tanandiang sintinsian na si Jesus. 9Animan ingkelan na sing oman si Jesus ong teled tang palasio ig sine-ma na si, "Taga ariapa enged?" Piro indi siminabat si Jesus. 10Animan ganing si si Pilato, "Angay india somabat ong yen? India gatako ang poidiang palpatan ta obin ipalansang ong kros?" 11Ganing si Jesus ong nandia, "Yawa, anda enged ay maboat mo ong yen mga india sindolan tang Dios ta gaem. Animan mas mabelat tang kasalanan tang mga namagekel ong yen tarin ong nio." 12Pagabasi ni Pilato ta asi, nagdilem pa enged tanandia ta midios para malibri na si Jesus. Piro ang mga Judio namaginiteg ang ganing, "Mga palpatan mo tang taw ang asia, maliag yaning yawa pangontr? ong Adi tang Roma! Tenged ang maski sinopay pangambo ang tanandia adi ay kasoay tang Adi tang Roma." 13Pagabasi ni Pilato tang inaning nirang asi, dayon ang laging ingkelan na si Jesus ong loa. Oman kiminarong si Pilato don ong palagosgaran, don ong logar ang aggoyan "Ang Platapormang Bato." (Mga ong bitalang Hebreo, "Gabata.") 14Ang kaldaw ang asi bispiras da tang pista ig ko-to ra. Mandian ganing si Pilato ong mga Judio, "Telekan mi! Nani ra tang adi mi!" 15Piro sigi lamang tang initeg nira ang ganing, "Patayen tanandia! Patayen tanandia! Ilansang ong kros!" Ganing si Pilato, "Onopa? Ipalansango ong kros tang adi mi?" Ganing tang mga pangolokolong padi ang siminabat, "Anday domang adi amen poira ong Adi tang Roma!" 16Animan ong ori, inintriga ni Pilato ong nira si Jesus para ilansang ong kros. Kinomit da si Jesus tang mga sondalo 17ig limindoa tanira ong siodad. Pinatakan nira ong nandia tang kros na paning don ong logar ang aggoyan ta "Logar tang Doli ta Kolo." (Mga ong bitalang Hebreo, "Golgota.") 18Pagakabot don, dayon ang linansang nira si Jesus ong kros. May doroa kang taw ang pinadengan nira ong nandia ang linansang. Ang kros tang tambilog gampir ong to ni Jesus, ig ang tata gampir ong wala. Si Jesus ong pagtetengan nira. 19Nagpaboat si Pilato ta karatola ig pinakabit na ong kros ni Jesus. Maning ta na tang nasolat don: "Si Jesus ang taga Nazaret, ang Adi tang mga Judio." 20Sinolat narin ong mga bitalang Hebreo, Latin, may Grigo, ig dorong mga Judio tang nangabasa tenged ang logar ang pinaglansangan ong ni Jesus alenget lamang ong siodad. 21Animan, pagabasa ta na tang mga pangolokolong padi, namansipaning don ong ni Pilato ig namagriklamo ang ganing, "Belag ta 'Adi tang mga Judio' tang isolat mo, kondi 'Ang taw ang na ganing tanandia ono tang Adi tang mga Judio.' " 22Piro siminabat si Pilato. "Ang onopay sinolato don, nasolat da!" 23Mandian, asing si Jesus nalansang da tang mga sondalo, kinomit nira tang lambong na ig pinarti-parti nira ta epat, kada sondalo tang parti. Pagatapos, kinomit ka nira tang lambong nang maboat ang panta-paw. Na anday sino-patan na, tenged diritso tang pangabel. 24Animan namagarampang-ampang tang mga sondalo ang ganing, "Indi ra lasiken ta na. Mamagparabonlokan ita ra lamang agod mata-wanan ta mga sinopay makomit." Maning ta sia tang nainabo agod magmatod tang na-tang ong Kasolatan ang ganing, "Pinagparti-partian nira tang lambongong agtotoko, ig namagpabonlokan pa tanira para ong lambongong maboat." Ig maning kaman don tang bindoat tang mga sondalo. 25Mandian, don ong binit tang kros ni Jesus ke-deng tang nanay na may ang logod ang babay tang nanay na, asta si Mariang katawa ni Cleopas. Don ka si Maria Magdalena. 26Pagaita ni Jesus ong ni nanay na ig ong sinagpan nang agmalen na ta mo-ya ang ke-deng ka don, ganing tanandia ong nanay na, "Nanay, asia tang ana mo." 27Oman ganing ka ong sinagpan nang asi, "Tangay, asia tang nanay mo." Ig mimpisa don, si Maria don da ministar ong balay tang sinagpan nang asi. 28Pagatapos ta si, gata-wanan ni Jesus ang tapos da tang tanan ang bagay, animan agod magmatod tang na-tang dang lagi ong Kasolatan, ganing tanandia, "Agkoaweno ra." 29May tatang tereldan don ang may teled nang maka-lem ang bino. Nangomit tanira ta ispongha ig sine-me nira ong irinemen ang asi. Pagatapos, sina-ket nira ong kapotan tang tanga ta iloloak ang isopo, oman dinoydoy nira ong anga ni Jesus para ipasepsep. 30Pagase-sep na ta si, ganing tanandia, "Tapos da!" Oman siminokok tanandia ig nabontok da tang linawa na. 31Ang kaldaw ang asi, Kaldaw ang Palagsimpan. Ang mga Judio indi gangaliag mga ang sinangoni tang mga linansang ong kros mangabo-wan don, tenged maramal Kaldaw ang Igperenay ig pista kang dorog kaimportanti ong nira. Animan namagigampang tanira ong ni Pilato mga poiding panlapiken tang mga bisit tang mga taw ang linansang, agod madaling mangapatay ig makomit da tang mga sinangoni nira ong kros. 32Animan pinaningan tang mga sondalo ig pinanlapik nira tang mga bisit tang doroang taw ang linansang ang kadengan ni Jesus. 33Piro pagakabot nira ong ni Jesus, inita nira ang patay da pala. Animan indi ra linapik nira tang mga bisit na. 34Piro ang bindoat tang tata ong mga sondalo don, sina-sak na ta bangkaw tang silid ni Jesus ig golping limindoa tang dogo may wi. 35Ang mismong naita yay ang pagpamatod natetenged ong mga bagay ang na agod mamagparet amo. Tama tang pagpamatod na, ig gata-wanan nang poros matod tang agbabalita na. 36Ig ang mga bagay ang na nainabo enged agod magmatod tang na-tang ong Kasolatan ang ganing, "Anda enged ay malapik maski tata ong mga doli na." 37Ig may na-tang pa ong Kasolatan ang ganing, "Pa-dekan nira tang taw ang sina-sak nira." 38Pagatapos ta si, napaning si Jose ang taga Arimatea don ong ni Pilato para maglisinsia mga poiding komiten na tang sinangoni ni Jesus ong kros. Si Jose ang na tata ka ong mga pamagto ong ni Jesus, piro talok lamang tenged geldan tanandia ong mga pangolokolong Judio. Pinagnan ni Pilato si Jose, animan dayon ang kinomit na tang sinangoni ni Jesus. 39Siminabid ong nandia si Nicodemo, ang yay ang napaning may tatang labi ong ni Jesus. Si Nicodemo, may ekel nang mabanglong bolong ang pambalsamo ang pinagsamporang mira may alo vera. Ang simbang na mga tolong polok may epat ang kilo. 40Animan pagakomit nira tang sinangoni ni Jesus, tinabed-tabedan nira ta mga abel ang kolit ang bintangan tang bolong ang asi, sigon ong kaogalian tang mga Judio ong mga patay nira. 41Mandian, don alenget ong logar ang pinaglansangan ong ni Jesus, may tatang logar ang lindoakan ta mga ayo, ig don may ba-long bindoat ang lebengan ang midio koiba ang indi pa galbengan. 42Animan tenged Kaldaw ang Palagsimpan tang mga Judio ig alenget lamang tang koibang asi, don da lamang limbeng nira si Jesus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\