Juan 2

1Pagata-lib tang doroang kaldaw, may kasal don ong Cana, ong probinsia tang Galilea. Don tang nanay ni Jesus. 2Si Jesus ig ang mga sinagpan na don ka. 3Mandian, naton ang kinorang tang irinemen ang bino don ong kombida. Animan ganing ong ni Jesus tang nanay na, "Nalo-tan da tanira ta irinemen." 4Piro siminabat si Jesus, "Sigoro maski indio ra aningen mo tang onopay boateno. Tenged indi pa kakabot tang yen ang oras." 5Oman minaning tang nanay ni Jesus ong mga torobolon don, "Tomanen mi lamang tang maski onopay itobol na ong nindio." 6Mandian, don ong kasalan may enem ang mababael ang tapayan. Narin tereldan ta wing aggamiten tang mga Judio ong pagpamanaw tang mga kalima ig ong pagpangogat tang mga garamiten ba-lo tanira mamangan, sigon ong kaogalian nira. Ang kada tapayan poiding mateldan ta mga doroang polok asta tolong polok ang galon ang wi. 7Mandian, ganing si Jesus ong mga torobolon, "Ponokon mi ta wi tang mga tapayan." Ig pinonok ka kaman nira. 8Pagatapos ganing si Jesus ong nira, "Mana-lot amo ra ig ekelan mi ong agtaligan tang kombida." Ig bindoat kaman nira. 9Sinamitan tang agtaligan tang wing asi ang nagimo rang bino. Indi gata-wanan na mga ong aypa nagalin tang binong asi, piro ang mga torobolon ang namana-lot ong tapayan gangatako. Animan pagasamit tang agtaligan, ginoyan na tang laling kinasal 10ig ganing ong nandia, "Ang gata-wanano, ang masabor ang klasi ta bino tang agto-kaw ang agsisirbi, agod mga yadi rang mainem tang mga bisita, ba-lo pa ipaloa tang malasay ang klasi. Piro yawa, pinaori mo pala ang pinaloa tang masabor ang bino!" 11Nainabo narin don ong Cana ang sakep tang Galilea, ig yay ang primirong milagrong bindoat ni Jesus. Ig ong bindoat nang asi pinaita na tang makabebereng ang gaem na ang pagalin ong Dios, ig ang mga sinagpan na namagto ra ong nandia. 12Pagatapos tang kasal, napaning si Jesus ong lansangan tang Capernaum, aroman tang nanay na, ang mga logod na, asta ang mga sinagpan na. Ig don tanira namagtinir ta pirapang kaldaw. 13Pira ra lamang kaldaw, pista ra tang mga Judio ang aggoyan ta Pista tang Pagta-lib tang Anghil. Animan napaning si Jesus ong Jerusalem para mamista. 14Don ong Timplo inita na tang mga pamagpabakal ta mga ayep ang igsaragda, pario tang mga baka, karniro, ig mga marapati. May don kang mga pamamailo ta koarta ong mga poisto nira. 15Pagaita ni Jesus ong mga agboaten nira, nangomit tanandia ta tali ig bindoat nang latigo. Oman dayon ang pinampalayas na tang mga pamagpabakal. Asta ang mga baka ig mga karniro, pinanaboy na ang pinampaloa ong Timplo. Pinangwasag na tang mga koarta tang mga pamamailo ta koarta ig pinampakalintoad na tang mga lamisan nira. 16Oman inordinan na tang mga pamagpabakal ta marapati ang ganing, "Komiten mi ra sia tarin! Indi boaten ming palingki tang balay tang Tatayo!" 17Pagaita tang mga sinagpan na, nademdeman nira tang na-tang ong Kasolatan ang ganing, "Dorog kabael tang pagmalo ong balay tang Tatayo, ig ang te-kan na ay ang kamatayeno." 18Oman, tenged ong bindoat ni Jesus ong Timplo, sine-ma tanandia tang mga pangolokolong Judio. Ganing tanira, "Sinoapa ang magboat ta maning ta na? Abir, magpait? ong yamen ta milagro bilang pamatod ang yawa may aotoridad mo!" 19Siminabat si Jesus, "Gebaen mi tang timplong na ig ong teled ta tolong kaldaw, ipa-dengo sing oman." 20Ganing tang mga pangolokolo, "Abaw! Inayo lamang! Epat ang polok may enem ang takon tang boat tang Timplong na! Oman ganinga ipa-deng mo si ong teled ta tolong kaldaw lamang?" 21Piro ang timplong nang agganingen ni Jesus anday doma kondi ang sinangoni na. 22Animan asing pagaboi nang oman, don nademdeman tang mga sinagpan na tang inaning nang asi. Ig namagparet tanira ang matod kaman tang na-tang ong Kasolatan ig ang inaning na mismo tenged ong sadili na. 23Mintras don pa si Jesus ong Jerusalem asing Pista tang Pagta-lib tang Anghil, yading mga taw ang namagto ra ong nandia asing pagaita nira tang mga milagrong agboaten na. 24Piro si Jesus indi nagtalig ong nira, tenged gata-wanan na ta mo-ya tang ogali tang tanan ang mga taw. 25Belag ta kaministiran ang begen pa tanandia natetenged ong maski sinopa, tenged gata-wanan na tang onopay ga-tang ong mga popotokon nira.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\