Juan 20

1Pagkabot tang kaldaw ang Dominggo, asing maki-lep ki-lep pa, napaning da si Maria Magdalena ong lebengan ni Jesus. Kinabotan nang nakomit da tang batong agdadapa ong portan tang lebengan. 2Pagaita na, dayon tanandiang nanikad ig napaning ong ni Simon Pedro may ong sinagpan ang agmalen ni Jesus ta mo-ya. Ganing si Maria ong nirang doroa, "Dali! Kinomit tang Gino ong lebengan! Indi mata-wanan amen mga ong aripa ingkelan!" 3Animan pagabasi ni Pedro may ang sinagpan ang asi, dayon ang laging namansipaning don ong lebengan. 4Namagsinikad tanirang doroa, piro tenged mas madasig tang tatang sinagpan, tanandia tang na-kaw ang nakabot. 5Dayon tanandiang siminokok ig simininek ong teled tang lebengan ang asing midio koiba. Inita na don tang mga abel ang kolit ang ginamit ong paglebeng ong ni Jesus, piro indi tanandia siminled. 6Oman kiminabot da ka si Simon Pedro ig nagdiritso tanandiang siminled ong lebengan. Inita na ka tang abel ang kolit 7asta ang ta-leng ang binongot ong kolo ni Jesus. Ang ta-leng ang asi sinipig ig na-tang ong tatang binit, galbag ong domang mga abel. 8Siminled da ka tang tatang asi ang na-kaw ang kiminabot, ig pagaita na, nagparet ang lagi ang naboi rang oman si Jesus. 9Piro maski maning don, indi pa gaintindian nira tang maliag yaning tang na-tang ong Kasolatan ang ganing kaministiran maboing oman si Jesus. 10Oman namansiolik ang lagi tang doroang mga sinagpan ang asi. 11Mandian, si Maria Magdalena ke-deng pa don ong loa tang lebengan ang pagini-yak. Mintras pagini-yak, siminokok tanandia ig simininek ong teled. 12May inita na don ang doroang anghil ang pamaglambong ta kolit. Don tanira kakarong ong bintangan tang sinangoni ni Jesus, ang tata gampir ong may kokoloan ig ang tata gampir ong kakayan. 13Ganing tang mga anghil ong ni Maria, "Babay, angay pagini-yaka?" Siminabat si Maria, "May nangomit tang sinangoni tang yen ang Gino ig indio gatako mga ong aripa ingkelan." 14Pagabitala ni Maria ta si, minalied tanandia ig may inita nang tatang lali ang ke-deng don, piro indi nailala na ang asi pala si Jesus. 15Animan nane-ma ong ni Maria si Jesus ang ganing, "Angay pagini-yaka? Sinopay agdilemen mo?" Piro ang kalaom ni Maria ang laling narin yay ang manigsagod tang mga papa ta ayo don. Animan ganing tanandiang siminabat, "Mga yawa tang nangomit tang sinangoni na, itoldok mo kay ong yen mga ong aripa ingkelan mo agod komiteno." 16Ganing si Jesus, "Maria!" Lagi-lagi siminalonga si Maria ong ni Jesus ig nabitala ong bitalang Hebreo, "Raboni!" (Ang maliag yaning, "Maistro.") 17Ganing si Jesus, "Indio kang lagi biotan mo! Tenged indio pa gabalik ong Tatayo. Ang boaten mo, paningan mo tang mga logodo ig begen mo ang yo magbaliko ra ong Tatayo ang ya kay ang Tatay mi, ong yen ang Dios ang ya kay ang Dios mi." 18Animan pinaningan ni Maria Magdalena tang mga sinagpan ni Jesus ig binalitan na ang inita na tang Gino. Ig bineg na ka ong nira tang sinoyon ni Jesus ong nandia. 19Pagalabi, ang kaldaw kang asing Dominggo, namagsirimet-simet tang mga sinagpan ni Jesus ong tatang balay. Agtrangkan tang mga porta tenged dorong eled nira ong mga pangolokolong Judio. Ya kay ang pagkabot ni Jesus ig kimindeng ong ka-ngan nira. Ganing tanandia, "Asia ong nindio tang kao-yan tang Dios!" 20Oman pinaita na ong nira tang mga boloat ong kalima na ig ong silid na. Dorong kalipay tang mga sinagpan pagaita nira ong Gino. 21Ig minaning sing oman si Jesus, "Asia ong nindio tang kao-yan tang Dios. Mga monopa yo sinobolo tang Tatayo, ya kay mandian agtobolon amo ka yen." 22Oman lininawan na tanira ig minaning, "Risibien mi tang Ispirito Santo, 23agod mga maning among napatawad da tang mga talak ta tatang taw, maliag yaning pinatawad ka kaman tang Dios. Piro mga maning among indi gapatawad tang mga talak na, maliag yaning indi ka pinatawad tang Dios." 24Mandian si Tomas, ang aggoyan ta Kambal, tata ka ong tampolok may doroang sinagpan ni Jesus, piro anda don asing napaita si Jesus ong nira. 25Animan binalitan tanandia tang mga karomanan nang sinagpan ang ganing, "Inita amen tang Gino!" Piro ganing si Tomas ong nira, "Indio enged magparet, asta indi itaeno tang boloat tang mga lansang ong kalima na ig igol? tang toldoko don, ig asta indi ka gagol? tang kalimao ong silid nang sina-sak." 26Oman, pagata-lib tang walong kaldaw, don si tanirang namagsirimet-simet ong balay ang asi ig mandian aroman da nira si Tomas. Maski agtrangkan si tang mga porta piro golpi sing siminled si Jesus ig kimindeng ong ka-ngan nira ig minaning, "Asia ong nindio tang kao-yan tang Dios." 27Ig minaning ong ni Tomas, "Telekan mo tang mga kalimao ig igolo mo tang toldok mo tani. Igolo mo ka tang kalima mo tani ong silido. India ra magdoadoa, magpareta ra." 28Dayon ang laging minaning si Tomas ong ni Jesus, "Yawa tang yen ang Gino ig Dioso!" 29Ganing si Jesus ong nandia, "Yawa, Tomas, pagtoa ra ong yen tenged initao ra nio mandian. Piro mas masoirti tang mga taw ang pamagto ong yen maski indi nangaita ong yen." 30Yadi pa enged ang makabebereng ang mga bagay ang bindoat ni Jesus ang inita mismo tang mga sinagpan na ang indi nagapil ang sinolat ong librong na. 31Piro ang mga nasolat tarin, sinolat agod mamagparet amo ang si Jesus yay ang Cristo, ang Ana tang Dios, ig agod tenged ong pagto mi ong nandia, magkatinir amo ta kaboing anday kataposan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\