Juan 3

1May tatang pangolokolo ong mga Judio ang aran na si Nicodemo. Mimbro tanandia tang gropong aggoyan ta Pariseo. 2Tatang labi, napaning tanandia ong ni Jesus ig minaning, "Rabi, gata-wanan amen ang yawa tatang maistro ang nagalin ong Dios, tenged anday taw ang mapagboat tang mga milagrong agboaten mo mga ang Dios anda ong nandia." 3Siminabat si Jesus, "Ong kamatodan, anday taw ang poiding ma-pen ong inadian tang Dios mga indi tanandia ipanganang moman." 4Piro ganing si Nicodemo, "Monopa ipanganang moman tang tatang taw mga mabael da? Mabalik bato ong sian tang nanay na para ipangana sing moman?" 5Ganing si si Jesus, "Agganingo ong nio tang kamatodan: Mga ang tatang taw indi ipangana ong wi ig ong Ispirito Santo, indi tanandia ma-pen ong inadian tang Dios. 6Ang kaboi ta pagalin ong mga ginikanan ta, piro ang kaboing ispiritoal pagalin ong Ispirito tang Dios. 7Animan dapat india mabereng ong inaningo ong nio ang yamo kaministiran ang ipanganang moman. 8Ang Ispirito tang Dios pario tang mageyep. Tenged ang mageyep geyep maski ong aypa galiag ang meyep. Gaba-yan ta ang geyep, piro indi ita gatako mga ong aripa pagalin obin ong aripa paning. Maning ka atan tang tanan ang agtoldan tang kaboing pagalin ong Ispirito. Matod ang gainabo, maski indi gaintindian ta." 9Ganing si Nicodemo, "Monopa si?" 10Ganing ka si Jesus, "Angay? Yawa, ilaladoang manigtoldok ong mga Israelita, oman indi gaintindian mo tang mga bagay ang na? 11Agganingo ong nio, ang mga bagay ang agpatako amen ong nindio yay ang mga bagay ang gata-wanan amen ig inita amen mismo. Piro yamo, indi amo pamagparet ong mga agbabalita amen. 12Mandian, mga indi pareten mi tang mga inaningo ong nindio natetenged ong gainabo tarin ong kalibotan, mono amo pa bato magparet mga begen amo yen tang natetenged tang don ong langit? 13Anda enged ay naka-yat ong langit poira lamang ong napababak ang nagalin ong langit, ang yay yo, ang Ana ta Taw." 14Ig mga monopa pinalawig ni Moises ong posti tang magang ma-kal ang bindoat na ong saway, asing don tanira ong logar ang anday gistar ang taw, maning ka ta si kaministiran ang ipalawig tang Ana ta Taw ong kros, 15agod ang maski sinopay magto ong nandia, magkatinir ta kaboing anday kataposan. 16Animan, tenged lamang ong mabael ang paggegma tang Dios ong mga taw ong kalibotan, sindol na tang bogtong ang Ana na, agod ang maski sinopay magto ong nandia indi mapatay, kondi magkatinir ta kaboing anday kataposan. 17Tenged indi pinapaning tang Dios tang Ana na tarin ong kalibotan para sintinsian na tang mga taw, kondi sinobol tanandia agod tenged ong kamatayen na, malibri tang mga taw ong silot ang para ong mga kasalanan nira. 18Animan ang taw ang pagto ong Ana tang Dios, indi ra sintinsian ang silotan ang anday kataposan. Piro ang indi magto ong nandia, nasintinsian dang lagi ang silotan ta maning ta si tenged indi tanandia nagto ong bogtong ang Ana tang Dios. 19Silotan tanira tenged napaning tarin ong kalibotan tang tolok, piro pinalabi nira tang kaboi ong maki-lep mas pa ong mayag, tenged anday sasayod tang mga boat nira. 20Ang taw ang pagboat ta malain indi galiag ong mayag. Agpalawid tanandia ong tolok agod indi mabisto tang mga boat nang malain. 21Piro ang taw ang pangaboi ang pagosoy ong kamatodan, agpalenget ong tolok agod itaen ong mga agboaten na ang tanandia pagtoman ong Dios. 22Pagatapos ta si, namansipaning da Jesus may ang mga sinagpan na ong probinsia tang Judea. Don tanira nagtinir ta pirapang dominggo ang pamagboniag ong mga taw. 23Si Juan, pagboniag ka ong Enon, tatang logar ang alenget ong Salim, tenged yading wi don. Sigi lamang tang paning tang mga taw ong ni Juan para magpaboniag 24Na asing si Juan indi pa gapriso. 25Mandian, ang mga sinagpan ni Juan pagigdiskosion da ong tatang masig ka Judio nira don natetenged mga monopa tang tamang pagrilimpion agod magimong limpio tang tatang taw ong pama-dek tang Dios. 26Animan namansipaning tanira ong ni Juan ig minaning ong nandia, "Rabi, gademdeman mo tang taw ang aroman mo asing dona ong dobali tang soba tang Jordan? Ang taw ang pinatako mo ong mga taw? Pagboniag ka tanandia ig ang tanan ang mga taw don da ong nandia pamansipaning!" 27Siminabat ka si Juan, "Maski sinopang taway, anda enged ay podir na mga belag tang Dios tang magtorol ong nandia. 28Mga tistigos amo mismo ong inaningo ang belag ta yo tang Cristo, kondi yo tang sinobol tang Dios ang tongkaw ong nandia. 29Pario mga may karasalen. Ang babay ang karasalen para lamang ong laling pakasalan na. Ang abay ang lali ke-deng ang pamasi lamang ig dorong kalipay na ang gaba-yan na tang bosis tang tangay nang agkasalen. Yo, maningo ka ta si mandian ang bogos tang kalipayo. 30Ig mandian kaministiran ang mas ilalaen tanandia ig yo dapat ipababak da." 31Ang nagalin ong dibabaw makagagaem ong tanan. Ang nagalin ong tanek taga tanek ka enged ig pamalita tang natetenged lamang ong mga bagay tarin ong tanek. Piro tanandia ang nagalin ong dibabaw, yay ang makagagaem ong tanan. 32Pagpamatod tanandia natetenged ong inita na ig naba-yan na don, piro anday magparet ong mga agbibitala na. 33Piro ang sinopay pagparet ong mga bitala na, pagpamatod nga ang Dios mataligan. 34Tenged ang sinobol tang Dios, poros bitala tang Dios mismo tang agsasayod na. Tenged bogos tang pagtorol tang Dios tang Ispirito na ong nandia. 35Ang Tatay, aggegman na ta mo-ya tang Ana na ig inintriga na ong kalima na tang tanan ang bagay. 36Ang taw ang pagto ong Ana tang Dios, ong nandia ra tang kaboing anday kataposan. Piro ang indi magtoman ong Ana tang Dios indi enged magkatinir tang kaboing asi, kondi silotan tanandia tang Dios asta ong tanopa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\