Juan 4

1Mandian nabalitan tang mga Pariseo ang mas yadi ra tang mga taw ang pamagosoy ig pamagpaboniag ong ni Jesus kaysa ong ni Juan. 2Piro ong matod belag ta si Jesus mismo tang pagboniag kondi ang mga sinagpan na. 3Animan asing pagatako da Jesus ang naba-yan da tang mga Pariseo, namagalin tanira ong Judea para magbalik ong Galilea. 4Ong pagbalik nira don, kaministiran ang toma-lib tanira ong probinsia tang Samaria. 5Asing tata-lib da tanira ong Samaria, gingabot da tanira ong tatang lansangan ang aggoyan ta Sicar. Ang logar ang na alenget ong tanek ang pinatobli ni Jacob ong ana nang si Jose asing tokaw. 6Tarin ong tanek ang na itaen tang bobon ni Jacob. Mandian, tenged ko-to ra tang kaldaw ig agpilayan da si Jesus ong pagpanaw na, kiminarong tanandia ong binit tang bobon ang asi. 7Mintras kakarong don, may tatang babay ang Samaritana ang kiminabot para manoro ta wi. Ganing si Jesus ong babay, "Poidio kang mainem ta wi?" 8Ang oras ang asi, ang mga sinagpan na don da ong lansangan ang pamamakal ta mapangan nira. 9Oman, ganing tang babay ang siminabat, "Angay pama-dola ta wi ong yen? Yawa tatang Judio, ig yo Samaritanao!" Maning ta si tang sabat na tenged ang mga Judio indi pamanapet ong mga Samaritano. 10Ganing si oman si Jesus ong babay, "Mga gata-wanan mo rin lamang mga onopa tang agto-dol tang Dios, ig mga sinopa nang pama-dol ong nio ta wi, yawa pa rin tang mama-dol ong yen, ig oldana yen ta wing pagtorol ta kaboi." 11Siminabat tang babay, "Magino, dorog kadalem tang wing na ig anday garong mo. Ong aria pa mangomit tang wing agganingen mo pagtorol ta kaboi? 12Maliag mong yaning, yawa sobr? pa ong kamepet-mepetan tang si Jacob? Tanandia tang nagpatobli tang bobon ang na ong yamen, ig tanandia mismo nanginem tarin, asta ang mga ana na ig mga ayep na." 13Ganing si Jesus ang siminabat, "Ang maski sinopay manginem ong wing na, koawen ang oman. 14Piro ang manginem tang wing i-dolo, indi ra moman ang koawen. Tenged ang wing i-dolo magimong pario ong wing ma-bod ang bobolik ong nandia ig magtorol ta kaboing anday kataposan." 15Animan minaning tang babay ong ni Jesus, "Magino, mga maning don, olday ka tang wing agganingen mo, agod indio ra koawen, ig agod indio ra magbalik-balik tarin ang manoro." 16Ganing si Jesus, "Molika ra, komiten mo tang katawa mo, ig e-lan mo tarin." 17Piro ganing tang babay, "Anday katawao." Ganing ka si Jesus, "Tama kaman tang inaning mong anday katawa mo. 18Tenged lima ra tang nagimong katawa mo, ig ang ka-pen mo mandian belag ta matod ang katawa mo. Animan matod kaman tang inaning mong asia." 19Ganing tang babay, "Magino, yawa sigoro tatang propita! Mane-mao kay ong nio. 20Ang mga kamepet-mepetan amen agtowan nira tang Dios ig pamagtorol tang mga bolontad nira tarin ong bokid ang na. Piro yamong mga Judio, ganing amo ang mga taw dapat mamagsimba ig mamagbolontad ong Dios don lamang ong Jerusalem." 21Ganing si Jesus, "Magpareta ong agganingo, babay. Komabot tang oras ang belag da ta tarin ong bokid ang na obin maski ong Jerusalem tang palagsimban tang mga taw ong Dios ang Tatay. 22Yamong mga Samaritano, indi gailala mi tang Dios ang agtowan mi. Piro yaming mga Judio gailala amen tanandia, tenged ang maglibri ong tanan ang taw magalin ong mga Judio. 23Piro kakabot da tang oras ig ya ray na nga ang matod ang pamagto ong Dios ang Tatay mamagto ong tabang tang ispirito ig sigon ong kamatodan. Tenged maning atan tang galiagan ang itaen na ong mga pamagto ong nandia. 24Ang Dios ay ispirito, animan ang mga pamagto ong nandia kaministiran mamagto ong tabang tang ispirito ig sigon ong kamatodan." 25Ganing tang babay ong ni Jesus, "Ang gata-wanano, komabot tang Mesiyas ang aggoyan ta Cristo. Ong pagkabot na, tanandia tang magpaintindi ong yaten tang tanan ang mga bagay." 26Ganing si Jesus, "Yo, ang pagigampang ong nio, yay ang ganingen mong komabot." 27Pagabitala lamang ni Jesus ta si, ya kay ang pagkabot tang mga sinagpan na nagalin ong lansangan. Pisan tanirang nangabereng asing itaen nira si Jesus ang pagigampang ong tatang babay. Piro maski tata ong nira anday nane-ma mga onopay kaministiran na obin angay pagigampang si Jesus ong nandia. 28Animan dayon ang bino-wanan tang babay tang tereldan na ta wi, ig dali-daling nagbalik ong lansangan. Ganing ong mga taw don, 29"Dalien mi, tomabid amo ong yen! May taw baya don ang gata-wanan na tang tanan ang naboatano. Tanandia ra bato tang Cristo?" 30Animan ang mga taw namansipanaw da paning ong ni Jesus. 31Mandian, ang mga sinagpan ni Jesus sigi tang sigir ong nandia ang ganing, "Maistro, mamangana ra." 32Piro siminabat si Jesus, "Yo may pamanganong indi gata-wanan mi." 33Animan namagtere-ma te-man tang mga sinagpan na ang ganing, "Onopa bato, may nagtorol ong nandia ta pamangan?" 34Piro ganing si Jesus ong nira, "Ang pamangano anday doma, tomaneno tang kaliagan tang Dios ang nanobol ong yen ig taposono tang agpaboat na ong yen. 35"Ganing amo mismo, 'Epat pang bolan ba-lo tang pangangayeg.' Piro agganingo ong nindio, pangangayeg da mandian. Torongan mi tang dorong mga taw ang pamansikabot! Mga ong arayegen pa, lotok dang pisan ig listo rang ayegen. 36Ang mga manigayeg solan da tang Dios, ig ang mga taw ang yay ang aggayegen nira oldan na ta kaboing anday kataposan. Ong maning don, ang mga pamagloak tang bitala tang Dios ig ang pamangayeg tang borak na delelengan ang mamagkalipay. 37Animan matod kaman tang agganingen nga 'Ang doma manigloak, ang doma manigayeg.' 38Sinobol amo yen ang mangayeg ta belag ta lindoak mi. Doma tang nagbedlay, piro yamo tang pangayeg tang binedlayan nira." 39Mandian, yading mga Samaritano ong logar ang asi tang namagto ong ni Jesus tenged ong pamatod tang babay ong nira ang ganing, "Bineg na ong yen tang tanan ang naboatano." 40Ig pagakabot tang mga Samaritano don ong ni Jesus, inawidan nira tanandia ang magtinir kang lagi don ong logar nira. Animan nagtinir si Jesus don ta doroang kaldaw. 41Ig mas yadi pang namagto ong nandia tenged ong pagtoldok na ong nira. 42Asing ori ra, ganing tanira ong babay, "Mandian pamagto ami ra ong nandia belag lamang ta tenged ong binalita mo, kondi nabasi ami ra mismo ong mga bitala na. Ig gata-wanan amen da ang tanandia kaman tang Maniglibri tang mga taw ong kalibotan." 43Pagata-lib tang doroang kaldaw, nagalin da don si Jesus ig napaning ong probinsia tang Galilea. 44Tenged si Jesus mismo minaning dang laging ang tatang propita indi aggilalaen tang mga kasimanoa na. 45Asing pagakabot na ong Galilea, ang mga taw don masinlo tang pagrisibi nira ong nandia. Tenged asing Pista tang Pagta-lib tang Anghil, don ka tanira ong Jerusalem ig inita nira tang tanan ang bindoat na don. 46Oman, napaning sing oman si Jesus ong Cana, sakep tang Galilea, ong logar ang don bindoat nang bino tang wi tanopa sia. Mandian, don ong Capernaum, ang sakep ka tang Galilea, may tatang opisialis tang gobirno tang Roma, ang ana nang lali pagmasit. 47Asing mabalitan nang si Jesus nabalik da ong Galilea ang nagalin ong Judea, dayon ang pinaningan na. Nagpakiloy tanandia ang paningan kay ni Jesus tang ana na para pao-yaen, tenged agpakamo-kamo ra. 48Ganing si Jesus, "Mintras indi amo gaita ta milagro ig mga makabebereng ang mga bagay, indi amo mamagto ong yen." 49Piro ganing tang opisialis, "Magino, maytara! Mapatay da tang anao!" 50Siminabat si Jesus ong nandia, "Molika ra. Nago-ya ra tang ana mo." Nagparet tang opisialis ang matod tang inaning ni Jesus, animan dayon dang napanaw ang molik ong Capernaum. 51Pagaramal, asing don pa lamang ong dalan, binagat da tanandia tang mga torobolon na ig binalitan nira ang mo-ya ra tang ana na. 52Animan nane-ma tanandia mga onopang orasay nago-ya. Ganing tanirang siminabat, "Nongapon pang ala ona tang apon pinoasan tang kinit na." 53Ig nademdeman nang asing oras kang asi mismo ya kay ang paganing ong nandia ni Jesus, "Mo-ya ra tang ana mo." Animan tanandia ig ang tanan ong pamalay-balay na namagto ra ong ni Jesus. 54Na yay ang yadoang milagrong bindoat ni Jesus ong Galilea, pagapagalin na ong probinsia tang Judea.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\