Juan 5

1Pagatapos ta si, pista si tang mga Judio, animan napaning sing oman si Jesus ong siodad tang Jerusalem. 2Don ong Jerusalem, may parandigoan tang mga taw ang aggoyan ta Betesda mga ong bitalang Hebreo. Ang parandigoan ang na, alenget ong tatang porta tang padir ang lomboa ong siodad. Ang goy ong portang asi ay Porta tang Karniro. Ong palibot tang parandigoan ang na, may lima nga balay-balayan ang palasirongan. 3Dorong mga taw ang sari-saring masit nira tang pamaglobog-lobog lamang tarin, pario tang mga boray, mga piang, ig mga paralisado. [Pamagelat tanirang komaliek tang wi 4tenged teta tataboan tang anghil tang Dios ig pagkalo-kalo tang wi. Ang ma-kaw ang tomogbo ong wi mga matapos ang kalo-kalon tang anghil ay mago-ya ono maski onopay masit na.] 5Mandian, don may tatang lali ang tolong polok may walo rang takon tang masit na. 6Inita ni Jesus tang laling asi ang lolbog da lamang ig gata-wanan nang lagi ang doro rag kaboay tang masit na. Animan sine-ma tanandia ni Jesus ang ganing, "Onopa? Galiliagang mago-ya?" 7Siminabat tang lali, "Ee, Magino, galiliago ka rin. Piro mga makalo-kalo ra tang wi anda kay magalsa ong yen ang pababak. Pira rang bisis ang pagprosigiro ra rin ang paning ong wi piro may ga-kaw kang pirmi ong yen." 8Ganing si Jesus ong nandia, "Kendenga, takanen mo tang aglolbogan mo, ig panawa." 9Lagi-lagi nago-ya tang taw ig dayon dang sinakan na tang lolbogan na ig napanaw. Ang kaldaw ang asi Kaldaw ang Igperenay. 10Animan ganing tang mga pangolokolong Judio ong taw ang asing pinao-ya, "Hoy! Kaldaw ang Igperenay mandian! Kontra ong Katobolan ang magtakana tang lolbogan mong asia!" 11Piro siminabat tang taw, "Ang taw ang nagpao-ya ong yen yay ang minaning ong yen ang takaneno tang lolbogano ig pomanaw." 12Sine-ma nira tanandia, "Sinopa tang taw ang asing nagtobol ong nio?" 13Piro indi nailala tang taw mga sinopa sing nagpao-ya ong nandia tenged napalipat da si Jesus ong kadodoron ta taw. 14Pagata-lib ta na, inita ni Jesus ong Timplo tang taw ang pinao-ya na ig ganing ong nandia, "Mandian mo-y? ra. Animan india ra magboat ta kasalanan, itaben mas grabi pa tang mainabo ong nio." 15Oman dayon dang nagalin tang taw ig napaning ong mga pangolokolo ong mga Judio. Bineg na tanira ang si Jesus tang nagpao-ya ong nandia. 16Tenged tarin, inimpisan dang inakigan ig pinaliwagan nira si Jesus tenged nagpao-ya tanandia ong Kaldaw ang Igperenay. 17Piro siminabat si Jesus ong nira, "Ang Tatayo indi agpenay ong mga agboaten na, animan yo pagpadayono ka ong mga agboateno." 18Tenged ong binitalang asi ni Jesus, mas namagprosigir tang mga pangolokolong Judio ang ipapatay tanandia, belag lamang ta tenged agkontraen na tang agbawalen nira mga Kaldaw ang Igperenay, kondi ganing pa tanandia nga ang Dios ay Tatay na. Ig ong maning don agpatepeng na tang sadili na ong Dios. 19Animan ganing si Jesus ong mga pangolokolo ong mga Judio, "Ong kamatodan, yo, ang Ana tang Dios, anday maboato mga ong sadilio lamang. Ang agboateno lamang ay ang aggitaenong agboaten tang Tatayo. Ang onopay agboaten tang Dios ang Tatay, ya kay ang agboaten tang Ana. 20Tenged yo, agmaleno ta mo-ya tang Tatayo, ig agpaita na ong yen tang tanan ang agboaten na. Ig mas sobra pa ong mga bagay ang nang inita mi ra tang ipaboat na ong yen, agod pisan among mangabereng. 21Ang Dios ang Tatay pagboi ong mga patay, ig yo, ang Ana na, maning ka ta si boieno ka tang maski sinopa ang galiliaganong boien. 22Belag lamang ta sia, ang Tatayo indi pagosgar ong maski sinopa, kondi yo tang sindolan na ta podir ang magosgar, 23agod yo, ang Ana na, galangeno tang tanan ang taw, pario tang paggalang nira ong nandia. Ang indi paggalang ong Ana tang Dios, indi ka paggalang ong Dios ang Tatay ang yay ang nanobol ong Ana na. 24"Agganingo ong nindio, ang sinopay pamasi ong yen ang mga bitala ig pagparet ong nanobol ong yen, ong nandia ra tang kaboing anday kataposan. Indi ra tanandia sintinsian tang Dios ta kamatayen tenged nalibri ra tanandia ong gaem tang kamatayen ig nasakepan da tang kaboi. 25Piro tandan mi na: Komabot tang oras, ig ya ray na, ang mga taw ang midio patay ong pama-dek tang Dios, maba-yan nira tang bosis tang Ana tang Dios. Ig ang magparet maboi ka enged. 26Ang Dios ang Tatay may gaem na ang magtorol ta kaboi. Ig yo, ang Ana na, sindolano ka nandia ta gaem ang magtorol ta kaboi ong mga taw. 27Sinodolano ka nandia ta podir ang magosgar ong tanan, tenged yo tang nagimong Ana ta Taw. 28Dapat indi amo mangabereng ong agganingo, tenged komabot ka enged tang oras ang maba-yan tang mga patay tang bosiso 29ig mamambangon ang magalin ong mga limbengan ong nira. Ang tanan ang namagboat ta mo-ya oldan ta kaboing anday kataposan, ig ang tanan ang namagboat ta malain silotan asta ong tanopa." 30Ganing pa si Jesus, "Mga ong sadilio lamang anday maboato. Pagosgaro kaman piro sigon ong agtotoldok tang Tatayo ong yen. Animan mato-lid tang pagorosgareno, tenged belag ta sadiling kaliagano tang agboateno, kondi ang kaliagan tang Dios ang yay ang nanobol ong yen. 31"Mga yo lamang tang pagpamatod natetenged ong sadilio, dapat indi pareten mi. 32Piro may domang pagpamatod natetenged ong yen, ig gata-wananong matod tang agganing na. 33Yamo mismo tang nanobol ta mga taw ong ni Juan, ig tanandia nagbeg tang kamatodan natetenged ong yen. 34Belag ta maning ang kaministirano pa tang pagtistigo ta taw. Agpademdemo lamang ong nindio tang inaning ni Juan tenged ong yen. Balampa pareten mi agod malibri amo. 35Si Juan, ang kalimbawan na midio tatang tolok ang de-kal ig nagtorol ta kayagan. Ig maski indi lamang naboay, inambengan amo ta mo-ya ong pagp?yag na ong nindio. 36Piro may pamatod pa enged natetenged ong yen ang mas pa ong pamatod ni Juan, ig ya ray na: Ang mga bagay mismong agboateno ang agpaboat ong yen tang Dios ang Tatay. Sia ya enged tang pagpamatod ang tanandia tang nanobol ong yen. 37Ig ang Dios ang Tatay ang nanobol ong yen, tanandia mismo pagpamatod ka natetenged ong yen. Maski tanopa indi enged inita mi tanandia ig indi naba-yan mi tang bosis na. 38Indi ka ga-tang ong kinaisipan mi tang mga bitala na, tenged indi amo pamagparet ong yen, ang yay ang sinobol na. 39Ang agboaten mi lamang, aggosisaen mi ta mo-ya tang Sagradong Kasolatan tenged kalaom mi don mata-wanan mi mga mono amo pa magkatinir ta kaboing anday kataposan. Ong kamatodan, ang Kasolatan mismo pagpamatod natetenged ong yen, 40piro indi amo pa ka enged galiliag ang palenget ong yen agod marisibi mi tang kaboing asi. 41"Yo, indio pagtalig ang dayaweno ta mga taw. 42Gailala amo yen ta mo-ya, ig gata-wananong anday paggegma mi ong Dios. 43Yo, napaningo tarin bilang tatang sinobol tang Tatayo, piro indio rinisibi mi. Piro mga may domang komabot ang indi sinobol na, yay ang risibien mi! 44Sigoradong indi amo mamagto ong yen! Tenged agpalabien mi tang pagdayaw tang kada tata may tata, imbis ang prosigiran mi agod ang tambilog lamang ang Dios tang magdayaw ong nindio. 45Indi amo magisip ang yo tang magtistigo kontra ong nindio ong talongan tang Dios ang Tatay. Belag! Si Moises ang agtaligan mi mismo yay ang magtistigo kontra ong nindio. 46Tenged mga matod ang pamagparet amo ong sinolat ni Moises, dapat mamagparet amo ka rin ong yen, tenged ang mga sinolat ni Moises natetenged ka ong yen. 47Piro indi agpareten mi tang mga sinolat na! Animan sigoradong indi ka pareten mi tang mga agganingo."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\