Juan 6

1Pagatapos ta si, limina-ted si Jesus ong dobaling baybay tang Talsi tang Galilea ang aggoyan ka ta Talsi tang Tiberias. 2Kadoro-doroan ang mga taw tang namansidaton ong nandia tenged inita nira tang mga milagrong bindoat na ong pagpao-ya na ong mga pamagmasit. 3Oman, siminakat si Jesus ong tatang bokid, aroman na tang mga sinagpan na, ig don tanira namansikarong. 4Ang oras ang asi galenget da tang pista tang mga Judio ang aggoyan ta Pagta-lib tang Anghil. 5Mandian, pagpanorong ni Jesus, inita na tang kadoro-doroan ang mga taw ang agpapaning ong nira. Animan sine-ma na si Felipe, "Ong ari ita pa bato mabakal ta pamangan para ong mga taw ang asia?" 6Maning ta si tang te-ma ni Jesus ong ni Felipe para lamang sobokan na mga onopa tang sabat na. Piro si Jesus may plano na rang lagi tang onopay boaten na. 7Mandian siminabat si Felipe, "Kadoro! Maski mamakal ita pa ta tinapay ang kantidad nang rinibo indi ka enged magigo, maski tanga lolotad lamang." 8Oman si Andres, tata ka ong mga sinagpan ni Jesus ig logod ni Simon Pedro, tang naganing, 9"Nani may tatang mola ang may balon nang limang bilog ang tinapay may doroang bilog ang yan. Piro pirara ka enged ong kadodoron ang na ta mga taw?" 10Ganing si Jesus ong mga sinagpan na, "Pakarongon mi tang mga taw." Marabong tang ibabawen don, animan namansikarong tang tanan ang taw. Ang mga lali lamang limang ribo rang lagi. 11Oman kinomit ni Jesus tang tinapay ang asi ong mola ig pagapagpasalamat na ong Dios, pinatagtag na ong mga taw ang pamansikarong don. Maning ka ta si tang bindoat na ong yan, ig ang tanan ang mga taw namagpagosto tang pangan. 12Asing nangaelen dang tanan, ganing si Jesus ong mga sinagpan na, "Simeten mi tang nanga-da para indi masayang." 13Dayon ang sinimet nira, ig nagalin ong limang bilog ang tinapay ang pinapan nira ong mga taw, nanga-mok pa tanira ta tampolok may doroang tiklis. 14Asing pagaita tang mga taw ong nang makabebereng ang bagay ang bindoat ni Jesus, ganing tanira, "Na ya ray enged tang Propita ang pinatako asing tokaw ang komabot tarin ong kalibotan." 15Ig tenged gata-wanan dang lagi ni Jesus ang galiliagan nirang boaten tanandia ang adi, nagalin tanandia don ig napaning ong kabobokidan ang tanandia lamang. 16Asing alikarem da, ang mga sinagpan ni Jesus namansipaning ong binit tang baybay. 17Namansitay tanira ong bilog nirang mabael para paning ong Capernaum, don ong dobaling baybay. Labi ra ig indi pa gabalik si Jesus ong nira. 18Asing don da tanira ong laod, namoirsa ra tang mageyep ig namambabael da tang mga langeb. 19Pagabeltay nira ta lima obin enem ang kilomitro, inita nira si Jesus ang papanaw ong ta-paw tang talsi, ang agpalenget ong bilog ang agtayan nira. Animan pinangeldan tanira ta mo-ya. 20Piro minitala si Jesus ang ganing, "Indi amo meled. Yo na, si Jesus!" 21Dorong kalipay nirang matay da si Jesus ong agtayan nira. Ig pagatay lamang ni Jesus, golpi tanirang nangatampet ong distino nira. 22Pagaramal, don pa ong baybay tang kadoro-doroan ang taw. Gata-wanan dang lagi nira ang si Jesus indi siminabid ong mga sinagpan na asing pagalin nira, tenged inita nira ang tanira lamang tang siminay ong bilog. Ig gademdeman ka nirang ang labing asi anday domang matayan don. 23Mandian, may mga bilog ang nagalin ong Tiberias ang namansitampet da don, alenget ong logar ang pinamanganan nira tang tinapay matapos ang nagpasalamat si Jesus ong Dios. 24Animan asing pagatako tang mga taw ang anda ka don si Jesus asta ang mga sinagpan na, dayon tanirang namansitay ong mga bilog ang asi ig namansipaning ong Capernaum para dilemen nira si Jesus. 25Pagakabot nira ong dobaling baybay, initang lagi nira si Jesus ig sine-ma nira, "Maistro, tanoapa pa tarin?" 26Siminabat si Jesus ang ganing, "Ong matod, agdilemeno nindio belag ta maning naintindian mi tang mga milagrong inita mi, kondi tenged pinapan amo yen tang tinapay ig nangaelen among tanan. 27Piro belag tang pamangan ang galangga lamang tang dapat dilemen mi. Ang prosigiran ming dilemen ang pamangan ang indi galangga ang yay pagtorol ta kaboing anday kataposan. Yo, ang Ana ta Taw, tang magtorol ta sia ong nindio, tenged pinamatodan da tang Dios ang Tatay ang yo tang naliliagan na." 28Animan namane-ma tang mga taw ong ni Jesus ang ganing, "Onopay boaten amen para matoman amen tang boroaten ang galiliagan tang Dios?" 29Siminabat si Jesus, "Na ya ang galiliagan tang Dios ang boaten mi: Magto amo ong yen, ang sinobol na tarin." 30Piro ganing sing oman tang mga taw, "Animan onopay maboat mong milagro ang mapaita mo ong yamen agod magparet ami ong nio? 31Asing tokaw ang timpo ni Moises, ang mga kamepet-mepetan ta namamangan ta tatang pamangan ang aggoyan ta 'manna' asing don tanira ong logar ang anday gistar ang taw. Pario tang na-tang ong Kasolatan ang ganing, 'Sindolan na tanira ta pamangan ang nagalin ong langit.' Ta mandian, yawa onopay niong boaten?" 32Siminabat si Jesus, "Ong matod, belag ta si Moises tang nagtorol ong nira tang pamangan ang asing nagalin ong langit, kondi ang Tatayo. Ig mandian tanandia ya kay ang pagtorol ong nindio tang matod ang pamangan ang nagalin ong langit. 33Tenged ang matod ang pamangan ang agto-dol tang Dios, anday doma kondi tanandiang siminaboan ang nagalin ong langit ig pagtorol ta kaboi ong mga taw tarin ong kalibotan." 34Animan ganing tang mga taw ong ni Jesus, "Magino, olday ami ka niong pirmi tang pamangan ang asing agganingen mo!" 35Siminabat si Jesus, "Yo mismo tang pamangan ang asing pagtorol ta kaboi. Tenged ang sinopay lemenget ong yen para magto ong yen, indi ra enged le-men ig indi ra koawen asta ong tanopa. 36Piro yamo, pario tang inaningo rang lagi, maski initao ra nindio indi amo pa ka enged mamagto ong yen. 37Lemenget enged ong yen tang tanan ang mga taw ang yintriga ong yen tang Dios ang Tatay. Ig ang maski sinopay lemenget ong yen, indi enged palayaseno. 38Tenged yo siminaboano nagalin ong langit, belag ta maning para boateno tang sadiling kaliagano, kondi ang kaliagan tang nanobol ong yen. 39Ig ang kaliagan na yay na: Ta-lingano tang mga taw ang inintriga na ong yen agod anday malipat maski tambilog, kondi boieno tanirang tanan ong oring kaldaw. 40Tenged ang galiliagan tang Tatayo, magkatinir ta kaboing anday kataposan tang tanan ang mailala ig magto ong yen, ang Ana na. Ig boieno tanirang moman ong oring kaldaw." 41Mandian, ang mga Judio pamagmoro-moro tenged ong inaning ni Jesus ang tanandia ono tang pamangan ang nagalin ong langit. 42Ganing tanira, "Onora? Si Jesus ka lamang asia, ang ana ni Jose! Gailala ta ka ngani tang mga ginikanan na! Angay ganing tanandia mandian nagalin ono tanandia ong langit?" 43Sinabat tanira ni Jesus ang ganing, "Indi amo ra mamagmoro-moro atan. 44Anday taw ang malenget ong yen poira lamang mga e-lan tanandia tang Tatay ang yay ang nanobol ong yen. Ig ang mga lemenget ig magto ong yen, tanira tang boieno ong oring kaldaw. 45Nasolat ong libro tang mga propita ang ganing, 'Ang tanan ang taw toldokan tang Dios.' Animan ang tanan ang mamamasi ig mamagadal ong Tatay mamansilenget ong yen. 46Indio ganing ang may taw ang naita ra ong Dios ang Tatay. Yo ang nagalin ong Dios, yo lamang tang naita ong nandia. 47"Ong kamatodan, ang taw ang pagto ong yen, ong nandia ra tang kaboing anday kataposan. 48Tenged yo tang pamangan ang pagtorol ta kaboi. 49Ang mga kamepet-mepetan mi namamangan tang pamangan ang aggoyan ta 'manna' asing don tanira ong logar ang anday gistar ang taw, piro nangapatay pa ka enged tanira. 50Piro ang pamangan ang agganingeno mandian, sia yay ang matod ang pamangan ang napababak nagalin ong langit, ig ang maski sinopay mamangan ta narin indi enged mapatay. 51Yo yay ang pamangan ang asing pagtorol ta kaboi ang napababak nagalin ong langit. Ang maski sinopay mamangan ta narin, maboi asta ong tanopa. Ang pamangan ang narin anday doma kondi ang yen ang sinangoni, ig na ibolontado agod magkatinir ta kaboi tang mga taw tarin ong kalibotan." 52Pagabasi ta narin tang mga Judio, dayon dang namagdiskosionan ta mo-ya. Ganing tanira, "Onora ka? Monopa bato i-dol tang taw ang na tang sinangoni na ong yaten para panganen ta?" 53Animan siminabat si Jesus, "Yo, ang Ana ta Taw, ganingo ong nindio: Mga indi amo mamangan tang yen ang sinangoni ig indi manginem tang yen ang dogo, indi amo enged magkatinir ta kaboing anday kataposan. 54Piro ang maski sinopay pamangan tang yen ang sinangoni ig panginem tang yen ang dogo, yay ang may kaboi nang anday kataposan, ig boieno ong oring kaldaw. 55Tenged ang yen ang sinangoni ig ang yen ang dogo yay ang matod ang pamangan ig irinemen. 56Ang maski sinopay pamangan tang sinangonio ig panginem tang yen ang dogo, na-pen da ong yen, ig yo ya ka ong nandia. 57Ang Dios ang Tatayo ang nanobol ong yen yay ang agpagalinan tang kaboi, ig gaboio tenged ong nandia. Maning ka ta si, ang sinopay pamangan tang yen ang sinangoni, maboi ka tanandia tenged ong yen. 58Yo tang matod ang pamangan ang napababak nagalin ong langit. Ang pamangan ang na belag ta pario tang manna ang pinangan tang mga kamepet-mepetan mi asing tokaw. Namamangan tanira ta si piro nangapatay pa ka enged. Piro ang maski sinopay mamangan ong yen, maboing anday kataposan." 59Ang mga bagay ang narin inaning ni Jesus asing pagtoldok tanandia ong simban tang mga Judio don ong Capernaum. 60Naba-yan narin tang mga taw ang pirming pamansitabid ong ni Jesus, ig yadi ong nira tang ganing, "Kaparti ka tang mga agbibitala nang na! Sinopa lamang ay magparet ong nandia?" 61Maski anday nagbeg ong ni Jesus, gata-wanan na ang pamagmoro-moro tang mga sinagpan na. Animan ganing tanandia, "Angay? Parti ong pamasi mi tang inaningong asia? 62Mono amo pa bato mga itaen mi tang Ana ta Taw ang agpadibabaw pabalik ong pinagalinan na? 63Ang Ispirito tang Dios yay ang pagtorol ta kaboi, belag ta sinangoni ta taw, tenged sia anday gaem na. Ang mga agbibitalao ong nindio pagalin ong Ispirito ig mapagekel ong nindio ong kaboing anday kataposan. 64Piro ang doma ong nindio indi pamagto ong yen." Minaning si Jesus ta si tenged gata-wanan nang lagi, mimpisa pa asing primiro, mga sinopay indi mamagto ig mga sinopa tang magtraidor ong nandia. 65Ig ganing pa tanandia, "Yay sia animan minaningo ong nindio, anday taw ang malenget ong yen poira lamang mga sia tang kaliagan tang Dios ang Tatay." 66Impisa don yadi ra ong mga sinagpan ni Jesus tang namampabelag ig indi ra namansitabid ong nandia. 67Animan sine-ma ni Jesus tang tampolok may doroang apostolis na, "Yamo, galiag amo ra kang magalin?" 68Ang siminabat si Simon Pedro, "Gino, ong nino ami pa oman paning? Yawa lamang tang pagtoldok tang mga bitalang pagtorol ta kaboi. 69Pamagto ami ra ong nio ig gata-wanan amen da ang yawa tang Sagradong Ana tang Dios." 70Ganing si Jesus, "Matod ang yamong tampolok may doroa tang piniliko. Piro ang tata ong nindio sinled ta dimonio." 71Ang agpataman ni Jesus ay si Judas, ang ana ni Simon Iscariote. Tenged maski kabilang si Judas ong tampolok may doroang sinagpan na, tanandia yay ang magtraidor ong ni Jesus ong ori.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\