Juan 7

1Pagatapos ta si, linibot-libot ni Jesus tang bilog ang probinsia tang Galilea. Indi naliag ang paning ong probinsia tang Judea tenged don tang mga pangolokolong Judio ig agplanoan nirang patayen tanandia. 2Mandian, asing galenget da tang pista tang mga Judio ang aggoyan ta Pista tang mga Payag-payag, 3ganing ong ni Jesus tang mga logod nang lali, "Angay india magalin tarin ig mamist? don ong Judea, agod itaen tang mga sinagpan mo don tang agboaten mong mga milagro? 4Ang taw ang galiliag ang mabantog ong tanan, indi panalok-talok tang mga agboaten na. Pagboata ra ka lamang tang mga bagay ang na, angay india magpaita ong bilog ang kalibotan?" 5Maning ta si tang inaning tang mga logod ni Jesus tenged maski ngani tanira indi ka pamagto ong nandia. 6Ganing ang siminabat si Jesus, "Yamo, maski onopay oras poiding boaten mi tang onopay galiliagan ming boaten. Piro yo, indi pa kakabot tang yen ang oras. 7Indi amo asilagan tang mga taw tarin ong kalibotan ang indi pangilala ong yen. Piro yo gasilagano nira tenged agpaitao ang malalain tang mga agboaten nira. 8Ala, mamista amo ra don. Yo, indio paning, tenged indi pa kakabot tang yen ang oras." 9Maning ta na tang sabat ni Jesus, oman napabo-wan tanandia ong Galilea. 10Pagapagalin tang mga logod ni Jesus para mamista, diminaton ka tanandia piro talok lamang. 11Don ong pista agdilemen tanandia tang mga pangolokolong Judio ig pamane-ma te-ma ang ganing, "Ong arira tang taw ang asi?" 12Ig ang mga taw, sigi lamang tang arampang-ampang nira natetenged ong ni Jesus. Ganing tang doma, "Mo-yang taw tanandia!" Ang doma ganing ka, "Belag! Aglokon na lamang tang mga taw." 13Piro maloay lamang tang ampang nira natetenged ong ni Jesus tenged agpangeldan tanira ong mga pangolokolo ong nira. 14Asing panenga-tengan da tang pista, siminled si Jesus ong Timplo ig nagtoldok. 15Nangabereng ta mo-ya tang mga pangolokolong Judio. Ganing tanira, "Ong aripa bato nakomit tang kinata-wanan na tang taw ang na? Indi ngani napagadal!" 16Ganing si Jesus ong nira, "Ang agtotoldoko ong nindio indi nagalin ong sadilio, sia ong Dios ang yay ang nanobol ong yen. 17Ang maski sinopay galiliag ang magtoman tang kaliagan tang Dios, asia mata-wanan na enged mga ang totoldoko nagalin ong Dios obin ong sadilio lamang. 18Ang taw ang pagtoldok ong sadiling kaliagan na, galiliag lamang ang dayawen tanandia ta doma. Piro ang taw ang pagtoldok agod dayawen tang nanobol ong nandia, yay ang taw ang palareten ig belag ta bo-lien. 19Matod ang sindolan amo ni Moises tang Katobolan asing tokaw. Piro maski tata ong nindio anda enged ay pagtoman ta sia. Tenged mga pamagtoman amo, angay galiliag amo pang patayeno nindio?" 20Siminabat tang mga taw, "Sigoro sinleda ra ta dimonio! Sinopay galiag ang mamatay ong nio?" 21Ganing si Jesus, "Nangabereng amo asing nagpao-yao tang tatang taw ong Kaldaw ang Igperenay. 22Piro isipen mi lamang narin: Asing tokaw may kaogalian tang mga kamepet-mepetan ta natetenged ong pagtori ong mga mola. Sia pinanoblian ni Moises ig sindol na ka ong nindio. Animan pamagtori amo tang mga ana ming lali ong yawalong kaldaw sigon ong kaogalian ang asi, maski m?ton ong Kaldaw ang Igperenay. 23Mandian, mga pamagtori amo maski Kaldaw ang Igperenay para lamang matoman tang tobol ni Moises natetenged ong pagtori, angay gangasilag amo pa ong yen ang nagpao-yao tang tatang taw ong Kaldaw kang Igperenay? 24Magosgar amo ta mato-lid, belag ta sigon ong gitaen mi lamang." 25Mandian, may mga taga Jerusalem ang ganing, "Belag bato ta na tang taw ang galiagan ang patayen tang mga pangolokolo ong yaten? 26Piro asia tanandiang bibitala ong talongan tang tanan, ig ang mga pangolokolo anday ibek-ibek nira kontra ong nandia. Sigoro naisip da nirang tanandia ka kaman tang Cristo. 27Piro indi ka poidi, tenged ganing tanira mismo, mga komabot ono tang Cristo, anday matako mga ong aripa tanandia nagalin. Piro ang taw ang na, gata-wanan ta rang lagi mga ong aripa tanandia nagalin." 28Animan pinabael ni Jesus tang bosis na asing pagtoldok don ong Timplo ig minaning, "Onopa? Gailala amo ra ong yen? Gata-wanan mi ka mga ong ariopa nagalin? Anda! Tenged ong kamatodan, indio napaning tarin ong yen ang sadiling kaliagan. Ang matod ang Dios yay ang nagtobol ong yen. Indi tanandia gailala mi, 29piro yo, gailalao ong nandia. Tenged dono nagalin ong nandia, ig tanandia mismo tang nagtobol ong yen tarin." 30Animan tenged ong mga binitalang asi ni Jesus, depen da rin tanandia tang mga pangolokolong Judio, piro anday nandep ong nandia tenged belag pa ta oras na. 31Piro ong dobali ta sia, yading namagto ong nandia. Ganing tanira, "Sigoro ya ray na tang Cristo! Tenged anda enged ay madeg ong nandia ong mga makabebereng ang bagay ang agboaten na." 32Naba-yan tang mga Pariseo tang arampang-ampang tang mga taw natetenged ong ni Jesus. Animan tanira may ang mga pangolokolo ong mga padi nanobol ong mga goardia tang Timplo para depen nira si Jesus. 33Piro ganing si Jesus, "Indi ra lamang maboay tang a-peno ong nindio, oman magbaliko ra ong nanobol ong yen. 34Dilemeno nindio, piro indio ra itaen mi. Tenged indi amo mapaning ong logar ang paningano." 35Namagtere-ma te-man tang mga pangolokolong Judio ang ganing, "Ong ayra bato paning tang taw ang na ang indi ra ono tanandia itaen? Onopa? Paning bato tanandia ong mga kasimanoa ta ang pamansistar ong domang mga banoa para magtoldok ka ong mga belag ta Judio? 36Ganing dilemen ta ono tanandia, piro indi ra itaen ta, ig indi ita ka ono mapaning ong paningan na. Onopa bato tang maliag nang yaning?" 37Asing kataposan dang kaldaw tang pista ang yay ang kapistan dang enged, kimindeng si Jesus ig minitala ta doro ka poirsa ang ganing, "Ang sinopay agkoawen palenget ong yen ig manginem. 38Tenged ganing ong Kasolatan, ang taw ang magto ong yen 'magtinir ong nandia tang pagtorol ta kaboi ang pario ong wing ma-bod ang sigi lamang tang tobod na.' " 39Ang agganingen ni Jesus tarin anday doma, ang Ispirito Santong i-dol na ong mga taw ang pamagto ra ong nandia. Ang mga oras ang asi indi pa ga-dol tang Ispirito Santo, tenged indi pa gapaita tang mabael ang dengeg ni Jesus ong oras ang tanandia mapatay ig maboing moman. 40Dorong taw tang nangabasi ong mga inaning ang asi ni Jesus, ig ganing tang doma, "Matod ka kaman! Ya ray na tang Propitang aggelaten ta!" 41Ang doma ganing ka, "Na ya ray ang Cristo!" Piro ang doma ganing pa ka enged, "Indi poidi! Ang Cristo belag ta taga Galilea! 42Na-tang mismo ong Kasolatan, ang Cristo magalin ong dogo ni Ading David ig don ipangana ong Betlehem, ang banoa ni David." 43Animan indi mamaginigoan tang mga taw ong pabetang nira ong ni Jesus. 44Ang doma ong nira galiliag din ang depen nira, piro anda enged ay nangas ang magdep ong nandia. 45Mandian, namagbalik da tang mga goardia tang Timplo ong mga pangolokolong padi ig mga Pariseo. Sine-ma tanira tang mga pangolokolo ang ganing, "Angay indi ingkelan mi si Jesus tarin?" 46Siminabat tang mga goardia, "Mandian ami lamang nabasi ta taw ang bibitala ta maning ta naka!" 47Ganing tang mga Pariseo, "Oy, yamong taw amo! Maliag yaning asta yamo naloko amo ra ka nandia? 48Onopa? May inita mi ang maski tata ong yamen ang mga Pariseo obin mga pangolokolo ang nagparet da ong nandia? Anda! 49Ang mga taw lamang ang asiang indi gangatako tang Katobolan ni Moises tang pamagparet ong nandia. Isompa tanira tang Dios!" 50Mandian, tata ka don ong mga Pariseo si Nicodemo, ang napaning ong ni Jesus tanopa sia. 51Ganing si Nicodemo ong mga karomanan nang Pariseo, "Kontra ong Katobolan ta ang sintinsian tang tatang taw ang indi pa tanandia gaimbistigar para mata-wanan mga onopay bindoat nang kasalanan." 52Siminabat tanira, "Sigoro yawa taga Galile? ka! Osisaen mo ong Kasolatan, ig don mata-wanan mo ang anda enged ay propita tang Dios ang magalin ong Galilea." 53Oman, namansiolik da tanirang tanan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\