Juan 8

1Piro si Jesus napaning pa don ong Bokid tang Kaoliboan. 2Pagaramal, maga pang pisan, nagbalik si tanandia ong Timplo. Pagakabot na don, dorong mga taw ang namansipalenget ong nandia, animan kiminarong tanandia ig nagimpisang nagtoldok. 3Maboay-boay ta ge-ley, atan da tang mga manigtoldok tang Katobolan ig ang mga Pariseo. May aggekelan nirang tatang babay ang nadep nirang pangonlali. Pina-deng nira ong talongan tang tanan, 4oman ganing tanira ong ni Jesus, "Maistro, ang babay ang na nadep amen ang pangonlali ong akto. 5Sigon ong Katobolan ni Moises, ang mga babay ang maning ta na kaministiran banggilen ta bato asta mapatay. Piro onopa ong nio?" 6Maning ta si tang te-ma nira para depdepen nira Jesus ong sabat na agod madimanda nira tanandia. Piro ang bindoat ni Jesus, naningkolong tanandia ig nagsolat-solat tang toldok na ong tanek. 7Sigi pa enged tang te-ma nira ong ni Jesus, animan kimindeng si tanandia ig minaning, "Ang sinopa ong nindio tang anday kasalanan na yay tongkaw ang mamanggil ong babay ang na." 8Oman dayon sing naningkolong si Jesus ig nagsolat-solat si ong tanek. 9Pagabasi nira tang inaning nang asi, namagalin tang kada tata impisa ong kamepetan. Anday nabo-wan poira ong ni Jesus ig ang babay ang ke-deng pa ong talongan na. 10Kimindeng si si Jesus ig pina-dekan na tang babay. Sine-ma na, "Ong arira tanira, babay? Onopa? Anda kay namanggil ong nio?" 11"Anda, Magino," tang sabat tang babay. Ig ganing si Jesus ong nandia. "Maski yo, indio ka magsilot ong nio. Molika ra ig india ra moman ang magboat ta kasalanan." 12Nagtoldok sing oman si Jesus ong mga taw. Ganing tanandia, "Yo tang tolok ang pagtorol ta kayagan ong mga kinaisipan tang mga taw ong kalibotan. Ang magosoy ong yen indi ra maki-lepan, kondi mayagan tang kinaisipan na tang tolok ang yay ang magekel ong nandia ong kaboi." 13Pagabasi tang mga Pariseo, ganing tanira, "Yawa ka lamang tang pagpamatod natetenged ong sadili mo, animan belag ta palareten tang pamatod mo." 14Siminabat si Jesus, "Maski yo lamang tang pagpamatod tenged ong sadilio, matod tang agganingo, tenged yo gatako tang pinagalinano ig ang paningano. Piro yamo, indi amo gatako. 15Pamagosgar amo sigon lamang ong isip ta taw, animan belag ta tama tang pagorosgaren mi. Yo, indio pagosgar maski ong ninopa. 16Piro mga yo ra enged ay magosgar, tama tang pagorosgareno. Tenged belag lamang ta yo tang magosgar. Doroa aming magosgar--yo may ang Dios ang Tatay ang nanobol ong yen. 17Ga-tang mismo ong Kasolatan mi ang dapat pareten tang pamatod ta doroang tistigos basta magparioan tang pamatod nira. 18Yo tatang pagpamatod natetenged ong sadilio. Ig ang yadoa ang Tatayo, ang yay ang nanobol ong yen." 19Ganing tang mga Pariseong nane-ma, "Ong aripa tang tatay mo?" Siminabat si Jesus, "Indi amo gailala ong yen asta ong Tatayo. Mga nailalao ra rin nindio, mailala mi ka asta ang Tatayo." 20Ang tanan ang narin binitala ni Jesus asing pagtoldok tanandia don mismo ong teled tang Timplo, alenget ong mga beretangan ta bolontad. Piro anday nangas ang magdep ong nandia, tenged belag pa ta oras na. 21Ganing sing oman si Jesus ong mga pangolokolo ong mga Judio, "Indi ra lamang maboay, yo magalino ra tarin. Dilemeno nindio, piro mangapatay amo lamang ang mga kasalanan mi indi napatawad. Indi amo mapaning ong paningano." 22Animan ganing tang mga pangolokolo ang pamagarampang-ampang, "Onopa bato, magbigti tanandia animan ganing indi ita ono mapaning ong paningan na?" 23Ganing si Jesus ong nira, "Yamo, taga tarin amo ong tanek. Piro yo taga dono ong dibabaw. Yamo, taga tarin ong kalibotan ang na. Yo belag. 24Yay sia animan inaningo ong nindio ang mangapatay among ang mga kasalanan mi indi napatawad. Tenged ya enged ay mainabo ong nindio mga indi amo magparet ang yo tang agganingeno." 25Ganing tanirang nane-ma, "Angay? Sinoapa enged?" Siminabat si Jesus, "Yo tang agganingeno rang lagi ong nindio mimpisa pa asing tokaw asta mandian da lamang. 26Yadi rin ang maningo kontra ong nindio. Piro ang agbibitalao lamang mandian ong tanan ang mga taw, anday doma kondi ang mga bagay ang gaba-yano ong nanobol ong yen. Ig ang tanan ang bitala na matod ig mataligan." 27Piro indi nangaintindi tang mga Judio nga ang agsambiten nang nanobol ay ang Dios ang Tatay mismo. 28Animan ganing si Jesus ong nira, "Pag kabot tang oras ang yo, ang Ana ta Taw, pinalawig mi ra ong ayo, asia mata-wanan mi ra ang yo ka kaman tang inaningo rang lagi ong nindio. Mata-wanan mi kang anday agboateno ong yen ang sadiling aotoridad lamang. Ang onopay agbibitalao, ang Tatay tang nagtoldok ta si. 29Tanandia tang nanobol ong yen tarin ong kalibotan, ig tanandia pirmi kang aromano. Indio enged agbayan na, tenged ang onopay pagtorol ong nandia ta kalipayan, sia yay ang agboateno." 30Pagabasi tang mga taw ong mga inaning ang na ni Jesus, yadi ong nira tang namagto ra ong nandia. 31Dayon ang minitala si Jesus ong mga Judiong pamagto ra ong nandia. Ganing tanandia, "Mga magpadayon among magtoman ong mga totoldoko, maliag yaning matod ka kaman ang yamo mga sinagpano. 32Oman mata-wanan mi tang kamatodan, ig ang kamatodan yay ang maglibri ong nindio." 33Piro siminabat tang mga Judio, "Yami, mga inampo ami ni Abraham! Ig libri ami rang lagi tenged maski tanopa indi ami agboaten ang torobolon tang maski sinopa. Angay ganinga mangalibri ami?" 34Siminabat si Jesus, "Agganingo ong nindio, ang tanan ang pamagboat ta kasalanan, midio torobolon tang kasalanan. 35Mandian, ang tatang torobolon indi agbibilang ang pirmaninting mimbro tang pamalay-balay. Piro ang ana mimbro pa ka enged tang pamalay-balay asta ong tanopa. 36Animan mga yo, ang Ana tang Dios, tang maglibri ong nindio, maliag yaning malibri amo ka enged. 37Gata-wananong mga inampo amo ka kaman ni Abraham. Piro ong dobali ta sia, pamagprosigir amo pa ka enged ang patayeno nindio tenged indi maliagan mi tang agtotoldoko. 38Ang agganingo ong nindio anday doma kondi ang mga bagay ang gitaeno ong Tatayo. Ig yamo, maning ka ta si, tenged ang onopay nadalan mi ong tatay mi, ya kay ang agboaten mi." 39Nagpareges tang mga Judiong siminabat, "Si Abraham tang tatay amen!" Piro ganing si Jesus, "Mga yamo mga ana ni Abraham, agpatoladan mi ka rin tang mga bindoat na. 40Piro ang agprosigiran mi ay patayeno nindio, maski pagbego lamang tang kamatodan ang inaning tang Dios ong yen. Si Abraham indi enged napagboat tang pario tang agboaten mi! 41Ang agboaten mi pario tang agboaten tang matod ang tatay mi." Siminabat tanira, "Belag ami ta mga ana ong poira! Ang Dios lamang tang tatay amen! Anday doma!" 42Ganing si Jesus, "Mga matod nga ang Dios tang tatay mi, gegmano ka rin nindio tenged yo nagalino ong nandia. Indio napaning tarin ong yen ang sadiling kaliagan lamang. Ang Dios tang nagtobol ong yen. 43Angay indi amo mangaintindi tang agganingo? Tenged sigoro indi marisibi mi tang agtotoldoko. 44Si Satanas tang tatay mi, ig dorong kaliag ming magboat tang onopay galiliagan na! Tanandia manigpatay ta taw impisa pa asing tokaw. Anday kointa na ong nandia tang kamatodan tenged anda enged ay kamatodan ong nandia. Ogali na tang magbo-li, tenged tanandia bo-lien ig ya kay ang tatay tang tanan ang kabo-lian. 45Piro yo, ang agbibitalao ay poros kamatodan, ig yay sia tang dailan animan indi amo pamagparet ong yen. 46Sinopa ong nindio tang mapaganing ang yo nagkatalak? Anda enged! Piro mga pagbego tang kamatodan, anday indi amo mamagparet ong yen? 47Ang mga ana tang Dios, pamamasi ong mga bitala na. Piro tenged belag amo ta mga ana tang Dios, yay sia animan indi amo mamamasi ong yen." 48Pagabasi ta narin tang mga pangolokolong Judio, ganing tanira ong ni Jesus, "Oy! Matod kaman pala tang agganing amen ang yawa tatang Samaritano ig sinleda ta dimonio!" 49Siminabat si Jesus, "Indio sinled ta dimonio. Pagtorolo ta mabael ang dengeg ong Tatayo, piro yamo, pamanlangga amo ong yen. 50Indio paggelat ang dayaweno ta taw. Piro may atan ang galiliag ang yo dayawen, ig tanandia tang gatakong magosgar ong nindio. 51Tandan mi na: Ang maski sinopay magtoman ong mga toldoko indi mapasar tang kamatayen ang anday kataposan na." 52Ganing sing oman tang mga Judio, "Mandian gasigoro amen da enged ang sinleda ka kaman ta dimonio! Napatay si Abraham, ig ang mga propita nangapatay ka. Piro ganinga ang sinopay magtoman ong mga toldok mo, indi enged mapatay maski tanopa. 53Angay? Maliag mong yaning, yawa sobr? pa ong kamepet-mepetan amen ang si Abraham? Napatay ngani tanandia, asta ang mga propita ya ka. Ay yawa sinoapa?" 54Ganing si Jesus ang siminabat, "Mga pagpalawigo tang sadilio, sia anday kointa na. Ang Tatayo, ang ganing amo yay ang Dios mi, tanandia tang pagpalawig ong yen. 55Ong matod, indi tanandia gailala mi. Piro yo, gailalao ong nandia. Mga maningo ang indio gailala ong nandia, lomboao ang bo-lien ang pario mi. Piro ang kamatodan, gailalao tanandia ig agtomaneno tang mga agganing na. 56Ang kamepet-mepetan ming si Abraham mismo, dorong kalipay na asing maba-yan nang itaen na tang kaldaw ang paningo tarin ong kalibotan. Sia inita na kaman ig inambengan tanandia ta mo-ya." 57Tenged tarin ganing tang mga pangolokolong Judio ong ni Jesus, "Onora ka? Anda pa ngani ay limampolok ang takon tang idad mo, inita mo ra si Abraham?" 58Ganing ang siminabat si Jesus, "Agganingo ong nindio, indi pa gataw si Abraham, yo, atano rang lagi." 59Ig dayon tanirang namamisik ta mga bato para patayen nira tanandia ong banggil. Piro napalipat si Jesus ig limindoa ong Timplo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\