Juan 9

1Mintras papanaw si Jesus, may inita nang tatang taw ang boray ang lagi mimpisa pa asing pagataw na. 2Mandian nane-ma ong ni Jesus tang mga sinagpan na, "Maistro, angay ang taw ang asia pinanganang boray ang lagi? Sinopa bato tang nagkatalak, tanandia obin ang mga ginikanan na?" 3Siminabat si Jesus, "Pinangana tanandiang boray belag tang maning tanandia nagkatalak obin ang mga ginikanan na. Sia nainabo agod itaen tang gaem tang Dios ong kaboi na. 4Mintras kaldaw pa, kaministiran boaten ta tang mga agpaboat ong yaten tang nanobol ong yen. Tenged mga labi ra, indi ita ra mapagboat ta si. 5Mintras tarino pa ong kalibotan, yo tang tolok ang pagtorol ta kayagan ong tanan." 6Pagabitala ta na ni Jesus, dayon ang nangolak ong tanek. Sinampora na tang tanek may ang olak na. Oman sinampel na ong mata tang boray 7ig minaning, "Ala! Mandian paninga don ong parandigoan don ong logar tang Siloam. Mandamota don." (Ang maliag yaning tang Siloam, "Sinobol.") Ig maning ka don tang bindoat tang boray ig pagaolik na, gaita ra. 8Animan namagampang-ampang tang mga kamalay na ig ang mga nangaita ong nandia tanopa sia asing tanandia pagpalimos pa. Ganing tanira, "Belag bato ta na tang laling dating pagpalimos?" 9Siminabat tang doma, "Ya ka kaman!" Piro ang doma ganing, "Belag! Magkaning-aning lamang." Animan dayon ang siminabat tang lali, "Yo ka kaman." 10Ganing tang mga taw ang nane-ma, "Angay gait? ra mandian?" 11Siminabat tang lali, "Ang taw ang aggoyan ta Jesus, sinampora na tang olak na ong tanek oman sinampel na ong matao. Pagatapos ganing ong yen, 'Paninga don ong Siloam ig mandamota.' Napaningo don ig pagapandamoto, naitao ra ka." 12Ganing tanira, "Ong ayra ta tang taw ang asi?" Siminabat tanandia, "Inayo lamang mga ong ayra." 13Oman, dayon ang ingkelan nira tang dating boray don ong mga Pariseo. 14Tenged asing pagsampora ni Jesus tang olak na may ang tanek, ig pinao-ya na tang boray, Kaldaw ang Igperenay. 15Animan mandian ang boray sine-ma si ka tang mga Pariseo mga monopa nago-ya tang mga mata na. Ganing tanandia, "Sinampelan ni Jesus tang matao ta tanek ang sinamporan na tang olak na. Pagatapos nandamoto, ig mandian gaitao ra." 16Ang domang mga Pariseo ganing, "Ang taw ang asing si Jesus indi nagalin ong Dios, tenged pagkatalak ong pagpangontra na ong Katobolan mga Kaldaw ang Igperenay!" Piro ganing tang doma, "Angay? Ang taw ang mapinagtalaken mapagboat bato ta mga milagrong maning ta na?" Animan indi tanira namaginigoan. 17Animan sine-ma si nirang oman tang dating boray. "Yawa, tenged pinao-y? ono ni Jesus tang mga mata mo, onopay maning mo natetenged ong nandia?" Siminabat tang dating boray, "Tatang propita tanandia." 18Piro indi mamagparet tang mga pangolokolong Judio mga ang taw ang na ay dating boray ig mandian lamang gaita. Animan pinagoy nira tang mga ginikanan na 19ig sine-ma, "Na ana mi? Onopa? Matod ang tanandia pinanganang boray ang lagi? Mga maning don, angay gaita ra tanandia mandian?" 20Siminabat tang mga ginikanan na, "Ana amen tanandia ig matod ang pagataw na boray ang lagi. 21Piro indi ami gatako mga angay gaita ra tanandia mandian, obin mga sinopay nagpao-ya ong nandia. Tanandia kay tang te-maen mi. May idad na ra ig gatako rang magbeg natetenged ong sadili na." 22Maning don tang sabat tang mga ginikanan na tenged geldan tanira ong mga pangolokolong Judio. Tenged namaginigoan dang lagi tang mga pangolokolo nga ang maski sinopay mangilala ong ni Jesus ang tanandia yay ang Cristo, bawalen da nirang ma-pen ong mga masig ka Judio nira maski tenled ong mga simban nira. 23Yay asia animan minaning tang mga ginikanan na, "Tanandia lamang tang te-maen mi, may idad na ra." 24Mandian pinagoy si nirang oman tang dating boray ig minaning ong nandia, "Ala! Pa-dek tang Dios! Magbega ong yamen tang matod natetenged ong taw ang asi, tenged gata-wanan amen ang tanandia tatang mapinagtalaken." 25Siminabat tang taw, "Indio matako mga mapinagtalaken tanandia obin belag. Ang gata-wanano lamang, yo dati borayo, piro mandian gaitao ra." 26Pareges pa tang te-ma nirang ganing, "Piro monopa napao-ya na tang mga mata mo? Onopa enged ay bindoat na ong nio?" 27Siminabat tang taw, "Bineg amo ra yen, piro indi amo mamasi. Angay galiliag among ibego sing oman ong nindio? Sigoro galiliag amo kang magimong sinagpan na!" 28Tenged tarin, pisan ang nangasilag tang mga pangolokolo ong dating boray ig ininsolto pa nira ang ganing, "Yawa tang sinagpan na! Yami mga sinagpan ami ni Moises! 29Gata-wanan amen ang nagigampang tang Dios ong ni Moises. Piro mga natetenged ong taw ang asi, indi ami gatako mga ong aypa tanandia nagalin." 30Siminabat tang lali, "Sia yay ang makabebereng! Indi amo gatako mga ong aripa tanandia nagalin, maski tanandia tang nagpao-ya ong yen. 31Gata-wanan ta ang indi agpama-yan tang Dios tang taw ang mapinagtalaken. Piro agpama-yan na tang sinopay matod ang pagto ong nandia ig pagtoman ong kaliagan na. 32Gata-wanan ta ka, mimpisa pa asing primiro, andang pisan ay taw ang gapagpao-ya ta taw ang boray ang lagi asing pinangana. 33Mandian, mga ang taw ang asi indi nagalin ong Dios, indi ka rin mapagboat ta maning ta nang bindoat na ong yen!" 34Piro siminabat tang mga pangolokolo, "Yawa, mapinagtalakena mimpisang natawa! Yawa ray magtoldok ong yamen?" Oman dayon dang pinalayas nira ig binawal dang tenled ong mga simban nira. 35Nabalitan ni Jesus ang pinalayas tang mga Pariseo tang boray ang pinao-ya na. Animan dinilem na ig pagatoman na, sine-ma na ang ganing, "Onopa? Yawa pagtoa ong Ana ta Taw?" 36Ganing tang laling siminabat, "Sinopa tanandia, Magino? Ibeg mo kay ong yen, agod magt? ong nandia." 37Ganing si Jesus, "Inita mo ra. Yo mismo, ang pagigampang ong nio, yay ang tanandia." 38Ig dayon ang laging minaning tang lali, "Pagt? ong nio, Gino!" Oman dayon ang liminod ig tinowan na si Jesus. 39Ganing pa si Jesus, "Napaningo tarin ong kalibotan para osisaen ig osgaran tang mga taw, agod ang mga boray mangaita, ig ang mga gangaita, tanira yay si ang lomboang boray." 40Mandian may mga Pariseo don ang alenget ang nangabasi tang binitala ni Jesus. Ganing tanira, "Angay? Maliag mong yaning asta yami boray ami ka?" 41Siminabat si Jesus, "Mga yamo boray ka rin, poidi pang patawaden tang mga talak mi ig anday sarabaten mi. Piro tenged ganing amo ang gangaita amo, sia tang pagpamatod ang may talak mi pa ka enged."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\