Judas 1

1Ang pagsolat ta na ay yo, si Judas, tatang torobolon ni Jesu-Cristo ig logod ni Santiago. Pagpakomostao ong nindiong mga ginoyan tang Dios, yamong agmalen tang Dios ang Tatay ig agta-lingan ni Jesu-Cristo. 2Balampa pirmi ong nindio tang kate-bek, kao-yan, ig gegma ang pagalin ong Dios. 3Mga agmaleno, galiliago rin ang isolato ong nindio tang natetenged ong paglibri tang Dios ong yaten ang tanan. Piro mandian pala kaministiran ang enged ang solatan among lagi yen para magpakiloyo ong nindio ang batokan mi tang mga taw ang pamangontra ong kamatodan ang agpareten ta. Ang kamatodan ang na inintriga tang Dios ong yaten ang mga sinakepan na ig indi enged poiding omanen. 4Animan agsolatan amo yen ta maning ta na tenged may mga taw ang indi pamangilala ong Dios, ang nanga-led da ono atan ong nindiong pamagto ang indi nabantayan. Pamagtoldok tanira ang ganing libri ita ra ono ang magboat ta malalaway, tenged mapinasinsiaen ka ono tang Dios ig patawaden ita ono nandia. Ang mga taw ang asia indi pamangilala ang si Jesu-Cristo tang yaten ang tambilog ang Ampoan ig Gino ta. Mimpisa pa asing primiro, na-tang dang lagi ong Kasolatan tang onopay silot ang marisibi nira. 5Mandian, maski gata-wanan mi ra tang natetenged ong silot tang Dios, galiliago pa ka enged ang ipademdem ong nindio narin: Asing tokaw, linibri tang Dios tang mga Israelita ong banoang Ehipto, piro ong ori pinamatay na tang doma ong nira ang indi namagparet ong nandia. 6Demdemen mi ka tang nainabo ong mga anghil ang belag ta kontinto ong katengdanan nira, kondi bino-wanan nira tang logar ang para ong nira. Ang bindoat ong nira, linapot ta mga kadina ang indi enged mabontok, oman pinriso tanira don ong logar ang kaki-lep ki-lepan asta ra lamang komabot tang Kaldaw ang osgaran tanira tang Dios. 7Demdemen mi ka tang mga taw ong mga siodad tang Sodoma ig Gomorra asta ong mga lansangan ang alenget don. Namagiga-pen tanira ong belag ta kakatawan nira ig namagboat pa tang tanan ang malalaway sigon ong anday sasayod ang kaliagan tang mga sinangoni nira. Tenged don, dayon tanirang pinogdaw tang Dios. Bindoat narin tang Dios para magp?man ong tanan, nga ong oring kaldaw may silot kaman ang anday kataposan, don ong apoy ang indi enged mapatay-patay. 8Maning ka atan tang ogali tang mga bo-lien ang mga manigtoldok ang nanga-led da atan ong nindio. May mga aggitaen nira ong midio talakinep ang yay ang pagtolmon ong nira ang magboat ta malaway ong sinangoni nira. Indi tanira pamagpasakep ong Gino ig agpakalainen pa nira tang mga anghil. 9Maski ngani si Miguel, ang kalawigan ang anghil, indi nangas ang magosgar ig manginsolto ong ni Satanas, kondi asing pagdiskosionan tanirang doroa mga sinopa tang mangomit tang sinangoni ni Moises, inaning lamang ni Miguel ong ni Satanas, "Ang Dios tang balang magsilot ong nio!" 10Piro ang mga taw ang narin agpakalainen nira tang maski onopang bagayay ang indi gaintindian nira. Pario tanira ong mga ayep ang indi pamagisip, tenged ang kaliagan lamang tang sinangoni nira tang agpanontan nira, ig sia yay ang magekel ong nira ang silotan ong impirno. 11Kailo ka tanira! Doro kaliwag tang silot ang mapasaran nira, tenged agpatoladan nira tang bindoat ni Cain. Agpatoladan ka nira si Balaam ang nagboat ta mali para lamang ong koarta. Pario ka tanira ong ni Core ang minatok ong mga pamangolokolo ong nandia, animan patayen ka tanira ang pario na. 12Mabael ang kaeyakan para ong nindio ang gaka-pen mi tang mga taw ang asia ong oras ang pamagsaro amo bilang mamaglogod ong ni Cristo. Sia tanira tang pamanlangga ong nindio. Tenged sigi lamang tang pagosto nira ong pamangan ig inem, ig indi ra gangaeyak. Anday domang aggisipen nira kondi ang sadili lamang nira. Ang kalimbawan nira midio mga onom ang agpapalied tang mageyep, piro anda kay koran na. Pario ka tanira ong papa ta ayo ang anday borak na maski timpo na ra rin ang palamorak, animan nabonlok da asta ang lamot na ig patay da enged. 13Pario ka tanira ong mga langeb ong talsi ang indi mawidan. Ig ang mga boat nirang makaeyak pario ong mga boling ang agge-lan tang langeb ong binit tang baybay. Mali kaman tanira, pario ong mga bitokon ang gangaliat da ong tamang agpanawan nira. Animan may logar dang doro kaki-lep ang natagana tang Dios ong nira, ig don tanira prison asta ong tanopa. 14Si Enoc, ang tatang inampo ong yanem ang hinirasion ang magalin ong ni Adan, nagpatako rang lagi mga onopay mainabo ong mga taw ang asi. Ganing tanandia, "Tandan mi narin: Ang Gino komabot da, aroman na tang ribo-ribong mga anghil, 15para magosgar ong tanan ang taw ig silotan tang tanan ang indi pamangilala ong Dios. Silotan tanira tenged ong mga boat nirang malalain ig ong bitala nirang panginsolto ong Dios." 16Ang mga taw ang narin pirmi lamang pamagriklamo, indi magkontinto ong pagkabetang nira, ig agtomanen lamang nira tang sadiling kaliliagan nirang anday sasayod. Mga ambogon pa, ig ansianong mamangoto-oto para makomit nira tang galiagan nira. 17Piro agmalenong mga logod, demdemen mi tang inaning da ong nindio tang mga apostolis ni Jesu-Cristo, ang yaten ang Gino. 18Minaning dang lagi tanira ang ganing, "Ong oring mga kaldaw, may mga taw ang lomboa ang mamanginsolto ong nindio, ig anday domang tomanen nira kondi ang sadiling kaliliagan nirang mamagboat ta malain." 19Tanira ya kay ang pamanggolo ong nindio ig ang gagikanan ang yamo pamagkorontran ig pamagberelag-belag. Aggosoyon nira tang anday sasayod ang kaliliagan tang sinangoni nira, ig anda ong nira tang Ispirito tang Dios. 20Piro yamong mga logodo, mamagtarabangan amo agod magimong mabaked tang pagto mi tenged ong mga sagradong toldok tang Dios. Mamagampo amo ong tabang tang Ispirito Santo. 21Ig indi amo enged pabelag ong paggegma tang Dios mintras gelaten mi tang kaboing anday kataposan ang i-dol tang yaten ang Ginong si Jesu-Cristo tenged lamang ong kate-bek na ong yaten. 22Ate-bekan mi ig tabangan tang mga taw ang pamagdoadoa ong pagto nira. 23Tabangan mi ka tang doma agod malibri tanira ong apoy, ang yay ang silot ang alenget dang mapasaran nira. Ate-bekan mi tang pamagboat ta malalaway, piro magandam amo. Itaben matalidan amo tang kalokoan nira. Para ong nindio, dapat masilag amo ong mga boat nirang asi. 24Dayawen tang Dios ang sarang ang tomabang ong nindio agod indi amo mabo-log, ig sarang ang magekel ong nindio don mismo ong kayag-ayagan ang prisinsia na, ang anday sarawayen ong nindio ig mambeng among pisan. 25Dayawen ta tanandia! Tanandia lamang tang Ampoan tang Dios ig Maniglibri ta, tenged ong bindoat tang yaten ang Ginong si Jesu-Cristo. Tanandia tang kalawig-lawigan, dalayawen ig makagagaem ong tanan, mimpisa pa asing primiro, mandian ig asta ong anday kataposan! Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\