Lucas 1

1Aggalangenong Teofilo: Doro rang mga taw ang napamagsolat natetenged ong mga nainabo tani ong yamen asing tokaw. 2Tanira namagsolat sigon ong mga bagay ang sinayod ong yamen tang mga taw ang mismong nangaita ta asia ig ang nagimong mga manigtoldok tang balitang na. 3- 4Ang tanan ang balitang na, napagadalano ra ka ta mo-ya tanopa sia pa. Animan, para masigoroa kang matod ka kaman tang mga bagay ang sinoldok ong nio, naisipo kang isolat ta dalalaton tang tanan ang na para ong nio. 5Asing tokaw ang si Herodes pa tang adi tang probinsia tang Judea, may tatang padi tang mga Judio ang aran na si Zacarias. Si Zacarias ang na tata ka ong gropo tang mga pading inampo ni Abias. Asta ang katawa ni Zacarias ang si Elisabet, nagalin ka ong dogo ni Aaron. 6Ang magkatawang na, pario tanirang mato-lid ong pama-dek tang Dios. Agtomanen nira ta mo-ya tang tanan ang katobolan na. 7Piro anday ana nira, tenged bog si Elisabet, ig mepet da tanirang doroa. 8Ong mga kaldaw ang asi, belet da tang gropo ni Zacarias ang magboat tang mga katengdanan bilang mga padi ong Timplo. Animan pagsirbi si Zacarias don. 9Asing namagparabonlokan tang mga padi, sigon ong naogalian nira, si Zacarias tang natengedan ang magsirok tang insinso. Animan siminled tanandia don ong teled tang Timplo tang Gino 10para magsirok tang insinso, mintras pamangadi ong loa tang kadoro-doroan ang taw. 11Asing don pa ong teled si Zacarias, may tatang anghil tang Gino ang napaita ong nandia. Ke-deng tang anghil don ong parting to tang altar ang agsirokan ta insinso. 12Nakibot si Zacarias asing pagaita na tang anghil ig inledan ta mo-ya. 13Piro ganing ong nandia tang anghil, "India meled, Zacarias. Pinama-yan tang Dios tang pangadi mo. Magkatinira ta ana mong lali. Tenged mangana tang katawa mong si Elisabet, ig paranan mo tang mola ta Juan. 14Malipaya ig ambengana ta mo-ya tenged ong nandia. Ig yadi kang malipay ang tanandia pinangana. 15Tenged magimong alawig tanandia ong pama-dek tang Dios. Indi tanandia manginem ta bino obin maski onopang irinemen ang pamaleng. Ong sian pa lamang tanandia tang nanay na, gaeman tanandia tang Ispirito Santo. 16Dorong mga kasimanoa ming mga inampo ni Israel ang pabaliken na ong Ampoan ang Dios. 17Tongkaw tanandia ong Gino, ig ong nandia tang gaem ig mapoirsang nem, pario tang propitang si Elias asing tokaw. Papagoliken na tang mga nalanggang nem tang mga tatay ong mga ana nira. Toldokan na ta mo-yang pagirisipen tang mga taw ang indi pamagtoman tang mga tobol tang Dios agod maintindian nira tang natetenged ong mato-lid ang pangaboi. Ong maning ta si, simpan da tang mga taw ong pagkabot tang Gino." 18Ganing si Zacarias ong anghil, "Monopa masigor? tang agganing mong asia? Tenged yami tang katawao mga mepet ami ra." 19Siminabat tang anghil, "Yo si Gabriel. Pagsirbio ong talongan tang Dios. Sinobolo nandia para ipatako tang masinlong balitang inaningo ra ong nio. 20Piro tandan mo: Maboyona ang lagi mandian, tenged india nagparet ong yen ang bitala. India ra mabitala mintras indi pa gainabo tang mga bagay ang na. Piro sia mainabo enged pagkabot tang oras." 21Mandian, pamagelat pa tang mga taw ong ni Zacarias, ig nangabereng tanira angay naboay da tanandia ong teled tang Timplo. 22Pagaloa na, indi ra tanandia mabitala. Mga sinial da lamang tang aggamiten na ong nira. Animan naisip nirang may napaitang makabebereng sigoro ong nandia don ong teled tang Timplo. 23Asing natapos da tang belet ni Zacarias ang magsirbi ong Timplo, minolik da tanandia. 24Indi naboay, nanangken da tang katawa nang si Elisabet. Ig indi naloa-loa ong balay ong teled ta limang bolan. 25Ganing si Elisabet, "Ay! Nate-bek da ong yen tang Ampoanong Dios. Nakomit da tang kaeyakano ong talongan tang mga taw." 26Asing yanem dang bolan ang pagabdet si Elisabet, ang anghil ang si Gabriel sinobol tang Dios ang paning ong Nazaret, sakep tang Galilea, 27ong tatang soltiras ang aran na si Maria. Si Maria, karasalen da lamang ong ni Jose, tatang laling nagalin ong dogo tang Ading si David. 28Napaita tang anghil ong ni Maria ig minaning, "Malipaya, Maria! Yawa, inaloyana tang Dios, ig ang Ampoan asia ong nio." 29Nalibeg tang isip ni Maria ong inaning tang anghil, ig agpaino-inon na pa ta mo-ya tang binitala nang asi. 30Animan ganing ong nandia tang anghil, "India meled, Maria, galipay ong nio tang Dios. 31Yawa, magabdeta ig mangan? ta tatang lali ig paranan mo ta Jesus. 32Magimong alawig tang dengeg na ong pama-dek tang mga taw, ig goyan tanandia ta Ana tang Kalawig-lawigan ang Dios. Ipatobli ong nandia tang Dios tang inadian tang nandiang kamepet-mepetan ang si David, 33ig maggaem tanandia ong mga inampo ni Jacob ang anday kataposan. Inding pisan matapos-tapos tang paggaraemen na bilang adi." 34Oman ganing si Maria ong anghil, "Monopa yo magabdet? Tenged anda pay laling nalenget ong yen!" 35Ganing ang siminabat tang anghil, "Pababak ong nio tang Ispirito Santo, ig magtinir ong nio tang kagaeman tang Kalawig-lawigan. Animan sagrado tang molang ipangana mo, ig goyan tanandia ta Ana tang Dios. 36Onopa? Gademdeman mo tang pinagari mong si Elisabet? Ganing tang mga taw, bog tanandia. Piro mandian pagabdet da, maski mepet da tanandia. Enem dang bolan tang aggekel-ekelan na ong sian na. 37Tenged anday imposibli ong Dios." 38Siminabat si Maria, "Torobolono tang Gino. Balampa mainabo ong yen tang inaning mo." Ig nagalin da tang anghil. 39Pagatapos ta si, nagapora si Maria ang napaning ong tatang lansangan don ong kabobokidan tang probinsia tang Judea. 40Pagakabot na ong balay da Zacarias, kinomosta na si Elisabet. 41Asing pagabasi ni Elisabet tang bosis ni Maria, pisan ang kiminaliek tang mola ong sian na. Ginaeman si Elisabet tang Ispirito Santo, 42ig ong sobrang kalipay na naiteg tanandiang ganing, "Yawa Maria, pinalabia ong tanan ang babay, ig pinalabi ka tang aggekel-ekelan mo ong sian mo. 43Angay bato ong yen sindol tang dengeg ang na, ang yo bisitaeno tang nanay tang yen ang Gino? 44Gata-wanan mo, pagabasio lamang tang bosis mo, pisan ang kiminaliek tang mola ong siano ong sobrang kalipay na. 45Ig yawa masoirtia mandian tenged nagparetang mainabo tang inaning ong nio tang Dios." 46Dayon ang minaning si Maria, "Agdayaweno tang Dios ong popotokono, 47ig galipay ta mo-ya tang nemo ong bindoat tang Dios, ang yen ang Maniglibri. 48Tenged yo tang pinilik nang inaloyan, maski yo, torobolono lamang nandia. Ig mimpisa mandian, maning tang tanan ang taw ang yo, pinalabio tang Dios 49tenged makabebereng tang mga bagay ang bindoat ong yen tang Dios ang Makagagaem. Sagrado tang aran na! 50Gate-bekan na tang tanan ang pamaggalang ong nandia mimpisa pa asing tokaw, mandian ig asta ong parakaboton. 51Pinaita na tang gaem ig poirsa na, Ig pinalin na tang mga taw ang alawig tang pabetang nira ong sadili nira. 52Pinababak na tang mga taw ang alalawig tang katengdanan nira, Ig pinalawig na tang mga taw ang dibabak tang pagkabetang nira. 53Pinaelen na ta mga mo-yang bagay tang mga gangaletem, Piro pinalayas na tang mga manggaden ang anday nae-lan nira. 54Sinabangan na itang mga inampo ni Israel, itang mga torobolon na, sigon ong pangako na ong mga kamepet-mepetan ta. 55Inate-bekan na si Abraham, asta itang mga inampo ni Abraham ang anday kataposan!" Asia tang pagdayaw ni Maria ong Dios. 56Mga tolong bolan ang nagtinir si Maria ong da Elisabet ba-lo tanandia minolik. 57Kiminabot tang oras ang mangana ra si Elisabet, ig nangana tanandia ta tatang molang lali. 58Pagabalita tang mga kamalay ig mga kaparintian na ang inate-bekan tanandia ta mo-ya tang Dios, nangalipay ka tanirang aroman ni Elisabet. 59Asing yawalo rang kaldaw, namansipaning tang mga taw ong balay, tenged torian da tang mola, sigon ong kaogalian nira. Zacarias din tang iparan nira ong mola, pario tang aran tang tatay na. 60Piro ganing tang nanay na, "Indi! Juan tang iparan ong nandia." 61Ganing tanira, "Yamo, anday kaparintian ming maning atan tang aran na!" 62Animan sininiasan nira si Zacarias, ig sine-ma mga onopa tang galiliagan nang iparan ong mola. 63Nama-dol tanandia ta masolatan, ig nagsolat ta maning ta na, "Juan tang aran na." Ig nangabereng tanirang tanan. 64Oman, golping nabitala si Zacarias, ig nagdayaw ong Dios. 65Nangabereng ang pisan tang tanan ang kamalay nira ong nainabo, ig indi naboay nabantog tang mga bagay ang na ong bilog ang kabobokidan tang Judea. 66Ang tanan ang nangabalita, dorong isip nira ig namagampang-ampang ang ganing, "Onopa bato tang loan tang molang na?" Tenged aggitaen nira nga ong nandia tang kagaeman tang Dios. 67Si Zacarias, ang tatay ni Juan, ginaeman tang Ispirito Santo, ig dayon ang minitala ang ganing, 68"Dayawen tang Gino, ang Dios tang Israel! Tenged sinabangan na ig linibri tang banoa na. 69Sindolan ita ra nandia ta tatang makagagaem ang Maniglibri, tata ong mga inampo ni David, ang torobolon tang Dios asing tokaw. 70Sinobol tang Dios tang mga sagradong propita na asing tokaw pa para magpatako ong yaten 71ang ilibri ita nandia ong mga kasoay ta, ig ong gaem tang tanan ang mga pamandegdeg ong yaten. 72Minaning tang Dios ang ate-bekan na tang mga kamepet-mepetan ta, Ig tomanen na ono tang sagradong inigoan 73ang bindoat na ong kamepet-mepetan tang si Abraham. Nangako tanandia 74ang ilibri ita nandia ong mga kasoay ta agod mapagsirbi ita ong nandia ang anday eled ta, 75ig para magimong limpio ig mato-lid ita ong pama-dek na, mintras gaboi ita pa. 76Ig yawa, anao, goyana ta propita tang Kalawig-lawigan ang Dios. Tenged tongkawa ong Gino para simpanen tang dalan ang panawan na. 77Yawa tang magpatako ong banoa tang Dios ang patawaden na tang mga kasalanan nira, ig ong maning ta si malibri tanira. 78Tenged masine-bekanen ang enged tang Ampoan tang Dios. Papaningen na ong yaten tang Maniglibri ang magalin ong langit, ig ang pagkabot na magkapario ong kaldaw mga te-la ra. 79Tenged magtorol tanandia ta kayagan ong mga taw ang gangabo-wan ong maki-lep ig ong gaem tang kamatayen. Ig antabayen ita nandia ong dalan tang kao-yan." Asia tang binitala ni Zacarias. 80Nambael tang molang si Juan ig namoirsa tang sinangoni na ig pinabaked tang Gino tang nem na. Ministar tanandia ong kabobokidan, ong logar ang anday gistar ang taw, asta ong kaldaw ang magpaita ra tanandia ong mga inampo ni Israel para magtoldok ong nira.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\