Lucas 10

1Pagatapos ta si, namilik pa tang Gino ta pitompolok may doroang sinagpan na. Pina-kaw na tanira ta tag talodoa ong kada lansangan ig kada logar ang paningan na. 2- 3Ganing si Jesus ong nira, "Agtobolon amo yen ang midio mamanigayeg among agpaning ong koma. Dorong arayegen, piro korang tang mga manigayeg. Animan mama-dol amo ong may nandia tang arayegen ang magpekel pa enged tanandia ta mga manigayeg. Panaw amo ra! Piro magandam amo. Ang kalimbawan mi pario ong mga karnirong agpaning ong mga ayep ang pamangkeb. 4Indi amo magekel ta poyo-poyo, binagteng asta rapak. Indi amo magtareng ong dalan para magigampang ong maski ninopa. 5Paga-led mi ong maski ninopang balay, maning amo kang lagi, 'Balampa magkatinir tang kao-yan tang Dios ong teled tang pamalay-balay ang narin.' 6Mandian, mga kao-yan kaman tang agdilemen tang mga taw ang pamansistar don, magkatinir ka enged tanira ta kao-yan ang magalin ong Dios. Piro mga belag, indi ka marisibi ta sia. 7Mga padayonon amo ong tatang balay, don amo lamang magtinir. Indi amo magla-ted la-ted ong domang mga balay. Indi amo maeyak ang mamangan ig manginem ta maski onopay agsisirbi ong nindio, tenged ang mga taw ang pamangabedlay, dapat ang solan ka kaman. 8Animan maski ong aypang logaray tang kaboton mi, mga risibien amo don, panganen mi tang maski onopa lamang ay sisirbi nira ong nindio. 9Pao-yaen mi tang mga pamagmasit nira ig aningen mi tang mga taw ang pamansistar don, 'Galenget da tang paggaraemen tang Dios ong nindio bilang adi!' 10Piro mga maning amo ong tatang logar ang indi amo risibien nira, paning amo ong karsada ig aningen ming, 'Tapokon amen tang kolapok ang pandepet ong mga kakay amen ang nagalin ong logar mi! Tanda ang anda ray sarabaten amen ong nindio! 11Ig tandan mi ka na, galenget da tang paggaraemen tang Dios bilang adi!' 12Asia tang yaning mi ong nira. Tenged ong kamatodan, ong kaldaw ang osgaran tang Dios tang tanan, ang silot ang i-dol ong mga taw ong logar ang asi mas sobra pa ong silot ang i-dol ong mga taga Sodoma." 13Oman ganing pa si Jesus, "Kailo amo ka, yamong mga taga Corazin ig taga Betsaida! Dorong milagrong bindoato atan ong nindio, piro indi amo enged namagtogat ong mga talak mi! Piro mga bindoato lamang tang mga bagay ang asi don ong Tiro ig ong Sidon, ang mga taw don, naboay da ka rin ang namaglambong ta sako ig namansikarong ong kabo para ipaitang pamagtogat da tanira. 14Animan ong Kaldaw tang Pagosgar, mas malakan tang silot ang i-dol ong mga taga Tiro may Sidon kaysa ong nindio. 15Ig yamong mga taga Capernaum, galiliag among manlawig tegka ong langit. Piro mabo-log amo lamang ong impirno, tenged indi amo ka enged namagtogat!" 16Oman ganing si Jesus ong mga agtobolon na, "Ang mamasi ong nindio, pamasi ka ong yen. Ang indi magrisibi ong nindio, indi ka magrisibi ong yen. Ig ang indi magrisibi ong yen, sia indi ka pagrisibi ong Dios, tenged tanandia tang nagtobol ong yen." 17Asing pagbalik tang pitompolok may doroang sinobol ni Jesus, dorong kalipay nira ig ganing tanira, "Magino, maski ngani mga dimonio, pamagparet ka mga agtobolon amen ong paggamit amen tang aran mo!" 18Siminabat ka si Jesus, "Initao ka kaman si Satanas, ang asing golpi tanandiang nabo-log ong langit, ang midio koldap. 19Telekan mi, sindolan amo yen ta gaem para likedan tang mga ma-kal ig mga anono-siok, ig agod degen mi tang gaem tang kasoay ta ang si Satanas. Indi amo maonopa. 20Animan mangalipay amo, belag ta tenged gadeg mi tang mga malalain ang ispirito, kondi tenged nasolat da tang aran mi don ong langit." 21Asing oras ang asi, pinalipay si Jesus ta mo-ya tang Ispirito Santo, ig ganing, "Tatayo, yawa tang paggaem tang langit may ang tanek. Pagpasalamato ong nio tenged sinalok mo tang mga kamatodan ang na ong mga matatakong taw ig alalawig tang inadalan nira. Piro pinatako mo ong mga taw ang dibabak ta nem ig anday adal nira. Salamat, Tatay, tenged maning ta sia tang kaliliagan mo." 22Oman ganing si Jesus ong mga taw don, "Ang tanan ang bagay, inintriga ong yen tang Tatayo. Ang Tatay lamang enged tang gailala ong Ana na, ig ang Ana lamang tang gailala ong Tatay na, asta ang mga taw ang galiliagan tang Ana ang mailala ong Tatay na." 23Oman siminalonga si Jesus ong mga sinagpan na ig minitala ong nira lamang ang ganing, "Masoirti amo tenged inita mi tang mga bagay ang gitaen mi mandian. 24Ganingo ong nindio, dorong propita ig mga adi asing tokaw ang gangaliliag din ang mangaita tang gitaen mi, piro indi inita nira. Ig gangaliliag din ang mangabasi tang gaba-yan mi, piro indi ka naba-yan nira." 25Tatang kaldaw may tatang manigtoldok tang Katobolan tang mga Judio ang napalenget para sobokan na si Jesus. Ganing tanandia, "Maistro, onopa tang masinlong boateno para marisibio tang kaboing anday kataposan?" 26Ganing si Jesus ang siminabat, "Onopa tang gasolat ong Katobolan? Onopa tang gabasa mo don?" 27Siminabat tang manigtoldok, " 'Gegman mo tang Ampoan mong Dios ang de-dek ong popotokon mo, bogos ong nem mo, bogos ong poirsa mo ig bogos ong kinaisipan mo,' ig 'Gegman mo tang masig ka taw mo pario tang paggegma mo ong sadili mo.' " 28"Tama tang sabat mo," ganing si Jesus. "Boaten mo sia ig yawa marisibia ta kaboing anday kataposan." 29Piro ang kaliagan tang manigtoldok, masigoro nang tama tang boaten na agod indi tanandia mapaeyak, animan nane-ma si ong ni Jesus, "Piro Gino, sinopa tang yen ang masig ka taw?" 30Siminabat si Jesus ong nandia ong tatang istoria. "May tatang taw ang napanaw nagalin ong Jerusalem paning don ong Jerico. Mintras papanaw, ina-lawan tanandia ta mga tolisan. Kinomit nira tang ekel na asta ang aglambongon na. Sinalalabangan nira tang sontok oman bino-wanan nirang lipeng. 31N?ton ang nata-lib don ong dalan ang asi tang tatang padi. Pagaita na ong taw ang asing binogbog ig gibok ong binit tang dalan, don tanandia nagpanaw ong dobaling binit. 32Oman may tatang manigtabang ong Timplo, ang simina-lib ka don. Asing itaen na tang taw ang asi, indi ka inintindi na kondi nagpadayon lamang ong pagpanaw na. 33"Ong ori, may tatang taga Samaria ang belag ta kasimanoa nira ang pagbiahi ig nata-lib ka don. Pagaita na ong taw ang asing binogbog, nate-bek ang lagi tanandia. 34Pinalengetan na ig binolong na ta langis may bino tang mga igad na ba-lo bine-ketan na. Oman, kinarga na don ong ayep ang agtayan na. Ingkelan na ong balay ang agpabayadan ig don inasikaso na. 35Pagaramal, nagtorol tang Samaritano ta koarta ong may nandia tang balay ang ganing, 'Patigayon mo kang asikason tang taw ang na. Mga pirapa tang korang, sia dolangano ra lamang ong pagbaliko.' " 36Oman ganing si Jesus ong manigtoldok, "Mandian, ong nio lamang, sinopa ong nirang tolo tang nagpaita ang tanandia masig ka taw ta sing taw ang binogbog tang mga tolisan?" 37Siminabat tang manigtoldok, "Ang nate-bek ong nandia." Ig ganing si Jesus, "Panawa ra ig maning ka don tang boaten mo." 38Nagpadayon da si Jesus may ang mga sinagpan na ong pagpanaw nira asta kiminabot tanira ong tatang bario. May tatang babay don, ang aran na si Marta, ig mo-ya tang pagrisibi na ong da Jesus ong balay na. 39Mandian ang babay ang na, may logod na ka, ang aran na si Maria. Si Maria, kiminarong lamang ong may kakayan tang Gino ig pamasi tang agtotoldok na. 40Piro gaborido si Marta tenged dorong aggasikason na. Animan napalenget si Marta ong ni Jesus ig ganing, "Gino, anday kaso ong nio ang agpabayano ra lamang tang logodo? Tambilogo ka lamang ang pagsimpan. Aningen mo kay patigayon ang tabangano ka nandia." 41Piro siminabat si Jesus, "Yawa, Marta, pisana lamang gaborido ong mga irintindien mo. 42Piro tata ka enged lamang tang importanti. Sia yay ang pinilik ni Maria. Indi bawalen ta tanandia."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\