Lucas 11

1Tatang kaldaw pangadi si Jesus ong tatang logar. Pagatapos na, ganing tang tatang sinagpan na ong nandia, "Magino, toldokay ami ka niong mangadi, pario tang bindoat ni Juan ang Manigboniag ong mga sinagpan na." 2Ganing si Jesus ong nira, "Mga mangadi amo, maning ta na tang pangadien mi: 'Tatay amen, dayawen ig galangen tang aran mo. Balampa yawa ra tang maggaem ong tanan-tanan. 3Olday ami ka nio ta yamen ang pamangan ong kaldaw-kaldaw. 4Patawaden ami nio ong mga talak amen, tenged agpatawaden amen ka tang mga pamagkatalak ong yamen. Ig tabangan ami kay nio agod indi ami degen tang tokso.' " 5Ganing pa ka si Jesus ong nira, "Pabetang ta, may tata ong nindio ang napaning ong balay tang tangay na, maski tenganan da, ig ganing, 'Tangay! Oldayo kang lagi nio ta mapangan! 6Ba-long kiminabot tang tatang tangayong nagbiahi, ig anday mapapano ong nandia.' 7Piro maning ta na tang sabat tang tangay na: 'India magdistorbo ong yen! Way, telekan mo! Sirado ra tang portan amen ig lolbog ami ra tang pamiliao! Tamadano rang mambangon para magtorol tang kaministiran mo.' 8Piro ganingo ong nindio, ang taw ang asi mambangon ka enged para magtorol tang agpa-dolon tang tangay na. Belag tang maning tenged ong pagtangayan nira, kondi tenged sigi tang reges nang pama-dol. 9Animan agganingo ong nindio, pirmi among mama-dol ong Dios ig oldan amo. Magprosigir among magdilem tang agdilemen mi, sia itaen mi ka. Sigi lamang tang panagbalay mi ig padayonon amo. 10Tenged garisibi tang kada pama-dol. Gaita tang pagdilem. Ig agpadayonon tang panagbalay. 11Yamong mga tatay, mga pama-dol tang mga ana mi ta yan, oldan mi bato ta ma-kal? 12Obin, mga pama-dol tanira ta ki-yoy, oldan mi bato ta anono-siok? 13Mga yamong mapinagtalaken gatakong magtorol ta mo-yang bagay ong mga ana mi, ang Tatay mi pa bato ong langit? Indi bato magtorol tanandia tang Ispirito Santo ong mga taw ang pama-dol ong nandia?" 14Tatang kaldaw nagpalayas si Jesus ta dimonio ong tatang taw ang boyon. Asing pagaloa tang dimonio, nabitala ra tang boyon. Nangabereng tang mga taw don, 15piro ganing tang doma, "Si Satanas, ang pangolokolo ong mga dimonio, yay ang pagtorol ong nandia ta gaem ang magpalayas ta mga malain ang ispirito." 16May doma kang galiliag ang sobokan nira si Jesus, animan ganing tanira ong nandia, "Abir, magpait? kay ong yamen ta milagro ang yawa matod ang nagalin ong Dios." 17Piro gata-wanan ni Jesus tang aggisipen nira. Animan ganing tanandia, "Pabetang ta, mga ang mga taw ong tatang inadian, tanira mismo tang pamagkorontran, mamagbereblag ang enged tang inadian ang asi. Ig maski ong tanga balayan, mga tanira mismo tang pamagsoroayan, indi maboay mamagbereblag ang enged. 18Mandian, mga si Satanas mismo tang mangontra ong mga sinakepan na, monopa madayon tang inadian na? Ganing amo, yo pagpalayaso ta mga dimonio, tenged sindolano ni Satanas tang gaem ang na. 19Piro mga matod ang si Satanas tang nagtorol ta gaem ong yen para magpalayas ta mga dimonio, sinopa ka tang pagtorol ta gaem ong mga tawan mi para magpalayas ta mga dimonio? Tanira ka mismo tang magpamatod ang nagkamali amo! 20Tenged ang kamatodan, ang Ispirito tang Dios tang pagtorol ong yen ta gaem ang magpalayas ta mga dimonio. Animan maliag yaning, ang Dios ya ray paggaem mandian tarin ong nindio." 21"Si Satanas, ang kalimbawan na pario ong tatang taw ang mapoirsa ig may armas na. Ig mintras pagbantay tanandia tang balay na, anday ma-led para manakaw tang mga kagamitan na. 22Piro mga toloson tanandia ig pirdien ta tatang taw ang mas mapoirsa ong nandia, komiten tang mga armas nang agtaligan na. Pagatapos, ang mga kagamitan na parti-partien da tang taw ang nanolos may ang mga karomanan na." 23Ig ganing pa si Jesus, "Ang indi kakampi ong yen, kokontra ong yen. Ig ang indi pagtabang ong yen ang pagsimet ta mga taw, pagwasag lamang." 24Ganing pa si Jesus, "Pabetang ta, mga may malain ang ispirito ang lomboa ong taw ang sinledan na, ang boaten na magalig-alig ong logar ang anday wi na ig magdilem ta logar ang mapenayan na. Mga anday itaen nang mapenayan na, maning ong sadili na, 'Magbaliko ra lamang ong taw ang inistarano tanopa sia.' 25Ig ong pagbalik na, kabotan na tang taw ang midio tatang balay ang limpio ra ig ariglado pa. 26Animan magpanaw si tanandia ig mangimbitar pa enged ta pitong ispiritong mas malalain pa ong nandia. Oman tenled ang lagi tanira ig mistar si don. Animan ang taw ang asing lindoan tanopa sia ta malain ang ispirito, mas maliwag tang pagkabetang ang kaboton na mandian." 27Asing bibitala pa si Jesus, may tatang babay don ong kayadian ang miniteg ang ganing, "Masoirti tang babay ang nangana ong nio ig nagpatiti!" 28Piro ganing si Jesus ang siminabat, "Mas masoirti pa tang pamamasi ig pamagtoman tang bitala tang Dios!" 29Asing pangyadi ra tang mga taw, ganing si Jesus, "Ang mga taw ong timpong na, doro kalalain! Pamagdilem ta milagro ba-lo tanira magparet. Piro anday ipaita ong nira, poira lamang ong tatang makabebereng ang bagay ang pario tang nainabo ong propitang si Jonas asing tokaw. 30Mga monopa si Jonas nagimong tanda para ong mga taga Ninive asing tokaw, maning ka ta si magimong tanda tang Ana ta Taw ong mga taw mandian. 31Pag kabot tang kaldaw ang magosgar da tang Dios, tomalonga don tang Rayna tang Abagat ig maning ang yamo dapat ang silotan. Tenged asing tokaw nagalin pa tanandia ong logar ang dorog kalawid para lamang mamasi ong kinata-wanan tang ading si Solomon. Piro telekan mi, may nakabot da tarin ang sobra pa ong ni Solomon! 32Ong kaldaw kang asi, asta ang mga taga Ninive tomalonga ka don ig magpamatod ang yamo dapat kaman ang silotan. Tenged asing si Jonas nagtoldok ong nira, namagtogat tanira tang mga kasalanan nira. Piro yamo, maski may tarin da mandian ang sobra pa ong ni Jonas, indi amo pa enged mamagparet ong toldok na." 33Ganing si Jesus, "Anday pagsindi ta kingki oman italok obin dapan na ta gantangan. Kondi don lamang ong borondoan na para mga tenled tang mga taw, mayag ang lagi. 34Ang kalimbawan tang mata ta, midio pa-kal tang sinangoni ta. Animan mga mayag tang pama-dek ta, gayagan ka tang bilog ang kaboi ta. Piro mga maki-lep tang pama-dek ta, gaki-lepan ka tang bilog ang kaboi ta. 35Animan sigoron ming mayag tang popotokon mi, ang belag ta maki-lep. 36Tenged mga mayag tang popotokon ta ang andang pisan ay maki-lep don, mayag ka kaman tang bilog ang kaboi ta, ig midio gasinagan ita ta tatang kayag-ayagan ang pa-kal." 37Pagatapos ang nagbitala si Jesus, inimbitar tanandia ta tatang Pariseo para mamangan ong balay na. Animan napaning si Jesus ong balay tang Pariseo ig namangan. 38Nabereng tang Pariseo asing pagaita nang si Jesus pamangan ang indi namanaw ta tama sigon ong kaogalian nira. 39Animan ganing tang Gino ong nandia, "Yamong mga Pariseo! Aglimpion mi ta mo-ya tang loa tang mga baso ig mga platon mi, piro ang teled tang popotokon mi maboling tenged ponok ta kadegdegan ig katakab. 40Anday isip mi! Ang Dios tang nagboat tang mga bagay ong loa ang aggitaen. Bato belag ka ta tanandia tang nagboat tang ga-tang ong teled, ang indi gitaen ta taw? 41Ang boaten mi, oldan mi kang lagi tang mga malilised maski onopa atan ong platon may ong tasa mi. Asia magimong limpio tang tanan para ong nindio. 42"Kailo amo kang mga Pariseo! Maderep amo ong pagtorol ong Dios ta tampolok ang porsinto tang pa-bat mi asta ang mga daon ang pagpasabor ong pamangan. Piro ong dobali ta sia, indi amo enged pamagintindi ang magboat ta mato-lid ig maggegma ong Dios. Dapat magtorol amo ka kaman tang tampolok ang porsinto, piro indi lipatan mi tang mas importanting mga tobol. 43"Kailo amo ka kaman, yamong mga Pariseo! Mga don amo ong mga simban mi, ang kaliliagan mi enged, mga kalarongan ang masisinlo. Ig mga don amo ong plasa, ang kaliliagan mi, ang salodoan amo tang mga taw. 44Kailo amo ka! Ang kalimbawan mi pario amo ong mga lebengan ang anda ray tanda na, ig gapanaw-panawan ta mga taw ang indi gangatakong poros anday sasayod tang ga-tang ong adalem." 45Ganing ong ni Jesus tang tatang manigtoldok tang Katobolan, "Maistro, ong inaning mong asia, agpaeyaken ami ka nio." 46Siminabat si Jesus ang ganing, "Kailo amo ka, yamong mga manigtoldok tang Katobolan! Tenged agpabelatan mi tang mga taw ong dorong mga toromanen mi, piro indi enged agboinan mi tang tarakanen ang asi agod makayan nira tang kabelatan. 47Kailo amo ka! Agpaobra mi tang mga pantion tang mga propitang pinatay tang mga kamepet-mepetan mi asing tokaw. 48Ong agboaten ming asia, maliag yaning agpaoyon amo ong bindoat tang mga kamepet-mepetan mi. Tenged tanira tang namamatay tang mga propita, ig yamo ka tang pamagpaobra tang mga pantion nira! 49Animan ganing tang kinata-wanan tang Dios, 'Manobolo ong nira ta mga propita ig mga apostolis. Patayen nira tang doma, ig ang doma paliwagan ka nira.' 50Animan yamong mga taw mandian, yamo tang manabat ong kamatayen tang tanan ang mga propita, mimpisa pa asing boaten tang kalibotan, 51mimpisa pa ong pagpatay ong ni Abel, sa-sad ong pagpatay ka ong ni Zacarias don ong teled tang Timplo. Pinatay mismo tanandia don ong pagtetengan tang altar ig ang sagradong logar. Ong matod, yamong mga taw ong timpong na, yamo tang silotan tenged ong tanan ang bindoat nirang asi. 52"Kailo amo kang mga manigtoldok tang Katobolan! Sinalok mi ra tang pagtorol ta kinata-wanan. Indi amo ngani gangaintindi tang kamatodan, ig agsagangen mi pa tang doma ang gangaliliag ang mangaintindi." 53Pagatapos ang nagbitala si Jesus, nagalin da tanandia. Impisa don, pirmi rang agkontraen tanandia tang mga manigtoldok tang Katobolan ig ang mga Pariseo. Dorong bagay tang agte-maen nira ong ni Jesus, 54ig agbantayan nira ta mo-ya para madep nira ong mga sabat na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\