Lucas 12

1Asing pamansikabot pa tang ribo-ribong mga taw, asta pamagtalapayan da tang doma, minaning kang lagi si Jesus ong mga sinagpan na, "Magandam amo. Itaben matalidan amo tang mga Pariseo ong mga boat nirang poros paita-ita lamang. Asia, ang ogali nira midio pario ong pampalsa ta tinapay ang madaling magwasag ong agmasaen. 2Anday gatalok ang indi ipaita, ig anda kay sikritong indi mata-wanan. 3Maski onopay inampang ming labi, ba-yen ka enged mga kaldaw da. Ig maski onopay lalalat mi don ong koartong sirado, narin ipatako ka enged don ong loa." 4Ganing pa si Jesus, "Agganingo ong nindio mga tangay, indi amo meled ong mga pamamatay ta taw, sia sa-sad lamang don tang gaem nira. 5Begen amo yen mga sinopa tang dapat eldan mi: Ang Dios lamang tang dapat eldan mi, tenged pagatapos nang komiten tang kaboi mi, may gaem na pang magsilot ang i-lek ong impirno. Agganingo si, tanandia tang dapat eldan mi. 6"Piro demdemen mi ka narin: Ang mga aloma-wit, gata-wanan ta ang gabakal ta doroang sintabos lamang kada limang bilog. Asia, maski doro kabarato, piro indi ka agpabayan tang Dios. 7Ig yamo, maski ngani ang mga naet tang boa mi, gata-wanan na ang pirapang tanan. Animan indi amo mamansieled, tenged mas agmalen amo tang Dios kaysa ong kadoro-doroan ang mga aloma-wit." 8Ganing pa si Jesus, "Agganingo ong nindio, ang sinopay mangilala ong yen, ang Ana ta Taw, ong talongan tang mga taw, ilalaeno ka tanandia ong talongan tang mga anghil tang Dios. 9Piro ang ganing indi ono gailala ong yen, indi ka tanandia ilalaeno ong talongan tang mga anghil tang Dios. 10"Mapatawad tang maski sinopay magbitala ta malain kontra ong yen, ang Ana ta Taw. Piro mga ang Ispirito Santo tang pakalainen na, inding pisan tanandia patawaden. 11"Mga ekelan amo ong mga simban tang mga Judio, obin ong talongan tang mga opisialis ig ong mga may aotoridad para imbistigaren natetenged ong pagto mi ong yen, indi amo magpalibeg tang mga kolo mi mga onopa tang isabat mi obin mga onopay ibitala mi. 12Tenged ong oras asi, toldokan amo tang Ispirito Santo tang dapat isabat mi." 13Ganing ong ni Jesus tang tatang taw don, "Maistro, aningen mo kay patigayon tang logodo ang partiano kay nandia tang toroblien amen." 14Siminabat si Jesus, "Tangay, sinopa tang nagbetang ong yen para magosgar ong nindio, obin magtenga tang mga toroblien mi?" 15Ig ganing pa tanandia ong nirang tanan, "Magdan amo ong tanan ang klasi ta katakab. Tenged ang kaboi ta taw indi na-tang ong kabael tang manggad na." 16Pagatapos, inistoria ni Jesus tang palimbawang na: "May tatang manggaden ang napagpa-bat ta mabael. 17Animan ganing tanandia ong sadili na, 'Onopa tang masinlong boateno? Anda ray mabetangano tang napa-bato. 18A, gata-wanano ra tang boateno. Ipalaglago ra lamang tang mga bodigao ig magpa-dengo si ta mas mababael. Ig don i-tango tang mga napa-bato ig ang doma pang mga kagamitano. 19Tapos, yaningo ong sadilio, Asia! Bastanti ra tang mga pagkabetango! Indio ra korangen asta tanopa! Penayo ra lamang. Mamangan, manginem, ig mangalipay.' 20"Piro maning tang Dios ong nandia, 'Anday isip mo! Mandian mismong labing na, mapataya ra. Oman, sinopay magpakinabang tang mga agtatalok mo?' " 21Ig ganing pa si Jesus, "Maning ta sia tang mainabo ong taw ang pagsimet ta manggad para ong sadili na lamang, piro ong pama-dek tang Dios malised pa ka enged tanandia." 22Ganing pa si Jesus ong mga sinagpan na, "Animan agganingo ong nindio: Indi amo magpaborido tang kolo mi natetenged ong pamangan ang kaministiran mi para maboi, asta ong mga pangabel tang sinangoni mi. 23Tenged ang kaboi ta mas importanti pa enged ong pamangan ta, ig ang sinangoni ta mas importanti pa ong lambong ta! 24Telekan mi ra lamang tang mga ogak. Indi tanira pagloak ig indi ka pangayeg. Anday bodiga nira ig maski payag anda. Piro agtoldan tanira tang Dios ta pamangan nira. Yamo pa bato? Mas importanti amo pa ong mga lamlam! 25Sinopa ong nindio tang poiding p?boaten na tang kaboi na, maski tang oras lamang, tenged ong pagpaborido na? Anda! 26Animan mga anday maimo mi para map?boat tang kaboi mi maski ge-ley lamang, angay pamagpaborido amo pa natetenged ong domang mga bagay? 27"Isipen mi ra lamang tang mga rosas ong kabokidan. Pamansibabael tanirang indi pagobra ig indi pagboat ta lambong. Piro ong matod, ang adi mismong si Solomon, maski monopa kamanggad, indi ngani napaglambong ta pario kasinlo tang maski tata ong mga rosas ang asi. 28Ang mga ibabawen ong kabokidan, mandian asia pa ig ong damal sirokon da. Piro maski maning ta si, agpalambongan tang Dios ta dorog kasinlo. Yamo pa bato? Indi amo ka palambongan na? Korang pa tang pagtalig mi! 29"Animan indi amo magpaborido mga ong ari amo pa mangomit ta panganen mi ig inemen 30Tenged ang mga bagay lamang ang narin tang pirming agdemdemen tang mga taw ang anday talig nira ong Dios. Gata-wanan tang Tatay mi don ong langit ang kaministiran mi kaman tang tanan ang asia. 31Ang boaten mi, tokawen mi kang lagi ong tanan ang maggaem tang Dios ong kaboi mi. Sia, i-dol na tang tanan ang kaministiran mi." 32"Indi amo mamansieled, mga agmaleno, maski pira amo pa lamang bilog. Galiliag tang Dios ang pa-penen amo nandia ong inadian na. 33Ipabakal mi tang mga pagkabetang mi, oman ang bayad na i-dol mi ong mga malilised. Ong maning ta sia, midio magboat amo ta mga poyo-poyong indi malagi ig magsimet amo ta manggad ong langit. Ang manggad ang asi indi malangga ig indi enged makorangan, tenged anday anay don ig anda kay malenget ang mga takawan. 34Tenged mga ong aypa tang manggad mi, don ka tang nem mi." 35- 36"Magimong simpan amo. Patoladan mi tang mga torobolon ang pamagelat ong agalen nirang molik da magalin ong kasalan. Indi tanira mapoyat ig indi agpabayan nirang mapatay tang mga tolok agod pag kabot ig tomo-tok tang agalen nira, mabrian ang lagi nira tang portan. 37Masoirti tang mga torobolon mga ong pagbalik tang agalen nira, kabotan tanirang pamagbantay. Agganingo ong nindio, manimara tang agalen tang lambong na, pakarongon na tang mga torobolon na don ong nandiang lamisan ig tanandia mismo tang magsirbi ong nira. 38Masoirti ka kaman tang mga torobolon mga kabotan tanira tang agalen nirang pamagelat pa. Maski molik ang tenganan obin garamal da. 39Isipen mi narin: Mga gata-wanan lamang tang may nandia tang balay mga onopang orasay komabot tang takawan, indi enged pabayan nang telden tang balay na. 40Animan yamo, kaministiran ang magbantay amo ig pirming simpan. Tenged yo, ang Ana ta Taw, komaboto ong oras ang indi gelaten mi." 41Nane-ma si Pedro, "Magino, ang inistoria mong asia, para ong yamen lamang obin para ka ong tanan?" 42Siminabat si Jesus ang ganing, "Ang mataligan ig matakong torobolon, yay ang boaten tang may nandia tang balay ang ingkargado ong domang mga torobolon na, ig ya kay ang magtorol ong nira ta pamangan ong tamang oras. 43Masoirti tang torobolon ang asi mga kabotan tanandiang pagboat tang katengdanan na ong pagbalik tang agalen na. 44Sigoradong boaten da enged tanandiang ingkargado ong tanan ang pagkabetang tang agalen na. 45Piro pabetang ta, mga maning tang torobolon ang asi ong sadili na, 'Maboay-boay pa ba-lo magbalik tang agaleno.' Ig impisan na rang bogbogon tang aroman nang mga torobolon ang lali asta ang mga babay. Ig pagatapos mamangan, manginem ig magpabaleng da. 46Oman komabot tang agalen na ong kaldaw ang indi enged gelaten na, ig ong oras ang indi gata-wanan na. Dayon da tanandiang kastigon tang agalen na ta doro kaliwag, ba-lo ibanggil ong logar ang para ong mga taw ang indi pamagto ig pamagparet ong Dios. 47"Ang torobolon ang gatako tang galiliagan tang agalen na, piro indi kakaliek ig indi pagboat ta si, palon ang enged tanandia ta osto. 48Piro ang torobolon ang indi gatako tang galiliagan tang agalen na, kondi pagboat ta bagay ang tanandia mapalo, palon ka kaman piro ge-ley lamang. Ang sinaligan ta dorong mga bagay, dileman ka tanandia ta dorong mga bagay. Ig ang sinaligan ta mas dorong mga bagay, mas doro pa enged tang dilemen ong nandia." 49Ganing pa si Jesus, "Napaningo tarin para magekel ta apoy ong kalibotan, ig galiliaganong naparetan da. 50Piro may kaliwagan pang dapat risibieno, ig indi matareng tang isipo asta indi mainabo. 51Kalaom mi sigoro, napaningo tarin para magekel ta kaosayan ong kalibotan. Piro ong matod, belag ta kaosayan tang aggekelano kondi soroayen. 52"Impisa mandian, mamagkarampi-kampian tang mamagana natetenged ong yen. Pabetang ta, mga lima tanira, ang tolo kontra ong doroa, ig ang doroa komontra ong tolo. 53Mamagkorontran ka tang tatay ig mga ana nang lali, asta ang nanay ig mga ana nang babay. Maning ka ta si tang panogangan ang babay ig minagad nang babay." 54Ganing ka si Jesus ong mga taw, "Mga gitaen ming pangi-lep da ong gako-pan, ganing amo, 'Komoran da!' Ig komoran ka kaman. 55Ig mga geyep tang mageyep ong abagat, ganing amo ka, 'Maringet si!' Ig magringet ka kaman. 56Yamong mga ambogon! Gatako among manaid mga onopa tang maliag yaning tang mga pasinial ang gitaen mi ong langit may ong tanek. Piro angay indi gata-wanan mi tang maliag yaning tang gangainabo mandian ang timpo?" 57Ganing pa si Jesus, "Angay midio indi amo mapagisip para ong sadili mi mga onopa tang tamang boaten mi? 58Pabetang ta, mga yawa dinimanda ta tatang taw, prosigiran mong magigayosa ang lagi ong nandia mintras indi amo pa gakabot ong korti. Tenged mga don amo ra ong osgado, itaben yintrig? tang osgado ong goardia ig dayona rang prison. 59Ong matod, india enged maloa don asta indi malobot mong mabayadan tang molta mo."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\