Lucas 13

1May mga taw ang kiminabot don ig binalita nira ong ni Jesus tang nainabo. Pinapatay ni Pilato tang pirapang mga taga Galilea mintras pamagbolontad tanira ong Dios. 2Ganing si Jesus ong namamalita, "Onopa tang isip mi natetetenged ong kinabot nirang asi? Maliag yaning bato mas mapinagtalaken tanira kaysa ong domang taga Galilea? 3Belag! Piro agganingo ong nindio, mga indi amo magtogat ig magbo-wan tang mga talak mi, mangapatay amo kang tanan ang pario nira. 4Isipen ta ka tang tampolok may walong taw ang napatay asing nabegtakan tanira tang alawig ang tori don ong Siloe. Onopa ong nindio? Maliag yaning bato tanira mas mapinagtalaken kaysa ong domang pamansistar ong Jerusalem? 5Belag! Piro agganingo ong nindio, mga indi amo magtogat ig magbo-wan tang mga talak mi, mangapatay amo kang tanan." 6Oman inistoria ong nira ni Jesus tang palimbawang na. "May tatang taw ang may papa ta ayong igos ong kodal na. Pinaningan na ig sinelekan na mga may borak na ra, piro andang pisan ay inita na. 7Animan ganing tang taw ong manigasikaso na, 'Tolong takono rang pagbalik-balik ang agtelekano mga pamorak da tang ayong asia. Piro asta mandian andang pisan. Pe-peten mo ra lamang. Paglinget lamang atan.' 8Piro siminabat tang manigasikaso na, 'Indi kang lagi pe-peten ta mandian ang takon ang na. Aliano kang lagi tang binit na ig betangan ta abono. 9Mga mamorak ong moman ang takon, mo-ya. Piro mga indi pa, pe-peten ta ra ka enged.' " 10Tatang Kaldaw ang Igperenay pagtoldok si Jesus ong simban tang mga Judio. 11May tatang babay don ang bogtot dang pisan. Narin boat tang malain ang ispirito ong nandia, ig tampolok may walong takon da ang maning ta na ig indi ra maonat tang sinangoni na. 12Asing itaen ni Jesus tang babay ang na, ginoyan na ig minaning ong nandia, "Babay, india ra magpinitinsia." 13Oman binondo ni Jesus ong babay tang kalima na. Nago-yang lagi ig nagdayaw ong Dios. 14Piro nasilag tang pangolokolo tang simban nira tenged nagpao-ya si Jesus ong Kaldaw ang Igperenay. Ganing tang pangolokolo ong mga taw don, "Enem tang mga kaldaw ang sindol ong yaten para magobra. Paning amo tarin ong mga kaldaw ang asia para magpabolong, ig belag ta ong Kaldaw ang Igperenay." 15Piro sinabat tanandia tang Gino ang ganing, "Yamong pamangambong madinioson! Maski Kaldaw ka ang Igperenay, aggobaden mi tang mga baka may ang kabayo mi ig agpalpatan para manginem ta wi. 16Piro telekan mi tang babay ang na. Tanandia nagalin ka ong dogo ni Abraham ang pario mi. Piro tenged ong kabogtot na, midio linapot tanandia ni Satanas ong teled da ta tampolok may walong takon. Indi bato dapat obadan da tanandia ig pao-yaen, maski Kaldaw ang Igperenay?" 17Napaeyak tang mga pamangontra ong ni Jesus ong sinabat na. Piro nangalipay tang mga taw tenged ong tanan ang mga makabebereng ang mga bagay ang agboaten na. 18Ganing si Jesus, "Onopay kapario tang inadian tang Dios? Ong aypa ikompara ta? 19Kapario na tang tatang alibotod ta mostasang lindoak ta tatang taw ong kodal na. Nambael narin asta nagimong papa ta ayo, ig nagboat ta poyad tang mga lamlam ong mga tanga na." 20Ganing pa si Jesus, "Ong aypa pa ikompara ta tang inadian tang Dios? 21Kapario na tang pampalsa ta tinapay ang sinampora ta tatang babay ong tolong gantang ang arina. Maski ge-ley tang pampalsa, minalsa tang bilog ang minasa." 22Nagpadayon da Jesus ong pagparanawen nira. Pagtoldok tanandia ong kada lansangan ig bariong gata-liban nira paning ong Jerusalem. 23Mandian, may tatang taw ang nane-ma ong nandia, "Magino, ge-ley bato tang mangalibri?" Siminabat si Jesus ang ganing, 24"Prosigiran ming tenled ong portan ang mapiet. Agganingo ong nindio, yadi rin ang galiliag ang tenled, piro indi manga-led. 25"Mga siniradoan da tang may nandia tang balay tang portan na, mabo-wan amo ong loa. Maski mano-tok amo ig maning, 'Magino, pa-leden ami kay nio!' piro sabaten amo nandia, 'Indio gailala ong nindio mga taga ariamo pa!' 26Oman maning amo, 'Yami, namangan ami ig nanginem ang ka-pen mo. Nagtoldoka pa ngani ong logar amen!' 27Piro sabaten amo ka nandia, 'Indiong pisan gailala ong nindio! Palawid amo tarin, yamong tanan ang pamagboat ta malain!' 28Ig mamagini-yak amo ig mamansikayeget tang isi mi mga itaen ming don da ong inadian tang Dios da Abraham, Isaac, ig Jacob, ig ang tanan ang mga propita, piro yamo don amo ong loa ang agtaboyon. 29Ig may doma pa enged ang mga taw ang mamansikabot ang mamagalin ong tere-lan, ong gako-pan, ong kambian asta ong abagat ig mamangombida ka don ong inadian tang Dios. 30Pama-yan mi, may mga taw ang gangaori mandian, piro manga-kaw tanira ong kaldaw ang asi. Ig may atan kang ganga-kaw mandian, piro mangaori tanira." 31Asing oras ang asi, kiminabot tang pirapang mga Pariseo ig ganing ong ni Jesus, "Magalina ra tarin tenged galiliag si Herodes ang ipapataya nandia." 32Piro siminabat si Jesus, "Aningen mi tang ma-kal ang asing si Herodes, ang magpalayaso pa ta mga malalain ang ispirito ig magpao-yao pa ta mga taw mandian asta ong damal, ig ong ya-long kaldaw ba-lo taposono tang agboateno. 33Piro kaministiran ang magpadayono ong pagpanawo mandian, ong damal, asta ong tatang kaldaw. Tenged indi maimong mapatay tang tatang propita ong loa tang Jerusalem. 34"Ay yamong mga taga Jerusalem! Angay agpatayen mi tang mga propita ig agbanggilen mi tang mga agtobolon tang Dios ong nindio? Kaboay da tang andemong imesen amo ig sagodon, pario ong manong lo-lokan ang pagimes tang mga boto na ong adalem tang kalipapa na, piro indi amo maliag. 35Animan pabayan amo ra lamang atan. Tandan mi narin: Indio ra enged itaen mi asta indi komabot tang kaldaw ig mamaganing amo, 'Dayawen tang kakabot ang sinobol tang Dios!' "


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\