Lucas 14

1Tatang Kaldaw ang Igperenay inimbitar si Jesus tang tatang pangolokolo ong mga Pariseo para mamangan don ong balay nira. Ig agbantayan nira ta mo-ya tang onopay boaten ni Jesus. 2Mandian, napalenget ong ni Jesus tang tatang taw ang panimpeng tang sinangoni na. 3Animan sine-ma ni Jesus tang mga Pariseo ig ang mga manigtoldok tang Katobolan, "Bato, ga-tang ong Katobolan ang poiding magpao-ya ta may masit na mga Kaldaw ang Igperenay obin anda?" 4Piro indi tanira minibek-ibek. Animan bindiotan ni Jesus tang taw ang asing panimpeng tang sinangoni na. Pinao-ya na ig pagatapos dayon dang pinaolik na. 5Oman ganing si Jesus ong nira, "Pabetang ta, may ana mi obin bakang nabo-log ong wi ig naton ang Kaldaw ang Igperenay. Onopa bato, pabayan mi ra lamang tenged Kaldaw ang Igperenay?" 6Piro anday nasabat nira ong te-ma nang na. 7Napanaidan ni Jesus tang mga bisita don, ang mga agpiliken nira ay ang mga kalarongan ang para ong mga taw ang importanti. Animan ganing si Jesus ong mga bisita, 8"Pabetang ta, mga inimbitara tang maski sinopa ong tatang kombida, india mamilik ta kalarongan ang para ong mga taw ang importanti. Itaben may inimbitar nirang mas gilalaen kaysa ong nio. 9Oman ang mainabo, palenget tang nangimbitar ong nindiong doroa, ig aningena nandia, 'Ipalogot ta kang lagi tang kalarongan mo ong taw ang na.' Ong maning don, mapaeyaka ig ma-tanga don ong kalarongan ong binit. 10Mo-ya pa, mga aggimbitarena, dona kang lagi komarong ong kalarongan ang belag ta masinlo. Tenged mga malenget tang nangimbitar ong nio, maning tanandia, 'Tangay, tania ra lamang komarong ong tokawan!' Ong maning ta na, mabael tang dengeg mo ong talongan tang domang mga bisita. 11Tenged ang pagpalawig tang sadili na, ipababak. Ig ang pagpababak, tanandia tang ipalawig." 12Ganing ka si Jesus ong nangimbitar ong nandia, "Mga magsimpana ta kombida ig mangimbitara ta taw, belag tang mga tangay mo, mga logod mo, mga parinti mo, obin mga kamalay mong manggaden tang imbitaren mo. Tenged baltena ka nirang imbitaren ig ong maning don, narisibi mo ra tang balet mo. 13Animan mga magsimpana ta kombida, ang mga pobri, mga pingkaw, mga pilay ig mga boray tang imbitaren mo. 14Tenged tanira indi mabalet ong nio, ig sia aloyana tang Dios. Tenged ang Dios mismo tang magbalet ong nio pag kabot tang kaldaw ang moman ang boien tang mga taw ang namagboat ta mato-lid." 15Pagabasi ta si tang tatang inimbitar, ganing tanandia ong ni Jesus, "Masoirti tang mga taw ang ma-pen ong kombida don ong inadian tang Dios." 16Siminabat si Jesus ong tatang palimbawa. Ganing tanandia, "May tatang taw ang nagsimpan ta mabael ang kombida ig dorong pinangimbitar na. 17Asing kiminabot tang oras ang kapistan na ra, nanobol tanandia ong torobolon na ang paningan tang mga pinangimbitar ig aningen, 'Maytara! Simpan da tang tanan!' 18Piro namagbalibad tanirang tanan ang indi ono mangapaning. Ang primiro naganing, 'Nabakalo ta koromaen, ig dapat paningano kang lagi ig telekan. Yamo ra lamang tang balang magpasinsia ong yen.' 19Ig ganing ka tang yadoa, 'Nabakalo ta tampolok ang nga bakan para yarado. Dapat betangano kang lagi ta singkaw para masobokano. Yamo ra lamang tang balang magpasinsia ong yen.' 20Ganing pa ka tang ya-lo, 'Ba-lo ami lamang kinasal tang katawao. Animan indio mapangombida.' 21"Nagbalik tang torobolon ig bineg na ong agalen na. Nasilag tang agalen na ig ganing, 'Dalien mo, paninga ong mababael asta ong gege-ley ang mga karsada. E-lan mo tarin tang mga pobri, mga pingkaw, mga boray ig mga pilay.' 22Pagabalik tang torobolon, ganing tanandia ong agalen na, 'Magino, naboato ra tang ordin mo, piro marogal pa tang kombidan!' 23Animan ganing si tang agalen, 'Panawa ong mga karsada ig ong mga dalan ang paning ong bokid. Regesen mong paning tarin tang mga taw agod ma-mok tang balayo ta mga bisita. 24Agganingo ong nindio, anday maski tambilog ong mga nanga-kaw ang inimbitaro ang ma-bo tang sinimpano.' " 25Dorong taw tang pamansitabid ong ni Jesus ong pagpanaw na ong Jerusalem. Animan siminareng tanandia ig siminalonga ong nira ig minaning, 26"Indi poiding magimong sinagpano tang pagmal ong tatay na obin ong nanay na, katawa na, mga ana na, mga logod na, obin ong sadiling kaboi na ang sobra pa ong paggegma na ong yen. 27Ig ang maski sinopa, mga belag ka lamang ta disidido ang magosoy ong yen ang tomalonga ong kaliwagan ig kamatayen, ang taw ang asi indi poiding magimong sinagpano. 28"Pabetang ta, mga ang tata ong nindio pagplanong magpa-deng ta balay, bato indi kang lagi tanandia komarong ig somadaen na mga pirapa tang magastos na ig mga bastanti tang koarta nang para matapos? 29Itaben na-deng da tang adili piro indi ka matapos. Oman libaken tanandia tang tanan ang mangaita ta si. 30Maning tanira, 'Ang taw ang na! Nagimpisang nagpa-deng, oman indi ka natapos na!' 31"Obin pabetang ta, may tatang adi. Mga may plano nang magiggira ong kapario nang adi, bato indi kang lagi tanandia komarong ig pagadalan na ta mo-ya mga tanandia may ang tampolok ang ribong sondalo na masarangan nira tang doroampolok ang ribong kabatok nira? 32Piro mga indi masarangan nira, magtobol da lamang tanandia ta tawan na para magigayos mintras alawid pa tang kabatok nira. 33"Animan, maning ka ta si, isipen mi kang lagi ta mo-ya. Tenged ang maski sinopay indi magbo-wan tang tanan ang agpalabien na ong kaboi na, indi poiding magimong sinagpano." 34Ganing pa si Jesus, "Mabael tang pakinabang tang kasin. Piro mga manlasay da, indi ra poiding mapakasin pang moman. 35Anda ray pakinabang na, maski ong tanek obin maski gamiten pa ong abono. Narin i-lek da lamang. Animan mamasi tang may talinga!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\