Lucas 15

1Pamansilenget tang mga manigtokot ta bois ig ang mga mapinagtalaken para mamasi ong ni Jesus. 2Animan pamagmoro-moro tang mga Pariseo ig mga manigtoldok tang Katobolan ang ganing, "Telekan mi tang taw ang na! Pagiga-pen ong mga mapinagtalaken ig ga-pen ka ong nira ang pamangan." 3Animan nagistoria ong nira si Jesus tang palimbawang na. 4Ganing si Jesus, "Pabetang ta, tata ong nindio may tang gatos ang karniro na, ig galipat tang tambilog. Onopa bato tang boaten na? Sigorado enged ang bo-wanan na tang siam ang polok may siam don ong kamayagan ig dilemen na tang galipat asta indi matoman na. 5Mga matoman na ra ngani, mambeng tanandiang agtakanen nang golik. 6Pag kabot ong balay nira, imbitaren na tang mga tangay na ig ang mga kamalay na ig maning tanandia, 'Magpasalamat ita! Initao ra tang karnirong nalipat.' 7Animan maning ka ta si ong langit. Mas mabael tang kalipay nira tenged ong tatang mapinagtalaken ang pagtogat tang mga kasalanan na kaysa ong siam ang polok may siam ang mato-lid ang anda ray kaministiran ang magtogat." 8Ganing pa si Jesus, "Pabetang ta, may tatang babay ang may tampolok ang pidasong koarta nang silber, ig nalipat tang tambilog. Onopa bato tang boaten na? Sindian na enged tang kingki ig siligan na tang balay nira. Dilemen na ta mo-ya asta indi matoman na. 9Mga matoman na ra ngani, imbitaren na tang mga tangay na ig mga kamalay na, ig maning tanandia, 'Magpasalamat ita! Initao ra tang koartao ang nalipat!' 10Agganingo ong nindio, maning ka ta si tang kalipay tang mga anghil tang Dios mga may tatang mapinagtalaken ang magtogat tang mga kasalanan na." 11Ganing pa si Jesus, "May tatang taw ang doroa tang ana nang lali. 12Mandian ganing tang karian, 'Tatay, i-dol mo ra ong yen mandian tang mga toroblieno.' Ig inelay tang tatay ong nirang doroa tang mga pagkabetang na. 13Pagata-lib tang pirapang kaldaw, pinabakal tang ana nang karian tang parti na, oman nagbiahi ong alawid ang logar. Don ginasta na tang tanan ang koarta na ong anday sayod ang pagparangaboien. 14"Asing lobot na ra tang tanan, n?ton ang nagkatinir ta mabael ang tagletem ong banoang asi. Ig liniwagan tanandia ta mo-ya. 15Animan nagpatorobolon da lamang tanandia ong tatang taw ang taga don. Pinapaning tanandia ong bokid para magsagod tang mga baboy. 16Ong sobrang letem na, galiliag ka rin ang mamangan maski ang mga borak da lamang ta ayong agpapan ong mga baboy, piro anday magtorol ong nandia. 17Asing naisip na ra tang bindoat na, ganing ong sadili na, 'Mo-ya pa don ong yamen, ang tanan ang agsolan ni Tatay bastanti tang pamangan nira. Ang yen tarin, mapatayo ra ong letem! 18Magbaliko ra lamang ong ni Tatay, ig aningeno, "Tatay, nagkatalako ong Dios asta ong nio. 19Belago ra ta bagay ang ilalaen mong ana mo. Ibilango ra lamang nio ang tatang torobolon mo." ' 20Oman dayon da tanandiang napanaw ig minolik ong logar nira. "Alawid pa lamang, natorongan da tanandia tang tatay na. Dorong katete-beken tang tatay na ong nandia. Animan nanikad ang minagat ong ana na. Kineget na ig initongan na. 21Piro ganing tang ana na, 'Tatay! Nagkatalako ra ong Dios ig ong nio. Belago ra ta bagay ang ilalaen mong ana mo.' 22Piro ganing tang tatay na ong mga torobolon, 'Dalien mi! E-lan mi tarin tang kasinloan ang lambongo ig ipatok mi ong nandia. Patokan mi ka ta sising ig rapak. 23Komiten mi tang katambekan ang tirnidang baka ig patayen. Mamangan ita ig mangalipay! 24Tenged midio napatay da tang anao ang na, piro mandian naboing moman. Nalipat, piro natoman si.' Ig namagimpisa ra tanirang namangalipay. 25"Piro ang ana nang kakan don pa ong koma. Asing golik da tanandia ig gingabot da ong balay nira, nabasi tanandia ta mga togtogan ig tayawan. 26Animan ginoyan na tang tata ong mga torobolon nira ig sine-ma na, 'Angay? Onopa don ong yaten?' 27Siminabat tang torobolon, 'Minolik da tang logod mo. Pinapatay tang tatay mo tang katambekan ang tirnidang baka, tenged nagbalik ono tanandiang boi ig indi naonopa.' 28Piro nasilag tang kakan ong logod na ig indi siminled ong balay nira. Animan limindoa tang tatay na ig inalam-alam na. 29Piro ganing ong tatay na, 'Sinirbiana yen ong teled ta pirapang takon, ig maski minta lamang indiong pisan minatok ong nio. Piro ni maski minta, indio sindolan mo maski tanga kambingan para mangalipay ami tang mga tangayo. 30Piro mandian minolik tang ana mong asia. Nagporawas tang mga pangaboian mo ong mga babay ang bisiosa. Oman pinapatayan mo pa tanandia tang katambekan ang baka?' 31Siminabat tang tatay, 'Anao, pirmiang ka-pen ta. Ang tanan ang pagkabetango ong nio ka. 32Dapat ang mangalipay ita, tenged ong isip ta patay da tang logod mo, animan pario ra ka ang tanandia naboing moman. Nalipat, piro natoman si.' "


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\