Lucas 16

1Pagatapos, nagistoria si si Jesus ong mga sinagpan na. Ganing tanandia, "May tatang manggaden ang may agtaligan na. May nagbeg ong nandia ang aggastaen tang agtaligan ang asi tang mga manggad na. 2Animan pinagoy na ig sine-ma na, 'Onopa tang gaba-yano natetenged ong nio? I-dol mo ong yen tang komplitong listan tang pagarawiden mo tang manggado. Ig impisa mandian belag da ta yawa tang taligano.' 3Ganing tang agtaligan ong sadili na, 'Tanggaleno ra tang agaleno ong obrao. Onopa bato tang masinlong boateno? Indi kayao ang magornal. Gaeyako kang magpalimos. 4A, gata-wanano ra tang boateno agod mga palineno ra tang agaleno ong obrao, risibieno ka tang mga taw ong pamalay-balay nira.' 5Animan, ang bindoat na, talele-tang pinagoy na tang mga may otang nira ong agalen na. Sine-ma na tang primiro, 'Pirapa tang otang mo ong agaleno?' 6Ganing tanandiang siminabat, 'Tang gatos ang bangang mantika.' Ig ganing tang agtaligan, 'Nani tang listan tang mga otang mo. Dali! Komaronga. Boaten ta ang limampolok da lamang.' 7Ig sine-ma na ka tang yadoa, 'Yawa, pirapa ka tang otang mo?' Siminabat ka tang yadoa, 'Tang gatos ang pasong ang trigo.' Ig ganing ka tang agtaligan, 'Nani tang listan tang mga otang mo.' 'Isolat ta walompolok da lamang.' 8Mandian, asing pagatako tang agalen tang pagpandaya tang agtaligan na, dinayaw na pa tenged ong kaosayan ang pinaita na para maski komiten da ong obra na, maboi pa tanandia. Tenged ong matod, ang mga taw ang indi gailala ong Dios, mas morosay ang mamagoroyonan kaysa ong mga taw ang gailala ong nandia." 9Ganing pa si Jesus, "Animan, agganingo ong nindio, gamiten mi tang manggad tarin ong kalibotan para magigtangay ong doma, agod pag kabot tang oras ang indi ra magamit mi, risibien amo ka don ong balay ang anday kataposan. 10Ang mapiaran ong ge-ley ang bagay, mapiaran ka ong mabael. Ig ang mandaya ong ge-ley ang bagay, mandaya ka ong mabael. 11Mga indi amo mapiaran ong mga manggad tarin ong kalibotan ang na, mono amo pa bato intrigan tang manggad ang matod? 12Ig mga indi amo mapiaran ong mga kagamitan ta doma, sinopay magtorol ong nindio ta para ong sadili mi?" 13Ganing pa si Jesus, "Ang torobolon, indi poiding doroa tang agalen na. Tenged asilagan na tang tambilog ig gegman na tang yadoa. Obin, bogos ang sirbian na tang tata, ig ang tambilog baliwalaen na. Pario ka ta si, indi amo mapagsirbi ta dengan ong manggad ig ong Dios." 14Asing pagabasi tang mga Pariseo tang inaning ni Jesus, linibak nira tanandia tenged mga ingganioso tanira ta koarta. 15Animan ganing si Jesus ong nira, "Yamo tang pamagpaita-itang mato-lid ong talongan tang mga taw, piro gata-wanan tang Dios tang ga-tang ong popotokon mi. Animan bantayan mi tang mga sadili mi, tenged ang importanti ong pama-dek tang mga taw, makaerep ong pama-dek tang Dios. 16"Ang Katobolan ni Moises ig ang mga sinolat tang mga propita, yay ang agtomanen tang mga taw tegka ong pagkabot ni Juan ang Manigboniag. Impisa don, gatoldok da tang Mo-yang Balitang natetenged ong inadian tang Dios. Ig ang tanan ang mga taw dorong reges nirang tenled. 17Piro belag ta maning ang linipat da tang Katobolan. Maski malipat tang langit may ang tanek, inding pisan malipat tang kage-leyan ang parti tang Katobolan." 18Ganing pa si Jesus, "Mga belagan tang lali tang katawa na, oman mangatawa si tanandia ta doma, loloang pangombabay tanandia. Ig ang mangatawa ong babay ang binelagan, pangombabay ka." 19Nagpadayon si Jesus ong pagbitala na, "May tatang manggaden ang paglambong ta maralen ang lambong, ig bastanti tang pamangan na kaldaw-kaldaw. 20May tata kang malised ang aran na si Lazaro, ig romog ta igad tang sinangoni na. Si Lazaro, lolopa-pak lamang ong may portan tang balay tang manggaden, 21para mapamangan maski ang inogat da lamang ang agpe-lek nira. Belag lamang ta maning don, agpalengetan pa tanandia ta mga kiro, ig agsilakan nira tang mga igad na. 22Mandian, napatay si Lazaro. Kinomit tanandia tang mga anghil ig ingkelan ang pinatepad ong ni Abraham, don ong langit. Oman, napatay ka tang manggaden ig limbeng ka. 23"Don ong logar ang paragsilotan tang mga patay, pagpinitinsia ta mo-ya tang taw ang asing manggaden. Siminingara tanandia ig don ong alawid natorongan na si Abraham ig si Lazaro ang pagtepadan. 24Oman miniteg tang manggaden ang ganing, 'Tatay ang Abraham! Mate-beka ong yen! Tobolon mo kay si Lazaro ang ite-me na kay ong wi tang toldok na, pabawen na kay tang dilako. Agliwaganong pisan ong apoy ang na!' 25Piro ganing ong nandia si Abraham, 'Anao, demdemen mong nagpagostoa ra ong kaboi mo ong ta-paw tang kalibotan, ig si Lazaro poros kaliwagan tang nata-liban na. Piro mandian, tanandia pangalipay tani, ig yawa atan pagpinitinsia. 26Belag lamang ta sia, may bintang ang dorog kadalem ang galoang tarin ong pagtetengan ta, agod ang tani indi ra mapaning atan ong nio, ig ang atan indi ra ka mapaning tani ong yamen.' 27"Animan ganing tang manggaden, 'Mga maning ta si, Tatay ang Abraham, pagpakiloyo ong nio, papaningen mo kay si Lazaro ong balay tang tatayo. 28Tenged may lima pang mga logodong poros lali. Tobolon mo kay patigayon si Lazaro para pamanan na kay tanira. Itaben mapaning ka tanira tani ong logar ang nang poros kaliwagan.' 29Piro ganing ong nandia si Abraham, 'Gabasa ra ong nira tang mga sinolat ni Moises ig sinolat tang mga propita. Don da lamang tanira mamasi.' 30Ganing tang manggaden, 'Tatay ang Abraham, indi tanira mamasi don. Piro mga may patay ang mambangon ig paning don ong nira, asia mamagtogat tanira tang mga talak nira.' 31Piro ganing si Abraham, 'Mga indi tanira magparet ong mga sinolat ni Moises ig ong sinolat tang mga propita, indi ka tanira magparet maski ong tatang patay ang naboing moman.' "


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\