Lucas 17

1Ganing si Jesus ong mga sinagpan na, "Indi maimong indi komabot tang mga bagay ang pagtokso ong mga taw ang magkatalak. Piro kailo ka tang taw ang agpagalinan ta na. 2Mga may taw ang magtokso agod magkatalak tang maski tata ong mga molang narin, mo-ya pa ta-ketan da lamang tang likel na ta mabael ang bato, oman bontogan ong laod. 3Animan bantayan mi tang sadili mi! "Mga magkatalak tang logod mo, samblengen mo. Ig mga magtogat tanandia, patawaden mo. 4Mga ong teled ta tang kaldaw pitong bisis tanandiang magkatalak ong nio, ig pitong bisis kang magbalik ig mama-dol ta patawad, patawaden mo ka tanandia." 5Ganing tang mga apostolis ong Gino, "Papoirsaen mo kay tang pagtalig amen ong Dios." 6Ig siminabat tang Gino, "Mga may pagtalig mi ang maski pario ra lamang ong alibotod tang mostasa tang kabael na, poidi amo rang maning ong mabael ang papa ta ayong na, 'Bonlokon mo tang sadili mo ig loma-teda ong talsi,' ig sia magtoman ong nindio." 7Ganing pa si Jesus, "Pabetang ta, tata ong nindio may torobolon nang pagarado ong bokid, obin pagsagod tang mga karniro. Mandian, pag olik tang torobolon mo magalin ong bokid, aningen mo bato, 'Tania ra! Mamangana kang lagi!' 8Simpri, aningen mo, 'Simpanay ka ta yapono! Oman, mapanimar?, sirbiano nio tani mintras pamangano. Ba-loa ra mamangan mga mataposo.' 9Bato, pasalamatan mo pa tang torobolon mo tenged nagparet tanandia ong nio? Indi! 10Maning ka ta si ong nindio, matoman mi ngani tang tanan ang sinobol ong nindio, maning amo, 'Yami, mga torobolon ami lamang. Bindoat amen lamang tang mga katengdanan amen.' " 11Ong pagpanaw da Jesus paning ong Jerusalem, don tanira simina-lib ong lindiroan tang Samaria ig Galilea. 12Asing te-led da tanira ong tatang bario, binagat si Jesus ta tampolok ang taw ang may masit nirang liproso. Ig tenged ong masit nira, siminareng tanira ong alawid-lawid. 13Namansiteg tanirang ganing, "Maginong Jesus! Mate-beka ong yamen!" 14Asing itaen tanira ni Jesus, ganing tanandia, "Panaw amo ra ig ipaita mi tang sinangoni mi ong mga padi." Ig mintras papanaw pa tanira, namago-ya ra ig nanlimpio ra tang olit nira. 15Pagaita tang tata ang nago-ya ra tanandia, nagbalik tanandiang giteg ang pagdayaw ong Dios. 16Diminagpa ong may kakayan ni Jesus ig nagpasalamat. Mandian, ang taw ang na taga Samaria. 17Oman ganing si Jesus ong mga aroman na, "Tampolok tang pinao-yao. Ang siam ong ayra ta? 18Angay anday domang nagbalik ig nagdayaw ong Dios, poira lamang ong taw ang nang belag ta Judio?" 19Oman ganing si Jesus ong nandia, "Kendenga ig panawa ra. Ang pagtalig mo tang nagpao-ya ong nio." 20Tatang kaldaw sine-ma si Jesus tang mga Pariseo mga tanopa magimpisang maggaem tang Dios ong kalibotan bilang adi. Siminabat si Jesus ang ganing, "Mga magimpisa rang maggaem tang Dios ong kalibotan, anday pasinial ang itaen tang mga mata ta. 21Anda kay maganing, 'Telekan mi! Asia ra!' obin 'Asi ka!' Tenged ong kamatodan, nagimpisa rang paggaem tang Dios ong mga popotokon tang mga taw ang pamagtalig ong nandia." 22Oman ganing tanandia ong mga sinagpan na, "Komabot tang timpo ang maildaw among maita maski tata ong mga kaldaw ang yo, ang Ana ta Taw, paggaem da bilang adi. Piro indi itaen mi sia. 23Animan mga may maganing ong nindio, 'Telekan mi! Asia ra tanandia!' obin 'Way! asi ka!' indi amo paning don. Indi amo tomabid. 24Tenged mga yo, ang Ana ta Taw, magbalik da, ang itaen mi don midio koldap ang golpi ra lamang mangayag magalin ong tatang dobali tang langit tegka ka ong dobali. 25Piro ba-lo mainabo narin, kaministiran ang magpinitinsiao kang lagi ta dorog kaliwag ig pangindiano tang mga taw ong timpong na. 26Ang agboaten tang mga taw ong timpong magbaliko, magkapario tang asing timpo pa ni Noe. 27Ong timpong asi, anday domang aggintindien tang mga taw kondi pamamangan ig pamanginem, pamangatawa ig agpakatawa, asta ra lamang ong kaldaw ang siminay da Noe ong mabael ang barko ang aggoyan ta arka. Pagatay nira don, nam? ig nangapatay tang tanan ang nangabo-wan. 28Maning ka ta si asing timpo pa ni Lot. Pamamangan tang mga taw, pamanginem, pamamakal, pamagpabakal, pamagloak ig pamagpa-deng ta balay. 29Piro asing kaldaw ang da Lot nagalin da ong Sodoma, ba-lo kiminoran ta apoy ig mga batong makinit, ig lobot ang nangasirok tang tanan ang nangabo-wan. 30Maning ka ta si ong timpong magbaliko. Ang mga taw, anda enged ay kalaom nira ang komaboto ra. 31"Ong oras ang asi, mga may taw don ong loa tang balay na, dapat indi ra magpawat ang tenled ong balay na para komiten tang mga kagamitan na. Ya ka mga may taw don ong bokid, dapat indi ra ka molik para mangomit ta maski onopa. 32Demdemen mi tang makaeled ang nainabo ong katawa ni Lot asing minalied tanandia. 33Ang taw ang agpalabien na tang kaboi na tarin ong ta-paw tang kalibotan, tanandia tang malipatan tang kaboi na. Piro ang taw ang simpan dang malipat tang kaboi na, tanandia tang marisibi ta kaboing anday kataposan. 34Agganingo ong nindio, mga m?ton ang labi tang pagbaliko, ig mga may doroang taw ang lolbog ong tanga katrian, ang tambilog komiten ig ang tambilog bo-wanan. 35Obin mga may doroa nga babayan ang pagkatodan ang panlebek, komiten tang tambilog ig ang tambilog bo-wanan ka. 36[Obin mga may doroang laling pamagobra ong bokid, ang tambilog komiten, ig ang tambilog bo-wanan ka.]" 37Piro ganing tang mga sinagpan ni Jesus, ang nane-ma ong nandia, "Ong aypa mainabo, Gino?" Siminabat si Jesus ong tatang sarabien. Ganing tanandia, "Mga aripa tang mga ogak pamagolag, don toga tang ayep ang patay."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\