Lucas 18

1Oman inistoria ni Jesus tang palimbawang na ong mga sinagpan na para magtoldok ong nira ang dapat pirming mangadi ig indi manlobay tang nem nira. 2Ganing si Jesus, "Ong tatang lansangan may osgado ang anday eled na ong Dios ig anday taw ang aggalangen na. 3Ong lansangan kang asi may tatang babay ang balo ang pirming balik-balik ong osgadong asi ang pama-dol ta tabang tenged pangdegdeg ono ong nandia tang kakontra na. 4Primiro, indi galiliag ang tomabang tang osgado, piro ong kaboayan, ganing tanandia ong sadili na, 'Maski indio geldan ong Dios ig indio paggalang ong mga taw, 5mo-ya pa tabangano ra lamang tang babay ang na ong kaso na. Magamo! Pirming pagbalik-balik ta! Madalio rang mabeyeg.' " 6Ig ganing tang Gino, "Ta, naba-yan mi ra tang inaning tang malain ang osgado, ang tabangan na ono tang balo. 7Mandian, ang Dios pa bato tang indi tomabang ong mga pinilik na? Mga gogoy tanira ong nandia kaldaw may labi, pabaya-bayan na bato tanira? 8Ganingo ong nindio, tabangan nang lagi tanira sigon ong kato-lidan nira. Piro pag baliko tarin ong kalibotan, may itaeno batong mga taw ang pamagtalig pa ong yen, ang Ana ta Taw?" 9Mandian, may mga taw don ang pabetang nira ong sadili nira tanira ono mato-lid, ig ang pama-dek nira ong doma doro kadibabak. Animan inistoria ong nira ni Jesus tang palimbawang na. 10"May doroang taw ang napaning ong Timplo para mangadi. Ang tata Pariseo ig ang tata manigtokot ta bois. 11Ke-deng tang Pariseo ig memene-mene ang pangadi ang ganing, 'Dios, pagpasalamato ong nio ang yo belago ta pario ta domang taw ang takawan, dayador ig pangombabay, ig belago ta pario tang manigtokot ta bois ang asi. 12Pagpaletemo ta madoa ong teled ta tang dominggo, ig pagbolontado ta tampolok ang porsinto ong tanan ang gitaeno.' 13Piro ang manigtokot ta bois, ke-deng lamang ong alawid-lawid. Inding pisan sisingara ong dibabaw, kondi agd?nan na lamang tang debdeb na ig pangadi ang ganing, 'Ampoanong Dios, mate-beka ong yen ang tatang mapinagtalaken.' " 14Ig ganing pa si Jesus, "Agganingo ong nindio, ang manigtokot ta bois ang asi, yay ang minolik ang binilang dang mato-lid ong pama-dek tang Dios, ig belag tang Pariseo. Tenged ang pagpalawig tang sadili na, ipababak. Ig ang pagpababak, tanandia tang ipalawig." 15Tatang kaldaw may mga taw ang pamagekel tang mga ana nirang gege-ley ong ni Jesus para pabindisionan nira. Asing itaen narin tang mga sinagpan na, sinambleng nira tang mga taw. 16Piro pinalenget ni Jesus ong nandia tang mga sinagpan na ig ganing, "Pabayan mi lamang ang palenget ong yen tang mga mola. Indi bawalen mi. Tenged ang mga taw ang pario ong mamolang narin, yay ang mabilang ong inadian tang Dios. 17Tandan mi narin: Ang maski sinopa, mga indi tanandia magpasakep ong gaem tang Dios pario ta tatang mola, asia indi enged tanandia mabilang ong inadian na." 18May tatang pangolokolong Judio ang nane-ma ong ni Jesus ang ganing, "Maistro, yawa mo-yang taw. Onopay masinlong boateno para marisibio tang kaboing anday kataposan?" 19Ganing si Jesus ang siminabat, "Angay aggoyano nio ta mo-ya? Ang Dios lamang tang mo-ya. 20Gata-wanan mo ra tang ga-tang ong Katobolan: 'India mangombabay, india mamatay ta taw, india manakaw, india magtistigo ta bo-li, ig galangen mo tang tatay may ang nanay mo.' " 21Ganing ka tang lali, "Ang tanan ang asia agtomaneno ra ka mimpisang ge-leyo pa." 22Pagabasi ta si ni Jesus, ganing tanandia, "Tanga bagayan da lamang tang korang ong nio. Ipabakal mo tang tanan ang pagkabetang mo, oman ang bayad na i-dol mo ong mga malilised. Mga boaten mo sia, magkatinira ta manggad ang tinagana tang Dios don ong langit. Pagatapos, magbalika ig tomabida ong yen." 23Piro pagabasi ta si tang lali, pinongawan tanandia ta mo-ya tenged dorong manggad na. 24Asing itaen ni Jesus ang doro kapongaw tang taw ang asing manggaden, ganing tanandia, "Kaliwag ang ma-led ong inadian tang Dios tang taw ang manggaden! 25Mas madali pa nganing tenled tang tatang kamilio ong boloat tang singgoay kaysa tatang taw ang manggaden ang tenled ong inadian tang Dios." 26Nane-ma tang mga nangabasi tang binitala ni Jesus, "Mga maning don, sinopa enged tang malibri?" 27Siminabat si Jesus, "Na indi maboat ta taw, piro belag ta maliwag ong Dios. Tenged anday imposibli ong Dios." 28Minitala si Pedro, "Yami, bino-wanan amen tang mga pamalay-balay amen para tomabid ong nio." 29"Ee, kaman," ganing si Jesus, "ig narin tang matod: Ang sinopay nagbo-wan tang balay na, ang katawa na, mga logod na, mga ginikanan na obin mga ana na para mapagsirbi ong Dios ong inadian na, 30ang taw ang asi indi maimong indi oldan ta doro-dorong balet mandian ong kaboi na tarin, ig ong dobaling kaboi oldan pa ta kaboing anday kataposan." 31Oman pinabelag ta ge-ley ni Jesus tang tampolok may doroang apostolis na ong mga taw tenged may ibeg na si ong nira. Ganing si Jesus, "Tandan mi. Mandian agpaning ita ra ong Jerusalem, ig mainabo ra don tang mga bagay ang sinolat tang mga propita asing tokaw natetenged ong yen, ang Ana ta Taw. 32Yintrigao ong gaem tang mga belag ta Judio. Insoltono nira, paeyakeno ig olakan. 33Patakano pa nira tang palo ba-l? patayen. Piro ong ya-long kaldaw maboiong moman." 34Piro indi naintindian tang mga sinagpan na. Andang pisan ay kalibotan nira tang maliag nang yaning, tenged midio may pagdapa pa ong mga kinaisipan nira. 35Asing gingabot da si Jesus ong lansangan tang Jerico, may tatang taw ang boray ang lolopa-pak don ong binit tang dalan ang pagpalimos. 36Asing ba-yen nang pamansita-lib tang dorong taw, nane-ma tanandia mga onopa tang gainabo. 37"Tata-lib si Jesus ang taga Nazaret," ganing tanira. 38Ig dayon ang miniteg tang boray, "Jesus, Inampo ni David! Mate-beka ong yen!" 39Sinambleng tanandia tang mga taw ang don ong tokawan, piro mas sinodoan na pa enged tang iteg na ang ganing, "Inampo ni David! Mate-beka ong yen!" 40Siminareng si Jesus ig nanobol ang e-lan tang boray ong nandia. Pagalenget tang boray, sine-ma tanandia ni Jesus, 41"Onopa tang galiliagan mong boateno ong nio?" Siminabat tanandia, "Magino, galiliago rin ang maita!" 42Ig ganing si Jesus ong nandia, "Yawa, mait? ra! Ang pagtalig mo tang nagpao-ya ong nio." 43Lagi-lagi naita ra tang boray. Oman siminabid tanandia ong ni Jesus ang dorong pasalamat na ong Dios. Asing itaen narin tang mga taw, namagdayaw da ka tanirang tanan ong Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\