Lucas 19

1Na-led da si Jesus ong lansangan tang Jerico ig nagpadayon tang panaw na. 2Don may tatang manggaden ang pangolokolo ong mga manigtokot ta bois, ang aran na si Zaqueo. 3Si Zaqueo, dorong kaliag nang itaen si Jesus mga sinopa tanandia. Piro indi itaen na tenged ong kadodoron ta taw, ig tanandia dibabak ang taw. 4Animan ang bindoat na, nanikad tanandiang napatokawan ig kimina-yat ong tatang mabael ang ayong aggoyan ta sikomoro para itaen na si Jesus mga toma-lib don. 5Pagakabot ni Jesus ong toga tang ayong asi, siminingara tanandia ig ganing, "Zaqueo, tomaboana kang lagi. Kaministiran dono domayon ong balay mo mandian." 6Nagaporang siminaboan si Zaqueo ig dorong kalipay nang nagrisibi ong ni Jesus ong balay na. 7Piro namagmoro-moro tang tanan ang nangaita. Ganing tanira, "Angay don tanandia dadayon ong balay ta tatang mapinagtalaken?" 8Mandian, asing don tanira ong balay, kimindeng si Zaqueo ig ganing ong Gino, "Magino, maning ta na tang boateno. Ang katengan tang manggado i-dolo ong mga malilised. Ig mga may atan ang nadayano, doblieno ta epat tang ibaliko ong nira." 9Ig ganing ong nandia si Jesus, "Nalibri ra mandian tang mga taw tarin ong pamalay-balay ang na. Tenged ang taw ang na, tata ka ong mga inampo ni Abraham ang midio ganga-ngi ta dalan. 10Ig yo, ang Ana ta Taw, napaningo tarin ong kalibotan para dilemeno ig ilibri tang mga taw ang ganga-ngi ta dalan." 11Nagpadayon si Jesus ong pagbitala na, ig inistoria na tang tata pang palimbawa ong mga nangabasi ong na-kaw ang mga binitala na. Sinayod na narin tenged alenget da tanira ong Jerusalem, ig ang kalaom tang mga taw boaten da tang inadian tang Dios. 12Ganing si Jesus, "May tatang prinsipi ang nagbiahi ong alawid ang banoa para boaten tanandiang adi tang pinagalinan na. Oman dayon ang molik ong banoa na. 13Piro ba-lo tanandia nagalin, ginoyan na tang tampolok ong mga torobolon na, ig inintrigan na ta tag talele-ta nirang koartang bolawan. Ganing tang prinsipi ong mga torobolon na, 'Ipapanaw mi sia ong nigosio mintras andao tarin.' 14Mandian, ang prinsiping asi inding pisan maliliagan tang mga kasimanoa na. Animan pinapaning kang lagi nira tang domang mga kasimanoa nira don ong paningan tang prinsipi para aningen nira tang kalawigan ang adi don ang indi tanira maliag ang magimong adi nira tang prinsiping asi. 15"Piro bindoat ka enged tanandiang adi nira, oman minolik da tanandia. Pagakabot na, pinampagoy na tang mga torobolon ang inintrigan na tang mga koartang bolawan para mata-wanan na mga pirapa tang naganansia tang kada tata. 16Napalenget tang primirong sindolan na ig ganing, 'Magino, ang koartang inintriga mo ong yen, nagimo rang tampolok.' 17" 'Mo-ya!' ganing tang ba-long adi. 'Mo-y?ng torobolon! Yawa, nataligana ong ge-ley ang bagay. Mandian boatena ra yen ang gobirnador ong tampolok ang banoa.' 18"Napalenget ka tang yadoang torobolon ig ganing, 'Magino, ang koartang inintriga mo ong yen, nagimo rang lima.' 19"Ganing tang adi, 'Mo-ya! Yawa, boatena ka yen ang gobirnador ong lima nga banoan.' 20"Oman napalenget tang tata pang torobolon ig ganing, 'Magino, nani tang koarta mong bolawan. Binongoto ta ta-leng ig sinaloko ta mo-ya. 21Geldano ong nio tenged yawa mabelatang taw. Agkomiten mo tang ganansia tang binedlayan ta doma, ig maski belag ta yawa tang nagloak, aggayegen mo.' 22"Ganing tang adi ong nandia, 'Anday kointa mong torobolon! Ang inaning mong asia, yay ang magosgar ong nio! Gata-wanan mo palang mabelato, ig ganinga agkomiteno tang ganansia ig ang pa-bat maski belag ta yo tang nagbedlay. 23Angay indi bino-log mo ong bangko tang koartao, agod mga mabaliko, makomito asta ang tobo na?' 24Oman ganing tang adi ong mga pamansi-deng don, 'Komiten mi ong nandia tang koartang bolawan ig i-dol mi ong torobolon ang naganansia ta tampolok.' 25['Magino,' ganing tanira. 'Tanandia may tampolok na rang koartang bolawan!'] 26Siminabat tang adi, 'Agganingo ong nindio, ang kada tata ang mataligan, oldan pa. Piro ang indi mataligan, maski ang ge-ley lamang ang inintriga ong nandia, sia komiten pa ka enged ong nandia. 27Ig natetenged pa ka ong mga taw ang indi nangaliliag ang yo tang magimong adi nira, e-lan mi tarin ig pamatayen mi ong talongano.' " 28Asing pagatapos ni Jesus ang nagistoria tang palimbawang asi, napatokawan tanandia ong pagpanaw nira tomakat ong Jerusalem. 29Asing gingabot pa lamang tanira ong mga bario tang Betfage may Betania, ong bokid ang aggoyan ta Bokid tang Kaoliboan, pina-kaw ni Jesus tang doroang mga sinagpan na. 30Ganing tanandia ong nira, "Paning amo don ong dadaton ang bario. Ong pagteled mi, asia itaen ming lagi don tang tatang asnong agkeke-ked. Ang asnong asi mola pa, indi pa gatayan ta taw. Obaden mi ig e-lan mi tarin ong yen 31Mga may mane-ma ong nindio ang angay aggobaden mi, aningen mi lamang, 'Na kaministiran tang Gino.' " 32Animan namampanaw da tang doroang sinagpan na ig kinabotan ka kaman nira tang asnong asi, pario ong inaning ong nira ni Jesus. 33Asing aggobaden da nira, sine-ma tanira tang may nandia, "Hoy! Angay aggobaden mi sia?" 34Siminabat tang doroa, "Kaministiran tang Gino." 35Ingkelan nira ong ni Jesus tang asno ig matapos ang dinamdaman nira tang boko-boko na tang mga lambong nirang panta-paw, siminay da si Jesus. 36Mintras tata-lib si Jesus ang tatay ong asno, pamaglatag ka tang mga taw tang mga lambong nira ong dalan para panawan na, bilang padengeg ong nandia pario ta tatang adi. 37Asing alenget da si Jesus ong Jerusalem, ong dalan ang pababak ong Bokid tang Kaoliboan, kadoro-doroan da tang mga sinagpan na. Dorong pisan ang kalipay nira ig pamansiteg tanirang tanan ang pamagdayaw ong Dios tenged ong mga makabebereng ang mga bagay ang inita ra nira. 38Ganing tanira, "Dayawen tang ading kiminabot mandian ang sinobol tang Dios! Kao-yan ong langit! Dayawen tang Dios!" 39Ganing ong ni Jesus tang pirapang Pariseong don ong kayadian, "Maistro, samblengen mo tang mga sinagpan mo!" 40Piro siminabat si Jesus, "Agganingo ong nindio, mga magipes tanira, ang mga bato ya ray mamansiteg ang mamagdayaw ong yen." 41Asing alenget da si Jesus ong siodad ig gatorongan na ra, ini-yakan na ra tang Jerusalem. 42Ig ganing tanandia, "Ay yamong mga taga Jerusalem! Mga nata-wanan mi ka rin lamang ong kaldaw ang na mga onopa tang mapagtorol ta kao-yan ong banoa mi! Piro maski ngani mandian, midio may pagdapa pa ong mga kinaisipan mi agod indi amo mangaintindi. 43Komabot tang kaldaw nga ang logar mi palibotan tang mga kasoay mi, ig a-lawan amo nira ong dobali may dobali agod anda rang pisan ay malapotan mi. 44Yamong tanan atan ong teled, patayen amo nira ig lobot nirang gebaen tang siodad mi may ang alalawig ang mga padir na. Anda enged ay mabo-wan ong mga batong pamagtara-paw ta-pawan ang asia. Tenged indi inintindi mi tang pagkabot tang Dios para ilibri amo." 45Pagakabot nira ong Jerusalem, siminled si Jesus ong Timplo ig pinalayas na tang tanan ang pamagpabakal ta mga ayep ang igsaragda don. 46Ganing tanandia ong nira, "Ga-tang ong Sagradong Kasolatan, ang balay tang Dios logar ang parangadian. Piro yamo, bindoat mi rang paragsirimetan ta mga takawan!" 47Kaldaw-kaldaw, pagtoldok si Jesus ong teled tang Timplo. Ang mga pangolokolo ong mga padi, ang mga manigtoldok tang Katobolan, asta ang mga pangolokolo ong banoa, pamagdilem ta midios agod mapapatay nira si Jesus. 48Piro anday naboat nira tenged pisan ang gangawili tang tanan ang taw ang mamasi ong nandia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\