Lucas 2

1Ong mga timpong asi, nagpapanaw ta ordin tang alawig ang ading si Agosto ang magpalista tang tanan ang taw ong mga banoang gasakepan tang Roma. 2Narin tang primirong palista, ig nainabo asing si Cirenio tang gobirnador tang Siria. 3Animan namansiolik tang kada tata ong sadiling banoa nira para magpalista. 4Ig nagalin ong Nazaret sakep tang Galilea, nagbiahi si Jose ong Betlehem sakep tang Judea, don ong banoang pinanganan tang Ading si David. Napaning don si Jose tenged tanandia tata ong mga inampo ni David. 5Aroman nang minolik para magpalista si Maria, ang pinagampangan dang magimong katawa na. Asing oras ang asi, palanganaen da lamang si Maria, 6ig asing don da tanira ong Betlehem, kiminabot tang oras ang mangana ra. 7Nangana tanandia tang kakan ang ana na, tatang molang lali. Binongot na ta ga-net ig pinalbog na ra lamang ong tatang palamanganan ta ayep, tenged anda ray logar para ong nira ong balay ang agpabayadan. 8Don ong logar ang asi may mga taw ong patag, ang pamagpolaw ig pamagbantay tang mga karniro nira. 9Mintras don tanira, may tatang anghil tang Gino ang golping napaita ong talongan nira, ig nangayag ta mo-ya tang sinag tang Gino ong palibot nira. Animan pisan ang pinangeldan tang mga manigbadbad. 10Piro ganing tang anghil ong nira, "Indi amo meled. Mamasi amo! Yo, may ibalitao ong nindio ang doro kasinlo, ang magtorol ta kambengan ong tanan ang taw. 11Tenged pinangana mandian ang labi ong banoa ni David tang Maniglibri mi. Tanandia tang Gino ig ang Cristong aggelaten. 12Don itaen mi tang tatang molang agbongoton ta ga-net ig pinalbog ong palamanganan ta ayep. Asia tang magimong tanda para mata-wanan ming matod tang bibitalao." 13Pagabitala lamang tang anghil, golping napaita tang kadoro-doroan pang anghil ang namagalin ong langit. Pamagdayaw tanirang tanan ong Dios ang ganing, 14"Dayawen tang Dios ong kalawig-lawigan ang langit, ig tarin ong tanek magkatinir ta kao-yan tang mga taw ang galiliagan na." 15Asing nangapamagalin da tang mga anghil ang namansibalik ong langit, namagampang-ampang tang mga manigbadbad, "Maytara ong Betlehem! Telekan ta tang mga nainabong nang pinatako ong yaten tang Dios." 16Animan nagdali-dali tanirang napaning ong Betlehem. Don kinabotan nira si Maria may si Jose, ig inita nira tang molang lolbog ka kaman ong palamanganan ta ayep. 17Oman sinayod nira tang inaning tang anghil ong nira natetenged ong mola. 18Nangabereng tang tanan ang nangabasi tang inaning tang mga manigbadbad. 19Piro si Maria, lindoak nang lagi ong isip na tang tanan ang mga bagay ang na, ig pirming agpaino-inon na. 20Ang mga manigbadbad namagbalik ong obra nira, ig dorong pasalamat nira ig pagdayaw ong Dios tenged ong tanan ang inita nira. Tenged mga onopa tang inaning ong nira tang anghil, ya ka enged tang inita nira. 21Asing yawalo rang kaldaw, pinatorian da tang mola ig pinaranan ta Jesus. Narin tang aran ang sindol tang anghil asing anda pa tanandia ong sian ni Maria. 22Oman, kiminabot da tang kaldaw ang magboat tanira tang sirimoniang sigon ong Katobolan ni Moises para magimong limpio tang nanay. Animan napaning da Jose ong Jerusalem, ingkelan ka nira tang mola para iprisintar ong Dios. 23Tenged ganing ong Katobolan tang Dios, "Kada kakan ang lali kaministiran ang itagana para ong Dios." 24Animan asing don da tanira ong Timplo, nagbolontad tanira sigon ong Katobolan para ong sirimonia tang pagpalimpio. Ang agpa-dolon don ay magkatawang lare obin doroang marapating mola pa. 25Mandian don ong Jerusalem may tatang mepet ang aran na si Simeon. Madinioson tanandia ig masinomanen ong mga tobol tang Dios. Pagelat tanandia ong kaldaw ang maglibri tang Dios ong Israel. Ig pirmi ong nandia tang Ispirito Santo. 26Pinatako rang lagi tang Ispirito Santo ong ni Simeon ang indi tanandia mapatay asta indi itaen na tang Cristong pinangako tang Dios ang komabot. 27Mandian, aggekelan si Simeon tang Ispirito Santo ang tenled ong Timplo. Ig asing e-lan don si Jesus tang mga ginikanan na para boaten tang agpa-dolon ong Katobolan, 28sinapopo ni Simeon tang mola, ig nagdayaw ong Dios ang ganing, 29"Mandian Gino, maski bawieno ra nio, yo ang torobolon mo, kontinto ra. Tenged sigon ong pangako mo, 30initao ra ong yen ang mga mata tang Maniglibri ang sinobol mo. 31Sinagana mo tanandia ong talongan tang tanan ang taw. 32Tolok tanandiang magtorol ta kayagan ong domang mga nasion, ig magtorol ta mabael ang dengeg ong banoa mong Israel." 33Nabereng ta mo-ya tang mga ginikanan ni Jesus ong inaning ni Simeon natetenged ong ana nira. 34Oman binindisionan tanira ni Simeon ig ganing ong ni Maria, "Maria, tandan mo na. Ang molang na pinilik tang Dios. Yading mga inampo ni Israel ang madagpa ig mapatay natetenged ong nandia, ig yadi kang kendeng agod malibri. Tanda tanandiang nagalin ong Dios, piro dorong mamangontra ong nandia. 35Ong maning ta si mata-wanan tang aggisipen nira. Ig yawa Maria, midio sa-saken ta ta-bat tang popotokon mo ong sobrang pagsinti." 36Mandian may tatang propitang babay ang don ka ong Timplo, ang aran na si Ana. Tanandia ana ni Fanuel, ig tata ka ong mga inampo ni Aser. Doro ra kamepet si Ana. Pitong takon lamang tanirang naga-pen tang katawa na, 37nabalo tanandia. Ig mandian walompolok may epat dang takon tang idad na. Pirmi tanandia ong Timplo, kaldaw may labi, ang pagdayaw ong Dios ig pagpaletem mintras pangadi. 38Ong oras kang asi ang don pa da Jose, napalenget tang mepet ig nagpasalamat ong Dios. Ig mimpisa don, pirmi tanandiang pagsayod natetenged ong molang si Jesus ong tanan ang taw ang pamagelat kang maglibri tang Dios ong Jerusalem. 39Asing naboat da ni Jose may ni Maria tang tanan ang dapat boaten nira sigon ong Katobolan tang Dios, minolik tanira ong banoa nira, ong Nazaret sakep tang Galilea. 40Don nambael ig namoirsa tang mola. Ponok tanandia ta kinata-wanan ig inaloyan tanandia tang Dios. 41Takon-takon, kada Pista tang Pagta-lib tang Anghil, ang mga ginikanan ni Jesus pamamista ong Jerusalem. 42Animan asing tampolok may doroa rang takon si Jesus, namista ka tanira sigon ong naogalian nira. 43Pagatapos tang pista, asing pamansiolik da tanira, napabo-wan si Jesus ong Jerusalem, ang indi nata-wanan tang mga ginikanan na. 44Ang kalaom nira, tatabid lamang tanandia ong domang mga karomanan nira. Animan, diritso ka tang panaw nira asta kinabotan ta nagapon ba-lo nata-wanan nira ang belag pala ta aroman nira. Dinilem nira si Jesus ong mga kaparintian ig kailala nira. 45Asing indi inita nira, nagbalik tanira ong Jerusalem para dilemen don. 46Pagata-lib tang tolong kaldaw ba-lo natoman nira don ong Timplo. Kakarong tanandia aroman tang mga manigtoldok, ang pamasi ig pane-ma ong nira. 47Gangabereng tang tanan ang taw ang gangabasi ong nandia tenged ong kinata-wanan na ig ong mga sabat na. 48Asta ang mga ginikanan na, nangabereng ka asing itaen nira tanandia don. Ganing ong nandia tang nanay na, "Anao, angay maning ta na tang bindoat mo ong yamen? Doro rang ka-tekan tang kolo amen ang pagdilem ong nio!" 49Piro siminabat si Jesus, "Angay agdilemeno nindio? Indi amo gatako ang dapat tarino ong balay tang Tatayo?" 50Piro indi naintindian nira tang maliag nang yaning. 51Oman, siminabid da si Jesus ong nirang minolik ong Nazaret, ig pirming masinomanen tanandia ong mga ginikanan na. Piro agpaino-inon ang pirmi tang nanay na tang tanan ang mga bagay ang na. 52Diritso tang pagbaraelen ni Jesus. Mas nagdolang tang kinata-wanan na, ig mintras gaboay mas galipay ong nandia tang Dios asta ang mga taw.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\