Lucas 20

1Tatang kaldaw, mintras pagtoldok si Jesus ong mga taw don ong teled tang Timplo ig pagpatako tang Mo-yang Balitang nagalin ong Dios, pinalengetan tanandia tang mga pangolokolong padi may ang mga manigtoldok tang Katobolan, aroman ka nira tang mga mepet tang banoa. 2Ganing tanira ong ni Jesus, "Aningen mo ong yamen onopay podir mong magboat tang mga bagay ang na tarin ong Timplo. Sinopa tang nagtorol ong nio tang podir ang asia?" 3Ganing si Jesus ang siminabat, "Te-maen amo ka yen. Sabateno nindio. 4Ong aypa nagalin tang podir ni Juan para magboniag? Ong Dios bato obin ong taw?" 5Ig namagampang-ampang tanira mga onopay isabat nira. Ganing tanira, "Mga aningen ta 'nagalin ong Dios,' maning ka tanandia ong yaten 'Oman, angay indi amo namagparet ong ni Juan?' 6Piro mga maning ita 'nagalin ong taw,' banggilen ita tang tanan ang taw. Tenged pamagparet tanirang si Juan propita tang Dios." 7Animan siminabat lamang tanira ang ganing, "Indi ami gatako." 8Ig ganing si Jesus ong nira, "Mga maning don, indio ka magbeg ong nindio mga ong aripa pagalin tang yen ang podir ang magboat tang mga bagay ang na." 9Oman inistoria ni Jesus ong mga taw tang palimbawang na. "May tatang taw ang nagloak ta mga obas ong tanek na. Pagatapos, inintriga na tang kaobasan ong mga agsador, ba-lo tanandia nagbiahi ong alawid ang logar ig naboay don. 10Asing timpo rang igparangalap, sinobol na tang tatang torobolon na para mangomit tang parti na. Piro pagkabot don, binogbog tang mga agsador tang torobolon ang asi ig pinaolik nirang anday ekel na. 11Oman nanobol si tang may nandia ong tata pang torobolon na. Piro binogbog si ka nira tang torobolon ang na, pinaeyak ig pinaolik kang anday ekel na. 12Mandian, nanobol pa ka enged tang may nandia ong ya-long torobolon na. Narin sinibatan nira, tapos sinolmon ong loa tang kaobasan. 13Oman ganing tang may nandia ong sadili na, 'Onopa bato tang boateno? Mo-ya pa sigoro, ang palanggao ang anao ra lamang mismo tang tobolono don. Balampa galangen nira tanandia.' 14Piro asing itaen tang mga agsador tang ana nang gingabot da, ganing tanirang namagampang-ampang, 'Asia ra tang manonobli! Patayen ta tanandia agod magimong yaten da tang kaobasan ang na.' 15Animan dinep ang lagi nira, ginoyodan ong loa tang kaobasan ig don pinatay. "Mandian," ganing si Jesus, "onopa bato tang boaten tang may nandia tang kaobasan ong mga agsador ang asi? 16Ang boaten na, molik tanandia ig pamatayen na ka tanira! Oman yintriga na si ong doma tang kaobasan na." Pagabasi tang mga taw, ganing tanira, "Balampa ra lamang anda kay mainabong maning ta si!" 17Pina-dekan tanira ni Jesus ig ganing, "Mga maning don tang agganing mi, onopa bato tang maliag yaning tang ga-tang ang narin ong Sagradong Kasolatan: 'Ang batong pinlek tang mga manigpa-deng tang balay, Yay ang ginamit tang Dios ig nagimong kaimportantian ong tanan ang batong pagpabaked tang balay.' 18Ang mabegtak ong batong narin, malapik-lapik. Ig ang mabegtakan ta sia, maremek-remek ang enged!" 19Ang kaliliagan tang mga manigtoldok tang Katobolan ig ang mga pangolokolo ong mga padi, don ang lagi depen da nira si Jesus, tenged naintindian nirang tanira tang agpataman tang palimbawang asi. Piro gengeldan tanira ong mga taw. 20Animan namagelat kang lagi tanira ta timpo. Nanol tanira ta pirapang taw ang magpaita-itang pamagdilem ta kamatodan, agod depdepen nira si Jesus ong mga pamitala na, oman dayon dang idimanda nira ong gobirnador. 21Ganing tang mga sinolan ang asi ong ni Jesus, "Maistro, gata-wanan amen ang poros matod tang agbibitala mo ig agtotoldok mo. Pario tang pagpama-dek mo ong tanan, ig agtotoldok mo lamang tang kamatodan natetenged ong kaliagan tang Dios ang boaten ta mga taw. 22Animan, mga ong nio, sigon ong Katobolan ta, tama ka bato ang itang mga Judio magbayad ta bois ong Adi tang Roma obin indi?" 23Piro gata-wanan ni Jesus tang aggisipen nirang malain. Animan ganing ong nira, 24"Ipaita mi ong yen tang tanga koartan. Ninopang itsora ig aran tang nasolat atan?" "Ang Adi tang Roma," tang sabat tanira. 25Ig ganing si Jesus, "Mga maning don, i-dol mi ong adi tang para ong adi, ig i-dol mi ong Dios tang para ong Dios." 26Animan indi nadep nira si Jesus ong mga pamitala na ong talongan tang mga taw. Ig ong kabereng nira ong sabat ni Jesus, nagipes da lamang tanira. 27Oman, may atan kang mga Saduseo ang namampaning ong ni Jesus para mane-ma. Tanira tatang sikta tang mga Judio ang indi pamagparet ang maboing moman tang mga patay. 28Ganing tanira ong ni Jesus, "Maistro, may tobol ang sinolat ni Moises para ong yaten ang ganing, mga mapatay tang lali ang anday ana nira tang katawa na, ang logod tang lali dapat katawaen na tang babay ang asing nabalo, agod magkatinir tanira ta ana para ong laling napatay. 29Mandian, may pitong mamaglogod ang poros lali. Nangatawa tang kakan ig napatay ang anday ana nira. 30Oman ang yadoang logod nangatawa ong babay ang nabalo, piro napatay si kang anday ana nira. 31Maning ka ta si tang nainabo ong ya-lo, sa-sad ong yapito. Ang pitong mamaglogod, napangatawa ong babay ig poros nangapatay ang anday ana nira. 32Asing ori ra, ang babay napatay ka. 33Mandian, ong oring kaldaw, mga boien ang moman tang mga patay, sinopa ong nirang pito tang magimo sing katawa tang babay? Tenged tanirang tanan nagimong katawa na." 34Ganing si Jesus ang siminabat, "Tarin ong kalibotan ang na, pangatawa ig agkatawaen tang mga taw. 35Piro ang mga lali ig mga babay ang magapil ong mga dapat ang boien ang moman agod e-lan ong dobaling kaboi, indi ra tanira mamagkaratawan. 36Indi ra ka tanira mangapatay tenged pario ra tanira ong mga anghil. Tanira mga ana tang Dios, animan binoi tanirang moman. 37Si Moises mismo nagpamatod nga ang mga patay agboien ang oman. Tenged ong istoria nang natetenged ong dibabak ang papa ta ayo, ginoyan na tang Gino ta 'Dios ni Abraham, Dios ni Isaac, ig Dios ni Jacob.' 38Piro ang Dios, belag ta Dios tang mga patay. Tanandia Dios tang mga boi. Ig ong pama-dek tang Dios boi tang tanan ang taw." 39Ganing tang domang mga manigtoldok tang Katobolan don, "Maistro, kasinlo tang sabat mong asia!" 40Ig anda ray mangas ang mane-mang moman ong nandia. 41Ganing ong nira si Jesus, "Monopa maning ta nga ang Cristo Inampo ni Ading David? 42Si David mismo tang naganing ong libro tang mga Kanta, 'Ganing tang Ginong Dios ong yen ang Gino: Komaronga ong yen ang to, 43asta ra lamang pasokono ong nio tang tanan ang kasoay mo.' 44Mandian, mga 'Gino' tang ginoy ni David ong Cristo, monopa maning ta ang tanandia inampo ni David?" 45Mintras pamamasi pa tang dorong taw ong ni Jesus, ganing tanandia ong mga sinagpan na, 46"Magandam amo ong mga manigtoldok tang Katobolan ni Moises. Dorong kalipay nirang magpanaw-panaw ang paglambong ta marimaboat. Ig doro kang kaliliag nirang salodoan tang mga taw ong plasa. Mga ong simban ig ong mga kombida, ang kaliliagan nira, komarong ong masisinlong kalarongan ang para ong mga importanting taw. 47Agkalawen nira tang mga pagkabetang tang mga babay ang balo, asta ang balay nira. Oman pamagpaita-ita ang tanira moro-ya ong pagpangadi nira ta dorog kaboat ong talongan tang mga taw. Animan magimong mas mabelat pa tang silot ong nira!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\