Lucas 21

1Don pa ka si Jesus ong Timplo. Pagpa-dek na, inita na tang mga manggaden ang pamagbo-log tang mga bolontad nira ong beretangan ta koarta. 2May inita na kang tatang babay ang balo ang doro kalised ang nagbolontad ta doroang sinsilio. 3Ganing si Jesus, "Ong kamatodan, ang babay ang asia tang nagbolontad ta mas mabael pa ong nirang tanan. 4Tenged tanira, ang sindol nira ang gasobra ra lamang ong kaministiran nira. Piro ang balong na, maski malised lamang, sindol na pa tang tanan ang para ong pangaboian na." 5Agpagampangan tang doma ong mga sinagpan ni Jesus tang Timplo. Kasisinlo ono tang mga mababael ang batong ginamit don, asta ang mga dikorasion na ang sindol tang mga taw. Animan ganing si Jesus, 6"Ang mga gitaen ming asia, komabot tang timpong anda enged ay mabo-wan ong mga batong pamagtara-paw ta-pawan ang asia. Mangapegnak ang tanan!" 7Nane-ma tanira ong ni Jesus, "Maistro, tanopa mainabo tang inaning mong mapegnak tang Timplo? Ig onopay mga pasinial mga alenget dang mainabo tang mga bagay ang asia?" 8Siminabat si Jesus ang ganing, "Magandam amo agod indi amo maloko ta maski sinopa. Tenged yading mamansikabot ang magekel tang arano, ig kada tata magpailala ang maning, 'Yo tang Cristo!' ig 'Kiminabot da tang oras!' Indi amo enged mamagparet ong nira. 9Indi amo mangelba mga mabalita amo ta mga gira ig mga golo. Ang mga bagay ang na kaministiran ang mainabo, piro belag pa ta sia tang kataposan tang kalibotan." 10Ig ganing pa tanandia, "Mamaggiran tang mga nasion ig mamagkorontran tang mga inadian. 11Manlinog ta dorog kapoirsa, ig mangapatay tang mga taw ong kada logar tenged ong letem ig ong mga masit. May makaeled ang mga bagay ig makabebereng ang mga pasinial ang itaen ong langit. 12"Piro ba-lo mainabo tang tanan ang asi, depen amo ig papagpinitinsiaen tenged lamang ong pagto mi ong yen. E-lan amo ong mga osgado ig prison amo nira. Ig natetenged ka ong pagto mi ong yen, patalongaen amo ka nira ong mga adi ig ong mga gobirnador. 13Ig don ya ray ang oras ang mapagpamatod amo ong nira tang natetenged ong yen. 14Piro i-tang ming lagi ong isip mi ang indi amo magpalibeg tang kolo mi mga monopa tang pagdipinsa mi ong sadili mi. 15Tenged yo tang magtorol ong nindio ta kinata-wanan ig kaosayan ang somabat ong nira, agod indi amo kontraen obin soplaken ta maski sinopa ong mga kasoay mi. 16Ang mga ginikanan mi, mga logod, mga kaparintian ig mga tangay mi, yay ang magtraidor ong nindio ig magintriga ong osgado. Ig ang doma ong nindio ipapatay ang enged. 17Asilagan amo tang tanan tenged ong pagto mi ong yen. 18Piro maski maning don, ta-lingan amo pa enged tang Dios agod maski ang tang naet ong boa mi indi ma-lek. 19Animan agoantaen mi lamang tang tanan ang asia agod marisibi mi tang kaboing anday kataposan." 20Ganing pa si Jesus, "Mga itaen mi ra nganing agpalibotan da ta mga sondalo tang siodad tang Jerusalem, mata-wanan mi rang alenget dang distroson. 21Ong kaldaw ang asi, ang mga taw ang pamansistar tarin ong Judea kaministiran mamanikad dang lagi ong kabobokidan. Ig ang asi ong teled tang Jerusalem, dapat mamansiloa rang lagi, ig ang mga asi ong mga koma, indi ra mamansi-led ong siodad. 22Tenged asi ya ray ang mga kaldaw tang pagsiriloton, para mainabo tang tanan ang ga-tang ong Sagradong Kasolatan. 23Ong mga kaldaw ang asi, kailo ka tang mga pamagabdet asta ang mga pamagpatiti! Tenged komabot tang sobrang kaliwagan ong kalibotan ang na. Ig matalapoan da tang mga inampo ni Israel tang kasisilagen tang Dios. 24Mangapatay tang doma ong gira, ig ang doma biagen, oman e-lan ong sari-saring mga banoa. Ig ang Jerusalem ma-mok ta mga taw ang belag ta Judio ang mandegdeg ong mga gangabo-wan don, mintras agpagnan pa tanira tang Dios." 25Ganing pa si Jesus, "May mga pasinial ang itaen mi ong kaldaw, ong bolan, asta ong mga bitokon. Ig tarin ong tanek, mamansieled ig mangataranta tang mga taw ong kada logar tenged ong lampak tang mababael ang langeb. 26Kentang tang mga taw ong sobrang eled nira ang onoray mainabo tarin ong kalibotan. Tenged pakedegen tang tanan ang bagay ang aggitaen ong langit. 27Ig yo, ang Ana ta Taw, itaeno ang tatabid ong tatang onom ang pabalik ong kalibotan, ang pagekelo tang makabebereng ang gaem ig kadengegan. 28Mga magimpisa rang mainabo tang mga bagay ang na, mangalipay amo ra ig magelat-elat, tenged alenget da tang pagrilibrien tang Dios ong nindio." 29Inistoria pa ni Jesus tang palimbawang na. "Telekan mi tang papa tang igos, ig ang domang papa ta ayo. 30Mga itaen mi ra ngani narin ang pangolbot da, gata-wanan ming alenget da tang koarisma. 31Pario ka ta si, mga itaen mi ra nganing gainabo ra tang mga bagay ang inaningo ong nindio, mata-wanan ming alenget dang maggaem tang Dios bilang adi. 32Tandan mi: May doma ong mga taw ang gangaboi mandian ang kabotan pa nira tang mga bagay ang nang mainabo. 33Malipat tang langit may ang tanek, piro ang yen ang mga bitala magpadayon ang anday kataposan." 34Ganing si Jesus ong nira, "Bantayan mi tang mga sadili mi, itaben ya ra lamang ay maboat mi ang magpagosto amo tang kalipay, magpabaleng ig magdemdem tang mga irintindien mi ong kaboi mi tarin ong kalibotan. Oman golpi among kabotan tang kaldaw ang asi ang indi amo nabantay. 35Tenged ang tanan ang taw ong ta-paw tang kalibotan, kabotan ang enged tang kaldaw ang asi ang gelaten nira. 36Animan magbantay amo ong tanan ang oras. Mangadi among pirmi para oldan amo ta mapoirsang nem ong pagtaralongaen mi tang tanan ang kaliwagan ang komabot. Ig mga mata-liban mi si, indi amo maeyak ang tomalonga ong yen, ang Ana ta Taw." 37Kaldaw-kaldaw pagtoldok si Jesus ong Timplo. Mga apon da, pagalin tanandia ong siodad ig don gapoyat ong Bokid tang Kaoliboan. 38M?ga pa ong damal-damal, pamansipaning da tang mga taw don ong Timplo para mamamasi ong nandia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\