Lucas 22

1Galenget da tang bispiras tang Pista tang Tinapay ang Anday Pampalsa na. Ang bispiras ang na yay ang aggoyan Pista tang Pagta-lib tang Anghil. 2Ang mga pangolokolo ong mga padi may ang mga manigtoldok tang Katobolan, pirming pamagdilem ta midios para mapapatay nira si Jesus ang indi magkagolo, tenged gengeldan tanira ong mga taw. 3Oman, ginaeman da ni Satanas si Judas ang aggoyan ta Iscariote, tata ong tampolok may doroang apostolis. 4Nagpanaw si Judas ig nagigampang ong mga pangolokolo ong mga padi may ong mga kapitan tang mga goardia tang Timplo mga monopa yintriga na si Jesus ong nira. 5Nangalipay tanira ta mo-ya ig naganing tanirang oldan nira ono si Judas ta koarta. 6Napaoyon tanandia, ig nagimpisa rang nagelat ta tamang timpo para maintriga na si Jesus ang anday matako. 7Kiminabot da tang bispiras tang Pista tang Tinapay ang Anday Pampalsa na, kaldaw ang pagpatay ta mga karniro para ong Pista tang Pagta-lib tang Anghil. 8Sinobol ni Jesus si Pedro may si Juan ig ganing ong nira, "Panaw amo ig magsimpan amo ta yapon ta para ong pista." 9"Ong ari ami pa magsimpan tang yapon ta?" tang te-ma nira ong nandia. 10Siminabat si Jesus, "Paning amo ong lansangan. Don may mabagat ming tatang laling pagtakan ta tang bangang wi. Datonon mi tanandia, ig don ong balay ang teldan na, 11aningen mi tang may nandia tang balay, 'Pagpate-ma tang Maistro mga aripa tang koartong panaponan na mandian ang pista, aroman na tang mga sinagpan na.' 12Asia itoldok na ong nindio tang tatang marogal ang koarto ong dibabaw ang may mga garamiten dang lagi don. Don amo magsimpan." 13Animan napanaw da tanira ig ang onopay inaning ni Jesus ya kay ang kinabotan nira. Ig nagsimpan tanira tang panapon nira para ong pista. 14Asing kiminabot tang oras, kiminarong da si Jesus para manapon aroman na tang mga apostolis na. 15Ganing si Jesus ong nira, "Naboayo rang gaildaw ang maka-pen amo yen mandian ong panapon tang Pista tang Pagta-lib tang Anghil, ba-l? magpinitinsia. 16Agganingo ong nindio, indio ra moman ang mamangan ta na asta indi mainabo don ong inadian tang Dios tang matod ang maliag yaning tang pistang na." 17Oman bindiotan na tang tatang kopang bino ig pagatapos ang nagpasalamat ong Dios, sindol na ong mga sinagpan na. Ganing tanandia, "Risibien mi narin, ig pagparti-partian mi. 18Agganingo ong nindio, mimpisa mandian, indio ra moman ang manginem ta binong maning ta na ang pagalin ong obas, asta indi komabot tang kaldaw ang maggaem da tang Dios bilang adi." 19Oman, namisik tanandia ta tinapay ig nagpasalamat si. Pinisi-pisi na ig sindol na si ong nira ang ganing, "Na tang yen ang sinangoni ang agbobolontad para ong nindio. Boaten mi narin bilang pagdemdem ong yen." 20Pagatapos nirang nanapon, maning si ka don tang bindoat na ong bino. Bindiotan na si tang kopa ig minaning, "Na tang ba-long inigoan tang Dios para ong nindio, ang agpabakeden tang yen ang dogo, ang mailat para ong nindio. 21"Piro tandan mi. Ka-pen ta tarin ang pamangan tang magtraidor ong yen. 22Yo, ang Ana ta Taw, mapatay sigon ong plano tang Dios. Piro kailo ka tang taw ang magtraidor ong yen!" 23Ig namagtere-ma te-man tanira mga sinopa ong nira tang magboat ta maning ta si. 24Pagatapos ta si, namagdiskosionan tang mga sinagpan na mga sinopa ong nira tang kaimportantian. 25Ganing si Jesus ong nira, "Ang mga adi tarin ong kalibotan mareges ang manobol ong mga sinakepan nira. Ig ang mga pamaggaem, galiliag pa tanirang goyan 'tangay tang banoa.' 26Piro indi amo magogali ta maning ta sia. Ang ga-tang ong alawig, dapat tanandia tang magpababak, ang midio ogali ta tatang karian. Ig ang pangolokolo, dapat tanandia tang magsirbi ong mga aroman na. 27Sinopa bato tang taw ang mas alawig tang dengeg na? Ang kakarong ong lamisan obin ang pagsirbi ong nandia? Belag bato ta asing kakarong? Piro ang yen ang ogali tarin ong nindio, ogali ta tatang torobolon. 28"Yamo, pirmi among aromano ong tanan ang mga pagsobok ong yen, ig indio bino-wanan mi. 29Ig tenged sindolano tang yen ang Tatay ta podir ang maggaem, oldan amo ka yen ta podir ang maggaem. 30Mamangan amo ig manginem ang ka-peno ong yen ang Inadian, ig komarong amo ong mga trono para magekel ig magosgar ong tampolok may doroang tribo ang nagalin ong dogo ni Israel." 31Oman minaning si Jesus ong ni Simon, "Yawa, Simon, mamasia! Pina-dol ni Satanas ig pinagnan tanandia ang sobokan amo nandiang tanan. 32Piro pinangadiong indi malipat tang pagtalig mo ong yen. Ig mga nagbalik da tang nem mo ong yen, papoirsaen mo ka tang nem tang mga logod mo." 33Siminabat si Pedro, "Magino, simpano rang mapriso ig mapatay ang aroman mo." 34Ganing si Jesus, "Tandan mo na, Pedro. Ba-lo manol?k tang mano mandian ang garamal, ma-long bisisang magbo-li ang maning india gailala ong yen." 35Pagatapos, sine-ma tanira ni Jesus, "Asing sinobol amo yen ang anday ekel ming binagteng, poyo-poyo ig rapak, kinorang amo ta maski onopa?" "Anda, Magino," tang sabat nira. 36Ganing ka si Jesus, "Piro mandian, mga may binagteng obin poyo-poyo, e-lan mi. Ang anday ged, dapat ipabakal na tang lambong na ig mamakal. 37Tenged agganingo ong nindio, kaministiran mainabo ong yen tang nasolat ong Kasolatan, ang ganing, 'Binilang tanandia ong mga kriminal.' Tenged gainabo ra tang tanan ang nasolat natetenged ong yen!" 38Oman ganing tang mga sinagpan na, "Gino, nani ra tang doroa nga gedan!" Ig ganing si Jesus, "Tama ra sia!" 39Pagatapos ta si, nagalin si Jesus ig napaning ong Bokid tang Kaoliboan, pario tang agboaten nang pirmi. Siminabid ka tang mga sinagpan na. 40Pagakabot don, ganing si Jesus ong nira, "Mangadi amo ang indi amo madeg ta tokso." 41Oman napaning tanandia ong tokawan don ong alawid-lawid. 42Dayon ang liminod ig nagampo ong Dios ang ganing, "Tatay, mga maimo lamang, indio ra papasaren mo ong kaliwagan ang na. Piro belag tang yen ang kaliagan tang dapat ang matoman, kondi ang kaliagan mo." 43[Napaita ong nandia tang tatang anghil ang nagalin ong langit, ig pinapoirsa tang nem na. 44Agliwagan tanandia ta mo-ya, animan nangadi pa enged bogos ong nem na. Totorok ong tanek tang inang na, ang midio mababael ang patak ta dogo.] 45Kimindeng tanandia pagatapos nang nangadi ig nagbalik ong mga sinagpan na. Kinabotan na tanirang gangapoyat tenged ong sobrang pagsinti nira. 46Ganing si Jesus, "Angay gangapoyat amo? Mambangon amo ig mangadi agod indi amo madeg ta tokso." 47Asing bibitala pa si Jesus, kiminabot da tang dorong taw. Ang panokaw-tokawan si Judas, ang tata ong tampolok may doroang apostolis na. Napalenget si Judas para itongan na si Jesus. 48Piro ganing ong nandia si Jesus, "Traidorono pala nio, yo, ang Ana ta Taw, ong tatang itong?" 49Asing itaen tang mga sinagpan na ang aroman na mga onopa tang mainabo, ganing tanira, "Magino, bomatok ami ra?" 50Ig dayon ang laging tinagpas tang tata ong mga aroman na tang torobolon tang kalawigan ang padi, ig nalampong tang talinga nang to. 51Piro ganing si Jesus, "Tama ra sia!" Tapos inapap ni Jesus tang talinga tang torobolon ig nago-ya. 52Oman minitala si Jesus ong mga pangolokolo ong mga padi ig ong mga kapitan tang mga goardia tang Timplo, asta ong mga mepet tang banoa. Tenged tanirang tanan namansipaning don para depen tanandia. Ganing si Jesus ong nira, "Angay? Yo, kriminalo ang pamagekel amo ta mga ispada may pamalo? 53Kaldaw-kaldaw pagtoldoko ong Timplo, ig don amo ka, piro angay indiong lagi dinep mi? Piro timpo mi ra mandian, ig paggaem da tang kalainan." 54Oman dayon dang dinep nira si Jesus ig ingkelan nira ong balay tang kalawigan ang padi tang mga Judio. Si Pedro pala dadaton ong nira, piro don lamang ong alawid-lawid, asta na-led ong kodal. 55Asing napadet da tang apoy ong ka-ngan tang ge-ley ang plasa, kiminarong tang mga taw ong binit na, ig minimbeng da ka si Pedro ong nira. 56Inita tanandia ta tatang torobolon ang babay don. Pinanengnengan na si Pedro ta mo-ya ig minaning ong mga taw don, "Ang taw ang na aroman ka ni Jesus!" 57Piro nagbo-li si Pedro. Ganing tanandia, "Abaw, indio ngani gailala ong taw ang asing agganingen mo!" 58Indi naboay, inita si ka tanandia tang tatang lali ig ganing, "Yawa tata ka ong mga aroman na!" Piro siminabat si Pedro, "Yawang tawa! Belago baya ta aroman tang taw ang asi!" 59Pagata-lib ta mga tang oras, rineges pa ka enged tang tatang taw, "Ang taw ang na, aroman ang enged ni Jesus! Tata kang taga Galilea!" 60Piro siminabat si Pedro, "Way inayo! Anday kalibotano tang onopay agbibitala mo!" Indi pa gatapos tang bibitala na, golping timinolok tang mano. 61Minalied tang Gino ig pina-dekan na si Pedro, ig nademdeman da ni Pedro tang inaning tang Gino ang ganing, "Ba-lo manol?k tang mano mandian ang garamal, ma-long bisisang maning ang india gailala ong yen." 62Ig nagalin si Pedro ang dorong i-yak na. 63Mandian, asing oras kang asi, si Jesus agginsolton ig agpatakan tang palo tang mga pamagbantay ong nandia. 64Pinedengan nira ig ganing ong nandia, "Abir, pinton mo mga sinopay pamalo ong nio!" 65Ig yadi pang mga malalain ang bitala tang agganing nira ong nandia. 66Pagaramal, namagbaragat-bagat tang mga mepet tang mga Judio ig ang tanan ang mga opisialis tang banoa, aroman nira tang mga pangolokolong padi ig ang mga manigtoldok tang Katobolan. Oman pinatalonga si Jesus ong nirang tanan ig sine-ma nira ang ganing, 67"Magbega ra ong yamen! Yawa ra tang Cristo?" Siminabat si Jesus, "Begen amo man yen, indi amo ka magparet. 68Ig mga te-maen amo man yen, indi amo ka somabat. 69Piro mimpisa mandian, yo, ang Ana ta Taw, komarongo ra ong to tang Makagagaem ang Dios." 70Ig ganing si tanirang tanan ang nane-ma, "Maliag mong yaning, yawa tang Ana tang Dios?" Ganing si Jesus, "Yamo ra ka tang naganing ang yo ka kaman." 71Oman ganing tanira, "Onopa pay domang pamatod pang dilemen ta? Binasi ta rang nagalin ong sadiling anga na!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\