Lucas 23

1Oman namansi-deng da tanirang tanan ig ingkelan nira si Jesus ong talongan ni Pilato. 2Don masigbegay tanira tang mga riklamo nirang kontra ong ni Jesus. Ganing tanira, "Ang taw ang na, nadep amen ang pagdolo-dolo ta bitala ong yamen ang masig ka Judio. Kokontra tanandiang magbayad ta bois ong Adi tang Roma, ig pagpailala pa ong mga taw ang tanandia ono tang Cristo, maliag yaning tatang adi." 3Sine-ma ni Pilato si Jesus, "Onopa? Matod ang yawa tang adi tang mga Judio?" Siminabat si Jesus, "Yawa ra ka tang naganing." 4Oman ganing si Pilato ong mga pangolokolong padi ig ong mga taw, "Anday itaenong kakamalian tang taw ang na para sintinsian tanandia." 5Piro namagreges pa ka enged tang mga taw, ig ganing tanira, "Ong agtotoldok na, agsolsolan na tang mga taw ong bilog ang Judea. Inimpisan na ong Galilea ig mandian tarin da." 6Pagabasi ta narin ni Pilato ang nagalin ong Galilea si Jesus, sine-ma na mga taga Galilea kaman. 7Ig asing mata-wanan nang si Jesus gasakepan pala ni Herodes, ang pangolokolo ong Galilea, pinekel na ong taw ang asi. Tenged ong oras ang asi, n?ton ang don ka si Herodes ong Jerusalem. 8Nalipay ang pisan si Herodes asing pagaita na ong ni Jesus. Doro rang gabalitan na natetenged ong nandia, ig naboay da tang andem nang itaen na. Dorong kaliag nang magboat si Jesus ta mga milagro agod itaen na. 9Animan nane-ma tanandiang nane-ma ong ni Jesus, piro inding pisan siminabat si Jesus maski ge-ley lamang. 10Don ka tang mga pangolokolo ong mga padi asta ang mga manigtoldok. Sigi lamang tang pagbandan nira ong ni Jesus. 11Gine-ley ge-ley pa ni Herodes si Jesus ig inintirimis, aroman na tang mga goardia na. Ong ori, pinatokan nira si Jesus ta masinlong lambong ta adi ig binalik nira ong ni Pilato. 12Ong kaldaw kang asi, nagimo rang magtangay da Herodes ni Pilato, ang dati pagsoayan. 13Pinagoy ni Pilato tang mga pangolokolo ong mga padi ig ang mga pangolokolo ong banoa, asta ang mga taw. 14Ganing si Pilato ong nira, "Ingkelan mi tang taw ang na ong yen ong talak nang ganing amo initeg-iteg na tang mga taw ang mamanggolo. Inimbistigaro ong talongan mi, ig initao ang anday kamatodan tang mga agbabandan mi ong nandia. 15Maski si Herodes, maning ka ta si. Animan pinabalik na ong yaten. Ang taw ang na, indi dapat sintinsian ta kamatayen tenged anday talak na. 16Animan, palon da lamang tanandia ba-lo palpatan." 17[Maning ta si tang binitala ni Pilato, tenged kada Pista tang Pagta-lib tang Anghil, kaministiran ang magpalpat tanandia ta tatang priso para ong mga taw.] 18Piro delelengan ang namansiteg tang mga taw, "Patayen tang taw ang asia! Si Barabbas tang palpatan!" 19Si Barabbas ang na napriso tenged aroman tanandia tang mga ribildi asing namanggolo ong Jerusalem, ig namatay pa ta taw. 20Mandian, minitala sing oman si Pilato ong mga taw, tenged ang kaliliagan na si Jesus tang palpatan. 21Piro namansiteg si tang mga taw, "Ilansang ong kros! Ilansang ong kros!" 22Ya-long bisis dang minaning si Pilato ong nira, "Angay? Onopay bindoat nang malain? Anda kay initao ang talak na ang dapat tanandia patayen. Palon da lamang ba-lo palpatan." 23Piro mas sinodoan pa tang mga taw tang iteg nira, ig namagpareges tanirang dapat ilansang si Jesus ong kros. Ig ong kaboayan, napanonot da lamang si Pilato ong kaliagan tang mga taw ang pamansiteg. 24Animan sinintinsian na si Jesus sigon ong kaliliagan nira. 25Ig sigon ong agpa-dolon nira, pinalpatan na si Barabbas, ang taw ang nanggolo ig namatay pa ta taw. Oman inintriga ong nira si Jesus para boaten tang galiliagan nira. 26Asing ekel da nira si Jesus para ilansang, may nabagat nirang tatang taw ang nagalin ong bokid. Na si Simon ang taga Cirene. Inawidan nira tanandia, ig pinatakan ong nandia tang kros ang dadaton ong ni Jesus. 27Agdatonon si Jesus ta dorong taw, katabid da don tang mga babay ang pamagini-yak ig pamagdayag tenged ong nandia. 28Binalied tanira ni Jesus, ig minaning ong nira, "Yamong mga babay ang taga Jerusalem! Indio ra i-yakan mi. Ang mga sadili mi ra lamang tang i-yakan mi asta ang mga ana mi. 29Tandan mi. Komabot tang kaldaw ig maganing tang mga taw, 'Masoirti tang mga bog ig ang mga indi pamagabdet, asta ang mga indi pamagpatiti.' 30Ong mga kaldaw ang asi, aningen tang mga taw, 'Balampa mapegnak tang mga bokid ong yamen, ig tampekan ami tang mga bolod!' 31Tenged mga maning ta na tang bindoat nira ong yen, ang anday talako, onopa enged tang mainabo ong mga taw ang may mga talak nira?" 32May ingkelan pa nirang doroang kriminal para patayen ang ipadengan ong ni Jesus. 33Asing kiminabot tanira don ong logar ang aggoyan ta Doli ta Kolo, dayon dang linansang nira si Jesus ong kros. Linansang ka nira tang doroang kriminal, ang kros tang tambilog gampir ong to ni Jesus ig ang tata gampir ong wala. 34[Ganing si Jesus, "Tatay, patawaden mo tanira tenged indi gata-wanan nira tang agboaten nira."] Namagparabonlokan tang mga goardia para parti-partien nira tang mga lambong ni Jesus. 35Pamansi-deng don ig pamansitelek tang mga taw mintras aglibaken pa si Jesus tang mga pangolokolong Judio. Ganing tanira, "Linibri na tang doma, mandian, telekan ta mga malibri na tang sadili na. Tanandia ono tang Cristo, ang ading pinilik tang Dios!" 36Agginsolton ka tanandia tang mga goardia. Pinalengetan nira tanandia ig agdoydoyan nira ta binong maka-lem. 37Ganing tanira, "Mga yawa tang adi tang mga Judio, abir, ilibri mo tang sadili mo!" 38Ig don ong may kokoloan na may karatolang sinolatan [ong bitalang Grigo, Latin may Hebreo], "Na tang Adi tang mga Judio." 39Asta ang tata ong mga kriminal ang linansang don ang aroman ni Jesus, nanginsolto ka ong nandia ig ganing tanandia, "Ganinga, yawa tang Cristo! Abir, ilibri mo tang sadili mo asta yami!" 40Piro sinambleng tanandia tang aroman nang kriminal ang ganing, "India geldan ong Dios? Sinintinsian ita kang pario tang taw ang na! 41Tama lamang ang sintinsian itang doroa ta maning ta na, tenged ong bindoat ta. Piro tanandia, anday talak na." 42Ig ganing pa tang kriminal, "Jesus, demdemeno nio mga paggaema ra bilang adi." 43Siminabat si Jesus, "Agganingo ong nio, mandian ang lagi e-lana yen ong Paraiso." 44Asing ko-to ra ang magalas dosi ra, nalipat tang kaldaw ig nangi-lep tang kalibotan tegka alas tris tang apon. 45Ig ya kay ang golping pagaba-bak tang ka-ngan tang kortinang dorog kabael ang don ong Timplo. 46Miniteg si Jesus ta mapoirsa ang ganing, "Tatay, gintrigao ra ong nio tang yen ang ispirito." Ig pagabitala na ta si, nabontok da tang linawa na. 47Asing itaen tang kapitan tang mga goardia tang nainabo, nagdayaw tanandia ong Dios ang ganing, "Matod ka kaman ang anday talak na tang taw ang na!" 48Ig ang nainabong narin, inita ka tang tanan ang taw ang pamagtompok ig pamansitelek don. Namansiolik tanirang tanan ang agd?nan nira tang mga debdeb nira, ong sobrang sinti nira. 49Pamansi-deng ka don ong alawid-lawid tang tanan ang mga tangay ni Jesus, asta ang mga babay ang namansitabid ong nandia nagalin ong Galilea. Ig inita ka nira tang nainabo. 50- 51Mandian, may tatang taw don ang aran na si Jose, ang taga Arimatea, tatang logar tang mga Judio. Mo-ya ig mato-lid tang taw ang na, ig kabilang ong mga pamagelat tang kaldaw ang maggaem tang Dios bilang adi. Tata ka tanandia ong mga opisialis tang banoa, piro indi napaoyon ong disision nira ang ipapatay si Jesus. 52Mandian, napaning si Jose ong ni Pilato ig linisinsia na mga poiding komiten na tang sinangoni ni Jesus ong kros. 53Pagakomit na, binongot na ta abel ang kolit. Oman bintang na ong lebengan ang midio koiba ang bindoat ong pagsinsil ta bato, ig indi pa galbengan ta patay. 54Ang kaldaw ang asi, Kaldaw ang Palagsimpan ig magimpisa ra tang Kaldaw ang Igperenay. 55Diminaton ong ni Jose tang mga babay ang namansitabid ong ni Jesus nagalin ong Galilea, animan inita nira tang limbengan ong nandia asta ang pagkabetang don tang sinangoni na. 56Pagatapos, namansiolik tanira ig nagsimpan ta mga pabanglo ig bolong ang para ong patay agod ipid ong sinangoni na. Piro namansipenay kang lagi tanira, sigon ong Katobolan, tenged Kaldaw dang Igperenay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\