Lucas 24

1Garamal pa lamang kaldaw ang Dominggo, namansipaning da tang mga babay don ong lebengan, ekel nira tang mga pabanglong sinimpan nira. 2Pagakabot nira don, kinabotan nirang naigod da tang batong agdadapa ong anga tang koiba. 3Piro asing siminled tanira, inita nirang anda ra don tang sinangoni tang Ginong Jesus. 4Asing galibeg pa tang pagirisipen nira tenged tarin, golping napaita ong binit nira tang doroang lali ig pisan ang sisinggat tang mga lambong nira. 5Ong sobrang karaelden tang mga babay, liminod tanira ig siminokok sa-sad ong tanek. Ganing ong nira tang doroang lali, "Angay agdilemen mi tang boi tani ong logar tang mga patay? 6Anda ra tarin. Naboi rang moman. Demdemen mi tang inaning na ong nindio asing don pa tanandia ong Galilea. 7Ganing tanandia, kaministiran ang yintriga ono tang Ana ta Taw ong mga mapinagtalaken ig ilansang ong kros. Piro ong ya-long kaldaw maboing moman." 8Ig nademdeman da tang mga babay tang inaning ni Jesus. 9Oman minolik da tanira ig sinayod nira tang tanan ang na ong tampolok may tatang apostolis asta ong doma pang mga aroman nira. 10Ang mga babay ang na, da Maria Magdalena, Juana, ig si Mariang nanay ni Santiago. Tanira ig ang doma pang mga babay ang aroman nira tang namagsayod ong mga apostolis tang nainabo don ong lebengan. 11Piro kalaom tang mga apostolis, kalokoan lamang tang inaning tang mga babay. Animan indi tanira namagparet. 12[Piro kimindeng si Pedro ig nagsinikad ang napaning ong lebengan. Simininek tanandia ig linipara na ong teled, piro anday inita na poira lamang ong mga abel ang binongot ong sinangoni ni Jesus. Animan minolik tanandiang gabereng ong nainabo.] 13Asing kaldaw kang asi, may doroa ong mga sinagpan ni Jesus ang totongol ong tatang bario ang aggoyan ta Emaus. Ang bariong na, mga tampolok may tatang kilomitro tang kalawid na ong Jerusalem. 14Agpagampangan nira tang tanan ang nainabo. 15Ig mintras pagampang tanira ig pagte-man, liminenget si Jesus ig siminabid da ong nira. 16Inita nira tanandia piro indi nailala nira tenged midio agdapan tang pama-dek nira. 17Sine-ma tanira ni Jesus, "Onopa tang agpagampangan mi?" Siminareng tanirang doroa, ang itsora nira pagpaitang gangapongaw. 18Ang tata ong nira, ang aran na si Cleopas, siminabat ang ganing, "Onora enged ang india gatako? Sigoro yawa lamang tang pagtinir ong Jerusalem ang indi gatako tang nainabo ong mga kaldaw ang narin!" 19Ganing si Jesus, "Angay? Onopa si?" Siminabat tanira, "Ang nainabo ong ni Jesus ang taga Nazaret, tatang propita. Makagagaem tanandia ong mga bindoat na ig ong mga binitala na, maging ong pama-dek tang Dios asta ong pama-dek tang mga taw. 20Piro ang yamen ang mga pangolokolong padi asta ang mga pangolokolo ong banoa, dinimanda nira tanandia para sintinsian ta kamatayen ig ilansang ong kros. 21Tanandia paman tang aglaoman amen din ang maglibri tang banoa amen ang Israel. Piro ya-long kaldaw da mandian tanandiang napatay. 22Ig mandian nagolpian ami ong binalita ong yamen tang domang mga babay ang aroman amen. Garamal pa ono napaning tanira ong lebengan, 23ig indi ono inita nira tang sinangoni ni Jesus. Nagbalik tanirang ganing may napaita ono ong nira ang doroang anghil ig nagpatako ang naboi si Jesus. 24Napaning ka ong lebengan tang doma pang mga aroman amen ig maning ka ta si tang kinabotan nira. Indi inita nira si Jesus." 25Oman ganing ong nira si Jesus, "Ay yamong mga taw! Kalobay tang pagirisipen mi! Angay maliwag ong nindio ang magparet tang tanan ang inaning tang mga propita? 26Belag bato tang inaning nirang kaministiran ang magpinitinsia kang lagi tang Cristo ba-lo tanandia mabalik ong paladengegan ang katengdanan na don ong langit?" 27Oman pinaintindi ni Jesus ong nira tang tanan ang na-tang ong Sagradong Kasolatan natetenged ong sadili na, impisa ong mga libro ni Moises sa-sad ong mga sinolat tang mga propita. 28Mandian, alenget da tanira ong bariong paningan nira, ig midio magpadayon pa si Jesus ong pagparanawen na. 29Piro inawidan nira tanandia. Ganing tanira, "Tania ra lamang domayon ong yamen. Gakorop da tang kaldaw." Animan napawid si Jesus ong nira. 30Asing ka-pen da nira si Jesus ong lamisan ang panapon, namisik tanandia ta tinapay ig nagpasalamat ong Dios, oman pinisi-pisi na ig sindol ong nira. 31Ya ray ang pagabri tang pama-dek nira ig don nailala ra nira si Jesus. Piro golpi rang nalipat si Jesus ong pama-dek nira. 32Ganing tang doroa, "Animan pala midio lompok tang popotokon ta ong sobrang kalipay asing pagigampang tanandia ong yaten ong dalan, ig pagsayod ong yaten tang Sagradong Kasolatan!" 33Dayon da tanirang kimindeng ig nagbalik ong Jerusalem. Kinabotan nirang pamagsirimet-simet tang tampolok may tatang apostolis ig ang domang mga karomanan nira. 34Pamagampang tanira ang ganing, "Matod ka kaman ang naboing oman tang Gino! Napaita tanandia ong ni Simon!" 35Ig sinayod ka tang doroa tang nainabo ong nira don ong dalan, ig monopa nailala nira si Jesus asing pagpisi-pisi na tang tinapay. 36Asing pamagampang pa tanira tang mga bagay ang na, inita nirang ke-deng da si Jesus ong ka-ngan nira. [Ganing tanandia, "Asia ong nindio tang kao-yan tang Dios!" ] 37Piro nangakibot tanira ig pinangeldan tenged ang kalaom nira, peled tang napaitang asia ong nira. 38Animan ganing ong nira si Jesus, "Angay gaborido amo? Angay pagdoadoa amo? 39Telekan mi tang mga kalimao ig kakayo. Yo na! Apapeno nindio ig telekan. Ang peled, anday isi na ig anday doli na. Piro yo, may atan! Pario tang gitaen mi." 40[Oman, pinaita na ong nira tang mga kalima na ig mga kakay na.] 41Asing midio indi pareten nira ong sobrang kalipay nira ig kabereng, nane-ma si Jesus ong nira, "Anday mapangan mi atan?" 42Ig sindolan nira ta tang potol ang yan ang kindiaw. 43Kinomit na ig pinangan na ong talongan nira. 44Oman minitala si Jesus ong mga sinagpan na ang ganing, "Narin tang inaningo rang lagi ong nindio tanopa asia asing aromano pa nindio: Kaministiran ang mainabo tang tanan ang sinolat natetenged ong yen ong Katobolan ni Moises, ong mga libro tang mga propita, ig ong libro tang mga Kanta." 45Ig inabrian na tang pagirisipen nira agod maintindian nira tang mga Sagradong Kasolatan. 46Ganing pa tanandia, "Maning ta na tang nasolat don: Ang Cristo kaministiran magpinitinsia ig mapatay, ig moman ang maboi ong ya-long kaldaw. 47Ig kaministiran ang itoldok da ong tanan ang mga logar, mimpisa ong Jerusalem: Mga ang mga taw mamagtogat ong mga talak nira, patawaden tanira tang Dios tenged ong yen. 48Yamo mismo tang nangaita ig mapagpamatod tang mga bagay ang na. 49Tandan mi. Ipekelo ong nindio tang Ispirito Santong pinangako tang yen ang Tatay. Animan, indi amo magalin ong siodad mintras indi pa garisibi mi tang gaem ang magalin ong langit." 50Pagatapos, ingkelan tanira ni Jesus ong loa tang siodad tang Jerusalem. Pagakabot nira ong Betania, linawig na tang mga kalima na ig binindisionan na tanira. 51Mintras agbindisionan na tanira, napabelag da tanandia ong nira [ig amat-amat dang ingkelan ong dibabaw, don ong langit. 52Don ang lagi tinowan tanandia tang tanan ang mga sinagpan na.] Pagatapos, namagbalik tanira ong Jerusalem ang dorong kalipay nira. 53Ig pirmi ra tanira ong Timplo ang pamagdayaw ong Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\