Lucas 3

1Yatampolok may lima rang takon ang kakarong si Tiberio, ang alawig ang adi tang Roma. Si Poncio Pilato ka tang gobirnador tang Judea. Si Herodes tang adi ong probinsia tang Galilea, ig ang logod nang si Felipe ong mga tiritorio tang Iturea ig Traconite. Si Lisanias tang adi ong Abilinia. 2Da Anas ig Caifas pa ka tang mga kalawigan ang pangolokolo ong mga padi. Mandian, asing timpong asi, don pagtinir si Juan ang ana ni Zacarias ong logar ang anday gistar ang taw. Ig kiminabot ong nandia tang bitala tang Dios. 3Animan linibot-libot ni Juan tang mga logar ong magdobali-dobali tang sobang aggoyan ta Jordan. Pagtoldok tanandiang ganing, "Magtogat amo ong mga kasalanan mi ig magpaboniag agod patawaden amo tang Dios." 4Ong pagboat ni Juan ta maning ta sia, nagmatod tang sinolat tang propitang si Isaias asing tokaw pa, ang ganing: "May paginiteg don ong logar ang anday gistar ang taw ang ganing, 'Simpanen mi tang paranawan tang Gino! To-liden mi tang mga dalan ang panawan na! 5Tambakan tang kada dibabak ang logar, Ig pegnaken tang kada bolod ig bokid. To-liden tang kada liko-likong dalan, Ig tampayen tang mga lobak-lobak, 6Agod itaen da tang tanan ang taw tang pagrilibrien tang Dios ong nira.' " 7Yading mga taw ang namansipaning don ong ni Juan para magpaboniag. Piro ganing tanandia ong nira, "Mga ma-kal amo! Sinopay nagp?man ong nindio ang palibri amo ong silot ang ipakabot tang Dios? 8Mga matod ang pamagtogat amo ra ong mga talak mi, ipaita mi ong mga boat mi. Indi amo manalig ang indi amo silotan tenged lamang mga inampo amo ni Abraham. Agganingo ong nindio, maski ngani ang mga batong na, poiding boaten tang Dios ang magimong ana ni Abraham, mga galiliag lamang tanandia. 9Alenget dang silotan tang mga taw! Ang kaparioan nira mga papa ta ayong alenget dang pe-peten. Tenged ang kada papa ta ayo, mga indi pamorak ta masinlo, pe-peten lamang ig idapog ong apoy." 10Animan nane-ma tang mga taw ong ni Juan, "Mga maning ta si, onopay dapat boaten amen?" 11Siminabat si Juan, "Maning ta na tang boaten mi. Mga ang lambong mi doroa, i-dol mi tang tata ong anday lambong na. Maning ka atan mga bastanti tang pamangan mi, partian mi ka tang anday mapangan na." 12May atan kang mga manigtokot ta bois ang namansipaning ong Juan para magpaboniag. Nane-ma tanira, "Maistro, yami, onopay boaten amen?" 13Siminabat tanandia, "Indi amo manokot ta sobra ong dapat ang tokoton mi." 14Nane-ma ka ong nandia tang mga sondalo, "Ig yami, onopa kay boaten amen?" Siminabat ka si Juan, "Indi amo mandegdeg ig magbandan ta belag ta matod ong mga taw para mapangoarta amo. Magkontinto amo lamang ong soildo mi." 15Asing mga timpong asi, pamaglangkag da tang mga taw ong pagkabot tang Cristong pinangako tang Dios. Animan pamane-ma ra ong mga sadili nira mga si Juan ang na ya ray ang aggelaten nira. 16Animan ganing si Juan ong nira, "Yo, pagboniago ong nindio ong wi lamang. Piro may komabot ang domaton ong yen ang magboniag ong nindio ong Ispirito Santo ig ong apoy. Mas alawig tang dengeg na ong yen, ig maski ngani magobad tang kordon tang rapak na, belago ta bagay. 17Listo ra tanandiang ipabelag tang moro-ya ong malalain, pario tang pagpakolay ta paray. Simeten tang simlat ig i-tang ong dispinsa. Piro sirokon tang kepa ong apoy ang indi mapatay-patay asta ong tanopa." 18Doro pang mga bagay tang pinatako ni Juan ong mga taw ong pagtoldok na tang Mo-yang Balita. 19Sinambleng na tang ading si Herodes natetenged ong bayaw nang babay ang si Herodias ang ga-pen a-penan na, ig ong doma pang bindoat nang malalain. 20Tenged don, pinapriso ni Herodes si Juan, ig ong bindoat nang asi mas nadolangan pa enged tang kasalanan na. 21Asing agboniagan ni Juan tang dorong taw don, nagpaboniag ka ong nandia si Jesus. Pagatapos ta si, mintras pangadi si Jesus, nagabri tang langit ig 22napababak ong nandia tang Ispirito Santo ang magang lare. Ig may tatang bosis nagalin ong langit ang ganing, "Yawa tang agmalenong Anao. Galipayo ta mo-ya ong nio." 23Magtolompolok dang takon si Jesus asing magimpisa tanandiang magtoldok. Ong pabetang tang mga taw, tanandia ana ni Jose. Mandian si Jose ana ni Eli. 24Si Eli ana ni Matat. Si Matat ana ni Levi. Si Levi ana ni Melqui. Si Melqui ana ni Janai. Si Janai ana ni Jose. 25Si Jose ana ni Matatias. Si Matatias ana ni Amos. Si Amos ana ni Nahum. Si Nahum ana ni Esli. Si Esli ana ni Nagai. 26Si Nagai ana ni Maat. Si Maat ana ni Matatias. Si Matatais ana ni Semei. Si Semei ana ni Josec. Si Josec ana ni Joda. 27Si Joda ana ni Joanan. Si Joanan ana ni Resa. Si Resa ana ni Zerubabel. Si Zerubabel ana ni Salatiel. Si Salatiel ana ni Neri. 28Si Neri ana ni Melqui. Si Melqui ana ni Adi. Si Adi ana ni Cosam. Si Cosam ana ni Elmadam. Si Elmadam ana ni Er. 29Si Er ana ni Josue. Si Josue ana ni Eliezer. Si Eliezer ana ni Jorim. Si Jorim ana ni Matat. Si Matat ana ni Levi. 30Si Levi ana ni Simeon. Si Simeon ana ni Juda. Si Juda ana ni Jose. Si Jose ana ni Jonan. Si Jonan ana ni Eliakim. 31Si Eliakim ana ni Melea. Si Melea ana ni Menna. Si Menna ana ni Matata. Si Matata ana ni Natan. Si Natan ana ni David. 32Si David ana ni Jesse. Si Jesse ana ni Obed. Si Obed ana ni Boaz. Si Boaz ana ni Salmon. Si Salmon ana ni Naason. 33Si Naason ana ni Aminadab. Si Aminadab ana ni Admin. Si Admin ana ni Arni. Si Arni ana ni Esrom. Si Esrom ana ni Farez. Si Farez ana ni Juda. 34Si Juda ana ni Jacob. Si Jacob ana ni Isaac. Si Isaac ana ni Abraham. Si Abraham ana ni Terah. Si Terah ana ni Nahor. 35Si Nahor ana ni Serug. Si Serug ana ni Rehu. Si Rehu ana ni Peleg. Si Peleg ana ni Eber. Si Eber ana ni Sala. 36Si Sala ana ni Cainan. Si Cainan ana ni Arfaxad. Si Arfaxad ana ni Shem. Si Shem ana ni Noe. Si Noe ana ni Lamec. 37Si Lamec ana ni Matusalem. Si Matusalem ana ni Enoc. Si Enoc ana ni Jared. Si Jared ana ni Mahalaleel. Si Mahalaleel ana ni Kenan. 38Si Kenan ana ni Enos. Si Enos ana ni Set. Si Set ana ni Adan. Si Adan ana tang Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\